Pölytystehokkuuden parantaminen mehiläisten (Apis mellifera) käyttäytymisenohjailulla

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114409
Title: Pölytystehokkuuden parantaminen mehiläisten (Apis mellifera) käyttäytymisenohjailulla
Author: Horppu, Heli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114409
http://hdl.handle.net/10138/321317
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Tiedekunta – Fakultet – Faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma – Utbildingsprogram – Degree Programme Maataloustieteet Tekijä – Författare – Author Heli Birgitta Horppu Työn nimi – Arbetets titel – Title Pölytystehokkuuden parantaminen mehiläisten (Apis mellifera) käyttäytymisen ohjailulla Oppiaine/Opintosuunta – Läroämne/Studieinriktning – Subject/Study track Maatalouseläintiede Työn laji – Arbetets art – Level Pro gradu Aika – Datum – Month and year 10/2020 Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 36 Tiivistelmä – Referat – Abstract Monet viljelykasvimme hyötyvät merkittävästi hyönteispölytyksestä, joka parantaa sadon määrää ja laatua. Hyönteispölytyksen positiivinen vaikutus ilmenee esim. marjakasveilla satomäärien kasvuna, - kauppakuntoisten marjojen osuuden noustessa. Mansikan (Fragaria ananassa) heikko houkuttelevuus mehiläisten (Apis mellifera) pölytyskohteena on herättänyt kysymyksiä, voisiko pölytystehokkuutta tämän kasvin kohdalla lisätä mehiläishoidollisin keinoin. Tässä tutkimuksessa testattiin mahdollisuutta ohjata mehiläiset haluttuun kohteeseen, kukkivalle mansikalle. Tutkimus tehtiin Mönkkösen marjatilalla Leppävirralla. Mehiläispesiä ruokittiin mansikan siitepölyä sisältävällä sokeriliuoksella. Tarkoitus oli ehdollistaa mehiläiset mansikan siitepölyn tuoksuun, ja saada ne valitsemaan mansikka pölytyskohteekseen. Mehiläisten kukkavalintoja tutkittiin keräämällä mehiläispesistä siitepölynäytteitä, ja analysoimalla niistä mansikan siitepölyjen osuutta. Kokeessa sokeriliuosruokinta ei lisännyt lainkaan mansikan siitepölyjen osuutta tutkituista siitepölyotoksista. Syitä siihen voi olla monia. Aineiston niukkuuden takia satunnaisvaikutuksen osuus saattoi vääristää kokeen vaikutusta. Myös ympäristön muu houkutteleva kasvillisuus saattoi siirtää mehiläisten huomion pois mansikalta. Mehiläisiä voimakkaasti houkuttelevan vadelman kukinta osui samaan aikaan mansikan kukinnan kanssa, ja koe-alueiden läheisyydessä oli myös runsaasti muuta kukkivaa luonnonkasvillisuutta. Mehiläisten keräämästä siitepölystä valtaosa oli peräisin ruusukasveista (Rosaceae). Ruusukasvien heimon sisällä eri kasvisukujen osuudet vaihtelivat riippuen pesien sijainnista. Mehiläisten kukkavalintoihin johtavat syyt ovat monimutkaisia, eivätkä helposti ihmisen ohjailtavissa. Vaikka koeaineisto oli liian pieni menetelmän vaikutuksen todistamiseksi, pesistä otettujen siitepölynäytteiden perusteella saatiin kuitenkin arvokasta uutta tietoa mehiläisten kukkavalinnoista ja käyttäytymisestä. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Mehiläinen (Apis mellifera), pölytys, pölytyskäyttäytyminen, siitepöly, mansikka (Fragaria ananassa), ruusukasvit (Rosaceae) Ohjaaja tai ohjaajat – Handledare – Supervisor or supervisors Marjaana Toivonen ja Irina Herzon Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited HELDA - Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto / HELDA - Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv /HELDA - Digital Repository of the University of Helsinki Tiedekunta – Fakultet – Faculty Faculty of Agriculture and Forestry Koulutusohjelma – Utbildningsprogram – Degree Programme Agricultural Sciences Tekijä – Författare – Author Heli Birgitta Horppu Työn nimi – Arbetets titel – Title The efficiency of pollination, How to improve it by managing honeybee behaviour? Oppiaine/Opintosuunta – Läroämne/Studieinriktning – Subject/Study track Agricultural entomology Työn laji – Arbetets art – Level MSc thesis Aika – Datum – Month and year October 2020 Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 36 Tiivistelmä – Referat – Abstract Insect pollination is beneficial to many crop plants, increasing the yield and quality of the crop. E.g. with berries the insect pollination contributes to increasing crop yields when the proportion of marketable berries is growing. The weak attractiveness of strawberry (Fracaria ananassa) as a pollination object for honeybees (Apis mellifera) has raised question, whether honeybee management could increase the pollination effectiveness for strawberry. This study was testing the possibility of guiding honeybees to the object desired i.e. the blooming strawberry. The study was carried out at Mönkkönen berry farm in Leppävirta. The honeybees were fed with sugar solution containing strawberry pollen. The aim of the study was to condition the honeybees to the scent of strawberry pollen, thus making them choose strawberry as their pollination object. The flower preference of honeybees was studied by collecting pollen samples from the honeybee nests and analyzing the content of strawberry pollen in the samples. The study shows, that the increase of strawberry pollen in the analyzed pollen samples was not statistically significant. Reasons for this are various. The random effect due to the scarcity of samples may have affected the results. Also the overwhelming attraction of surrounding vegetation may have pulled away the honeybees focus from the strawberries. Raspberry (Rubus idaeus), which is a strong attraction to honeybees, was vigorously blooming at the same time and close by to the study area there were numerous strongly blooming other natural plants. Most of the pollen collected by honeybees were from family Rosaceae. Within the rose family the pollen collected from different genie varied according to the location of nests. The reasons for honeybees to choose a specific flower are complex and not easily controlled by human. Even though the samples were too scares to prove that conditioning of honeybees to strawberry pollen is effective, we have valuable new knowledge of honeybee flower preferences and behavior. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Honeybees, pollination behaviour, pollination, pollen, strawberry, Rosaceae-family Ohjaaja tai ohjaajat – Handledare – Supervisor or supervisors Marjaana Toivonen ja Irina Herzon Säilytyspaikka – Förvaringsställe – Where deposited HELDA - Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto / HELDA - Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv /HELDA - Digital Repository of the University of Helsinki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Horppu Heli maisterintutkielma 2020.pdf 1.309Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record