From monolith to microservices

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012084737
Title: From monolith to microservices
Author: Aronen, Timo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012084737
http://hdl.handle.net/10138/322481
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Mikropalveluarkkitehtuurista on viime vuosina tullut yksi suosituimmista ohjelmistokehitykses- sä käytettävistä arkkitehtuurityyleistä. Mikropalveluarkkitehtuuri ei määrittele kokonaan uut- ta, itsenäistä arkkitehtuurityyliä, vaan se määrittelee tietyn tavan toteuttaa palvelukeskeistä arkkitehtuuria. Mikropalveluarkkitehtuuri yhdessä automatisoidun ohjelmistokehitysprosessin kanssa mahdollistaa organisaatioille ketterän ja nopean tavan julkaista uusia ominaisuuksia sekä parannuksia sovelluksiinsa. Perinteisessä ohjelmistokehitysarkkitehtuurissa sovellukset koostuvat usein yhdestä suoritetta- vasta ohjelmasta, jota voidaan kutsua monoliitiksi. Mikropalveluarkkitehtuuri nähdään yleen- sä vaihtoehtoiseksi tavaksi toteuttaa sovelluksia perinteiseen tapaan verrattuna. Monoliittisten ohjelmistojen ajatellaan olevan vaikeasti kehitettäviä ja ylläpidettäviä, skaalautuvuudeltaan rajoittuneita, aiheuttavan pidempiä tuotantokatkoksia sekä johtavan teknologisiin riippuvuuk- siin. Mikropalveluarkkitehtuuri saattaa ratkaista joitain monoliittisten ohjelmistojen yleisiä on- gelmia, mutta mikropalveluarkkitehtuuri aiheuttaa myös uusia, erilaisia ongelmia, jotka pitää ottaa huomioon. Yksi huomioon otettava asia on se, että mikropalveluarkkitehtuurissa julkais- tavien ohjelmistokomponenttien lukumäärä kasvaa, mikä aiheuttaa lisää monimutkaisuutta ko- konaisuuden kannalta. Monet organisaatiot harkitsevat monoliittiisten ohjelmistojensa arkkitehtuurin vaihtamista mikropalveluarkkitehtuuriin. Ei ole kuitenkaan selvää, missä tapauksissa ohjelmistoarkkiteh- tuurin vaihtaminen on kustannustehokasta. Tässä opinnäytetyössä perehdytään organisaatioon, joka yrittää löytää vaihtoehtoista tapaa toteuttaa monoliittisia ohjelmistoja ja joka on jo vaihta- nut joidenkin monoliittisten sovellustensa arkkitehtuurin mikropalveluarkkitehtuuriin. Työssä tutkitaan, kuinka valitut teoriat kirjallisuudesta toimivat käytännössä kyseisen organisaation kohdalla.Microservice architecture style has become one of the most popular software development ar- chitectural styles in the recent years. Microservice architecure is not defining an entirely new independent software architecture, but it is a specific way to implement service oriented archi- tecture. Together with the automated software deployment processes it enables organisations to publish new features and fixes to their applications in a rapid and lean way. Microservice architecture style is usually seen as an alternative way to implement applications compared to the more traditional way where an application, often called a monolith, is a single executable piece of software. Monoliths are thought to be more difficult to develop and maintain, limited in scalability, causing more downtime in production and causing technology lock-ins. Although microservices can resolve some problems with monolithic application, microservices are introducing new different kinds of problems that must be addressed. For example, the amount of deployable components and the complexity of the whole system are increasing. Many organisations are planning to migrate their existing monolithic applications to a set of microservices. However, it is not clear when this kind of migration is cost-efficient. This thesis is a case study of an organisation which is trying to find alternative for their monolithical style and which has already migrated some applications to microservices. Using the organisation as a case study, we will reflect how some theories from some selected literature are working in practise.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aronen_Timo_tutkielma_2020.pdf 625.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record