Tyttöjen ja poikien väliset erot kitukasvuisuudessa Beninissä : poikkileikkaustutkimus kitukasvuisuuteen yhteydessä olevista tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104976
Title: Tyttöjen ja poikien väliset erot kitukasvuisuudessa Beninissä : poikkileikkaustutkimus kitukasvuisuuteen yhteydessä olevista tekijöistä
Alternative title: Differences in stunting among girls and boys in Benin : a cross-sectional study of the factors associated with stunting
Author: Blummé, Fanny
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104976
http://hdl.handle.net/10138/322753
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Aliravitsemus on yksi maailman suurimmista terveysongelmista. Aliravitsemuksen arvellaan olevan osasyynä jopa 45 prosenttiin alle 5-vuotiaiden kuolemista. Menetettyjen ihmishenkien lisäksi aliravitsemus aiheuttaa monia muita terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia. Lasten ravitsemusongelmat voivat ilmetä usealla eri tavalla, joista yleisin on kitukasvuisuus. Muita aliravitsemuksen muotoja ovat alipaino, riutuneisuus ja mikroravintoaineiden puute. Kitukasvuisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa lapsen kasvu ei ole saavuttanut lapsen ikään suhteutettuna riittävää pituutta vaan on jäänyt kahden keskihajonnan alapuolelle samanikäisten lasten pituudesta. Tämän on todettu kuvaavan erityisen hyvin kroonista aliravitsemusta. Ensimmäisten vuosien heikolla ravitsemustilkalla on havaittu olevan monia pitkäkestoisia ja osin peruuttamattomia vaikutuksia. Näitä ovat heikentynyt vastustuskyky, pituuskasvun hidastuminen ja kognitiivisten toimintojen heikentyminen ja sen seurauksena huonontuneet taloudelliset mahdollisuudet myöhemmällä iällä. Tämän tutkielman tarkoituksena on yrittää löytää selittäviä tekijöitä lasten kitukasvuisuudelle ja tyttöjen ja poikien väliselle erolle kitukasvuisuudessa. Työ on poikkileikkaustutkimus, joka on tehty Beninissä kerättystä ’Enhancing food and nutrition security of vulnerable groups in communities in Benin through increased use of local agricultural biodiversity’ aineistosta, joka puolestaan on osa suurempaa, ulkoministeriön rahoittamaa ’Improving Food Security in West and East Africa through Capasity Building in Research and Information Dissemination’ (FoodAfrica) projektia. Beninissä on asukkaita 11.8 miljoonaa. Benin sijoittuu Human Development Index listauksessa sijalle 165. Lähes puolet maan väestöstä elää alle 1.25 USD:lla päivässä, mitä pidetään virallisena köyhyysrajana. Tutkimuksessa oli mukana 1263 lasta, joilta kerättiin tietoja mittaamalla (pituus, paino ja olkavarren ympärysmitta) ja haastattelemalla heidän huoltajaansa. Tutkimuksen kenttävaihe toteutettiin paikallisten Biodiversity International ja Abomey Calavin yliopiston tutkijoiden ja heidän kouluttamien kenttätyöntekijöiden voimin. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki 6 - 23 kuukauden ikäiset lapset valituista kylistä seuraavin kriteerein: lapsi sai lisäruokaa, lapsi ei saa kärsiä vakavasta sairaudesta, perhe on asunut alueella viimeiset kaksi vuotta, eikä heillä ole aikeita muuttaa seuraavan vuoden aikana. Jos perheessä oli useampi sopivan ikäinen lapsi, valittiin mukaan tutkimukseen nuorin lapsista. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutkimuksen lapsista 26,4 prosenttia oli kitukasvuisia ja pojilla kitukasvuisuus oli yleisempää. Pojista 30,1 prosenttia ja tytöistä 22,4 prosenttia oli kitukasvuisia. Lapset olivat kaikkiaan lyhyitä ja keskiarvo iän mukaisesta pituudesta oli WHO:n kasvukäyrällä -1,36. Kitukasvuisuuteen yhteydessä olevia tekijöitä löytyi tutkimuksen aineistosta useampia. Esimerkiksi äidin koulutus (p=0.017), isän koulutus (p=0.019), saiko lapsi muuta kuin äidinmaitoa ensimmäisten 3 vuorokauden aikana (p=0.003), täysimetyksen kesto (p=0.005), milloin ensimmäinen kiinteä/puolikiinteä ruoka annettiin (p=0.008), millä vedellä kädet pestään ennen ruoan tarjoamista lapselle (p=0.01) ja käytössä oleva juomavesi (p=0.01). Sen jälkeen, kun tekijöiden vaikutus oli otettu huomioon käyttämällä regressiomalleja ei selittäviksi tekijöiksi jääneet kuin vahvimmat tekijät. Näitä olivat äidin pituus (p<0.0001), lapsen syntymäpaino (p=0.001) ja pähkinän syönti (p=0.003). Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia tuloksia. Äidin pienuus ja lapsen pieni syntymäpaino viittaavat äidin aliravitsemukseen. Tyttöjen kasvun turvaaminen ja lisääntymisiässä olevien naisten ravitsemustilan parantaminen tulisikin olla erityisen tärkeitä jatkotutkimuksen kohteita. Lineaarisessa askeltavassa regressiossa pojilla myös käytössä oleva käymälä ja kaikilla lapsilla täysimetyksen kesto olivat tilastollisesti merkitseviä, mutta logistisessa askeltavassa regressiossa eivät nämä enää tulleet näkyville. Syitä tyttöjen ja poikien väliselle erolle kitukasvuisuudessa ei havaittu. Johtuuko se geneettisistä ominaisuuksista vai kohdellaanko tyttöjä ja poikia eri tavalla Saharan etäpuoleisessa Afrikassa jää siis vielä selvittämättä.Malnutrition is one of the worlds biggest health problems. It is associated with 45 percent of deaths among children under 5 years. Malnutrition causes health and financial problems addition to the loss of lives. Children’s undernutrition can manifest itself in different forms, of which stunting is the most common. The other forms are underweight, wasting and micronutrient deficiencies. Stunting is defined as low height-for-age. Children are stunted if their height-for-age is more than two standard deviation below the WHO Child Growth Standards median. Stunting is normally associated with chronic malnutrition. Poor nutrition during the first years of life have been linked to many long-term consequences. These are increased morbidity, impaired growth and poor cognition which leads to lost productivity and poverty later in life. The focus of this study is to find factors associated with stunting, to analyse the difference in stunting between the girls and boys and to find possible reasons for it. This thesis is a cross-sectional study from a material collected in Benin ’Enhancing food and nutrition security of vulnerable groups in communities in Benin through increased use of local agricultural biodiversity’ which is a part of a larger ’Improving Food Security in West and East Africa through Capasity Building in Research and Information Dissemination’ (FoodAfrica) project funded by the ministry for foreign affairs of Finland. Benin has 11.8 million inhabitants. Benin is ranked 165 on the Human Development Index. Almost half of the population lives with less than 1.25 USD a day, which is the International Poverty Line. There were 1263 children involved in this study. They were measured (height, weight and upper arm circumference) and their guardian was interviewed. The field part of the study was done by the local Biodiversity International and Abomey Calavin university researchers and data collectors trained by the same. All the children between the ages 6 and 23 months from the chosen villages were selected to the study if they filled the following criteria: the child was given complementary foods, they were not suffering from a severe illness, the family had lived in the region for the last two years and had no plans to move away during the next year. If the family had more than one child with the appropriate age the youngest one was chosen to the study. Participation in the study was voluntary. 26,4 percent of the children in this study were stunted and it was more common with the boys. 30,1 percent of the boys were stunted compared with 22,4 percent of the girls. All the children in this study were short and the average hight was -1,36 on the WHO Child Growth Standards. Many factors were associated with stunting: mothers education (p=0.017), fathers education (p=0.019), feeds other than breast milk during the first 3 days of its life (p=0.003), duration of exclusive breastfeeding (p=0.005), timing of initiation of complementary feeding (p=0.008), source of water used for washing hands before feeding the child (p=0.01) and source of drinking water (p=0.01). After all the factors associated with stunting had been considered using regression analysis the following retained significance: mother’s height (p<0.0001), child’s birth weight (p=0.001) and the consumption of nuts (p=0.003). The findings in this study are similar to previous studies. Mother’s short height and child’s low birth weight are both indicators of maternal undernutrition. Thus securing girl’s optimal growth and improving the nutritional status of women in reproductive age should be the focus of future interventions. After the linear stepwise regression, the type of toilet used was still significant for boys and the length of breastfeeding for all children, but these were not significant after the logistic stepwise regression. Reasons for the difference in stunting between the boys and the girls were not found. Possible reasons include genetic qualities and differences in how boys and girls are treated, but this remains to be resolved.
Subject: aliravitsemus
ravitsemus
kitukasvuisuus
Afrikka
Benin


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Blumme_Fanny_Pro_Gradu_2020.pdf 2.112Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record