Tonnin setelin kielellä : visuaaliset ja verbaaliset käännösstrategiat multimodaalisten internetmeemien suomen- ja saksankielisissä versioissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155086
Title: Tonnin setelin kielellä : visuaaliset ja verbaaliset käännösstrategiat multimodaalisten internetmeemien suomen- ja saksankielisissä versioissa
Author: Pietilä, Unna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155086
http://hdl.handle.net/10138/322993
Thesis level: master's thesis
Discipline: saksan kääntäminen
German Translation
Tysk översättning
Abstract: Pro gradu -työssäni tutkin erikielisiä internetmeemejä. Internetmeemit ovat verkossa esiintyvä populaarikulttuurin muoto, joka on nykyisin jo varsin tavallinen ja usein humoristinen osa arjen viestintää. Arkikielessä sana meemi viittaa yleensä internetissä esiintyvään vitsiin, johon saattaa sisältyä esimerkiksi sekä sanallista että kuvallista sisältöä. Internetmeemeille on tyypillistä niiden muokkaaminen leviämisen yhteydessä eli versiointi. Meemin käsitteellä on pidempi historia sosiologian kontekstissa, missä sitä on käytetty yleisesti tarkoittamaan imitoimalla ihmiseltä toiselle siirtyvää käytös- tai ajatusmallia. Tämän aiheen, memetiikan, tutkimuksesta on viime vuosikymmenen aikana alkanut erkautua oma alansa, joka tutkii nimenomaan internetmeemien leviämistä ja ominaisuuksia. Työssäni analysoin kvalitatiivisin metodein internetmeemien rakennetta sekä niiden käännöksiä ja käännösstrategioita. Tavoitteena oli muodostaa kuva siitä, millaisia muutoksia meemeihin tehdään ja miten tämä vaikuttaa niiden välittämiin merkityksiin sekä kartoittaa meemien merkitystä luovia rakenteita sekä koetella visuaalisen kieliopi soveltuvuutta multimodaalisen tekstin erittelyyn. Analysoin myös kysymystä siitä, onko versiointiin perustuvaa tekstilajia ylipäätään mahdollista kääntää tai pitää käännöksenä ja käyn tämän yhteydessä läpi erilaisia määritelmiä, joita käännöksen käsitteelle on esitetty. Taustoitan aihettani myös erittelemällä meemin käsitteen tieteellistä historiaa. Tutkimusaineisto koostuu kolmen meemin englannin-, suomen- ja saksankielisistä kieliversioista. Aineisto on kerätty pääasiassa internetin yhteisöpalveluiden käännössisältöön tai tietynkieliseen sisältöön keskittyviltä käyttäjätileiltä tai keskustelukanavilta. Aineiston erittelyyn ja analyysiin hyödynnettiin visuaalista kielioppia, kun taas sen esimerkkien välillä tapahtuneita muutoksia analysoitiin Andrew Chestermanin 30 käännösstrategian luokitusta. Tuloksien mukaan aineistossa esiintyy kirjaimellista, sanasanaista kääntämistä, kulttuurista suodattamista eli tekstien muokkaamista käännettävän kielen kulttuuriin päin sekä niiden informaatiosisällössä tapahtuneita muutoksia ja koherenssin muutoksia. Lisäksi meemien näkyvä muokkaaminen muodosti useissa tapauksissa läpinäkyvyyden muutoksen eli tässä tapauksessa kääntäjästä näkyvämmän, sillä se toi kääntäneen henkilön kädenjäljen näkyville tekstiin. Strategioiden toteuttamisen tapa vaihteli tarkasteltujen meemien tyypin mukaan. Huomattavaa oli, että meemeihin oli niiden suomen- ja saksankielisissä versiossa tehty runsaasti visuaalisia lisäyksiä, jotka viittasivat suomalaiseen tai saksalaiseen kulttuuriin karnevalisoivalla, stereotyyppejä hyödyntävällä tavalla. Sanallista sisältöä oli myös korvattu visuaalisella.
Subject: multimodaalisuus
visuaalinen kielioppi
internetmeemit
käännösstrategiat
saksan kääntäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pietila_Unna_tutkielma_2020.pdf 1.650Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record