Taidetta ja taustatyötä : tiedonhankinta kaunokirjallisuuden kääntäjien työssä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155010
Title: Taidetta ja taustatyötä : tiedonhankinta kaunokirjallisuuden kääntäjien työssä
Alternative title: Art and Research : The Information Seeking Habits of Literary Translators
Author: Ihatsu-Seppälä, Susanne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155010
http://hdl.handle.net/10138/323033
Thesis level: master's thesis
Discipline: englannin kääntäminen
English Translation
Engelsk översättning
Abstract: /Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty Humanistinen tiedekunta Tekijä – Författare – Author Susanne Ihatsu-Seppälä Työn nimi – Arbetets titel – Title Taidetta ja taustatyötä – Tiedonhankinta kaunokirjallisuuden kääntäjien työssä Oppiaine – Läroämne – Subject Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma Työn laji – Arbetets art – Level Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä – Referat – Abstract Aika – Datum – Month and year Marraskuu 2020 Sivumäärä– Sidoantal – Number of pages 84 + 2 liitettä (24 s.) Tutkin Pro gradu-tutkielmassani kaunokirjallisuuden kääntäjien tiedonhankintaa kääntäjän kompetenssien ja tiedonhankinnan tutkimuksen näkökulmasta. Pyrin selvittämään, miten ja mistä tiedonlähteistä kaunokirjallisuuden kääntäjät hankkivat tietoa, mitkä ovat heidän yleisiä tiedontarpeitaan ja kuinka merkittävä osa käännösprosessia tiedonhankinta heidän työssään on niin ajallisesti kuin työn onnistumisen kannalta. Kääntäjien kompetensseilla tarkoitetaan kääntämiseen vaadittavia tietoja, taitoja ja ominaisuuksia, jotka yhdessä auttavat kääntäjää suoriutumaan käännöstehtävistä. Tutkin aihettani European Masters of Translation -mallin (2017) viitekehyksessä ja vertaan mallia siihen, miten kaunokirjallisuuden kääntäjien tiedonhankinnan kompetenssi näyttäytyy omassa aineistossani. Tiedonhankinnan käsitteet lainaan tiedonhankinnan tutkimuksesta. Tutkielmani on empiirinen deskriptiivinen tutkimus. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella Helsingin yliopiston E-lomakepalvelussa. Kyselyyn vastasi 36 kaunokirjallisuuden suomentajaa, jotka kääntävät kirjallisuutta 13 eri kieliparissa. Lisäksi haastattelin kuutta kaunokirjallisuuden kääntäjää, joista viisi on suomentajia ja yksi kääntää kirjallisuutta suomesta englantiin. Kysely koostui monivalinta- ja avoimista kysymyksistä. Puolistrukturoidut teemahaastattelut pidettiin etäyhteyksien välityksellä. Aineisto analysoitiin teemoittelun ja aineistolähtöisen analyysin avulla kyselyteemoihin ja aineistosta esiin nousseiden ilmiöihin keskittyen. Kyselyn ja haastattelujen perusteella kaunokirjallisuuden kääntäjät käyttävät hyvin monenlaisia tiedonlähteitä työssään. Sähköisten tiedonlähteiden merkitys korostui, mutta myös asiantuntijoihin ollaan usein yhteydessä, kun jokin asia ei muuten selviä. Monen myönteiset tiedonhankintakokemukset liittyvät nimenomaan hetkiin, joissa asiantuntijan kanssa on yhdessä pohdittu käännöstehtävää. Kauno- kirjallisuuden kääntäjät ovat luovia myös tiedonhankinnassaan, ja turvautuvat tarvittaessa niin tunto- haju- kuin makuaistiinsakin, mikäli se auttaa suorittamaan käännöstehtävän paremmin. Lähes kaikille tiedonhankinta on tärkeä tai hyvin tärkeä osa työtä ja he ovat pääosin tyytyväisiä tiedonhankinnan strategioihinsa. Tutkielmani perusteella kaunokirjallisuuden kääntäjien tiedonhankintakompetenssi näyttäytyykin paljon monivivahteisempana kuin se usein tutkimuskirjallisuudessa tai kompetessimalleissa esitetään. Avainsanat – Nyckelord – Keywords kääntäjien tiedonhankinta, kaunokirjallisuuden kääntäminen, kääntäjien kompetenssit, tiedonhankinta, tiedonhaku, suomentaminen, information seeking, translator competence, literary translation Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Keskustakampuksen kirjasto Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information
Subject: Kaunokirjallisuuden kääntäjien tiedonhankinta
Tiedonhankinta
Information seeking
Kääntäjän kompetenssit
Kaunokirjallisuuden kääntäminen
Translator competence


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Susanne_Ihatsu- ... gradu -tutkielma_2020.pdf 1.081Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record