Anarkismin tilallisuus : Pohjois- ja Itä-Syyrian Autonominen Hallinto Euroopassa haastateltujen kurdien ja länsimaisten YPG-taistelijoiden näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165312
Title: Anarkismin tilallisuus : Pohjois- ja Itä-Syyrian Autonominen Hallinto Euroopassa haastateltujen kurdien ja länsimaisten YPG-taistelijoiden näkökulmasta
Author: Maliniemi, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165312
http://hdl.handle.net/10138/323214
Thesis level: master's thesis
Discipline: Aluetiede
Abstract: Pohjois- ja Itä-Syyrian Autonominen Hallinto, AANES, perustettiin vuonna 2012. Se on de facto itsehallinnollinen alue, ja sen pyrkimys on olla osa yhdistynyttä Syyriaa demokraattisen konfederalismin periaatteita seuraten. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja selittää AANES:a anarkistisen maantieteen avulla, mikä on yksi radikaalin poliittisen maantieteen suuntauksista. Tutkimusongelmana on tarkastella, miten yhteiskunta voidaan muodostaa ilman valtiota, ja millaisia tilallisia piirteitä tällaisella post-valtiollisella yhteiskunnan rakentamisella on. Keskeisiä teoriaa ohjaavia lähteitä ovat Simon Springerin (2016) Anachist Roots of Geography – Towards Spatial Emancipation ja Marcelo de Lopez de Souzan, Richard Whiten ja Springerin (2016) toimittama Theories of Resistance – Anarchism, Geography and the Spirit of Revolt. Tutkimuksessa analyysimenetelmänä käytettiin deduktiivista dialogista tematisointia, jonka avulla tutkimusaineistosta löydettiin erilaisia teemoja. Aineisto on kerätty haastattelemalla seitsemää henkilöä tutkimuskohteen ulkopuolella Euroopassa. Tutkimuksessa löydettiin post-valtiollisen yhteiskunnan rakentamisen osia. Niitä ovat muun muassa uuden tilan luominen, valtion kyseenalaistaminen, yhteiskunnan moninaisuuden hyväksyminen, erilaisten hierarkioiden purkaminen ja anarkististen keinojen käyttö. Tutkimuksessa havaitaan, että anarkistinen maantiede on hyödyllinen näkökulma tarkastellessa post-valtiollista yhteiskunnan muodostusta AANESin tapauksen kohdalla.Autonomous Administration of North and East Syria, AANES, was established in 2012. It is de facto independent region and it hopes to operate as a part of unified Syria following principles of democratic confederalism. The aim of this research is to understand and explain AANES using theoretical background of anarchist geography, which is one field of radical political geography. The study navigates the research question of how society could be formed without state and what kind of spatial dimension such kind of post-statist society would have. The key readings on theory are Simon Springer’s (2016) Anachist Roots of Geography – Towards Spatial Emancipation, and Marcelo de Lopez de Souza’s, Richard White’s ja Springer’s (eds.) (2016) Theories of Resistance – Anarchism, Geography and the Spirit of Revolt. The study draws on the data collected outside the research area through interviewing 7 research participants. The data is analyzed using deductive dialogical thematization, by arranging the findings into different themes. The findings offer insight into components of post-statist building of society. The thematic components which were salient in the findings are building new spaces; questioning state; accepting the diversity of the region; undoing hierarchies and using anarchist means. The findings demonstrate that anarchist geography is useful tool to understand and study post-statist formation of society of AANES.
Subject: anarkistinen maantiede
maantiede
post-valtiollisuus
Pohjois- ja Itä-Syyrian autonominen hallinto
Rojava
dialoginen tematisointi
Anarchist geography
geography
post-statism
Autonomous Administration of North and East Syria
Rojava


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maliniemi_Johanna_maisterintutkielma_2020.pdf 388.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record