Helsingin osallistuva budjetointi alueiden sosioekonomisten erojen toisintajan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165317
Title: Helsingin osallistuva budjetointi alueiden sosioekonomisten erojen toisintajan
Author: Hautala, Tommi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165317
http://hdl.handle.net/10138/323282
Thesis level: master's thesis
Discipline: Aluetiede
Abstract: Helsingin kaupunki on aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna kasvanut 2010-luvun aikana nopeasti, niin väkiluvultaankuin kerrosneliömäärältään. Kaupungin tiivistyessä, kaupungistumisen jatkuessa ja pääoman yhä nopeammassa kiertokulussa kysymykset asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa oman lähiympäristönsä muutokseen ovat nousseet entistä merkittävimmiksi niin hallinnon legitimiteetin, demokratiakehityksen ja vastuullisen rahankäytön kannalta. Vuosituhannen vaihteesta lähtien erilaiset osallisuuskokeilut ja -menetelmät ovat lisääntyneet huomattavasti ja osallistava budjetointi tuoreimpia esimerkkejä siitä Suomessa. Helsingin kaupungin osallistavan budjetoinnin hanke OmaStadi käynnistyi vuonna 2018 ja oli ensimmäinen laajan mittaluokan osallistuvan budjetoinnin kokeilu Suomessa. Alun perin 1980-luvulla Brasiliassa kehitetty menetelmä täydentää kansalaisyhteiskunnan osallistamisen menetelmävalikoimaa, antaen käytännön budjetointivallan kansalaisten päätettäväksi. Hankkeessa helsinkiläiset saivat ideoita, suunnitella, ehdottaa ja äänestää Internetin kautta mitä ehdotuksia toteutettaisiin 4,4 miljoonan euron budjetilla seuraavan vuoden aikana. Prosessin pitäisi alun jälkeen toteutua vuosittain. Kansalaisten omaan aktiivisuuteen perustuva rahanjako kuitenkin nostaa esille kysymyksiä myös siitä, kuinka oikeudenmukaisesti raha jakautuu ja mille alueille. Keskittyvätkö hankkeet alueille, joiden asukkailla on korkea kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma tai jotka ovat muuten sosioekonomisesti vahvassa asemassa, vai löytääkö alempi keskiluokka osallistuvan budjetoinnin, kuten on käynyt osittain muualla maailmassa? Tässä tutkielmassa pyritään paikkatieto- ja tilastodataa yhdistelemällä luomaan kuva siitä, kuinka hankkeiden lukumäärä, äänet, rahamäärä ja läpimenneet hankkeet jakautuvat kaupungin sisällä sosioekonomisten mittareiden mukaisesti eri alueille. Vaikka tutkimuksessa havaittiin, etteivät alueelle tulevien ehdotusten määrä, kustannukset tai niiden saama äänimäärä olleet yhteydessä alueen asukkaiden sosioekonomiseen asemaan, joitain viitteitä tiettyjen ryhmien yliedustuksesta voidaan nähdä. Hankkeita esimerkiksi kohdistui keskimäärin määrällisesti enemmän alueille, joissa asuu nuoria aikuisia ja joissa vuokra-asuntojen osuus on kaupungin keskiarvoa suurempi. Kiistattomien tulosten tuottaminen edellyttäisi vielä laajempaa jatkotutkimusta. Tulevaisuudessa OmaStadi-hankkeen vakiinnuttaessa paikkansa yhtenä kaupunkisuunnittelun osallistamisen keinona, tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei rahastosta käytetä omaisuutta kaupungin perustoimenpiteiden rahoittamiseen tai jos näin tehdään, tulisi se laajentaa budjetiltaan suuremmaksi, jos menetelmältä halutaan samoja positiivisia vaikutuksia kuin muissa kaupungeissa ulkomailla.Compared to the previous decades, Helsinki has grown substantially during the 2010's, both in terms of it's population and total floor area. When the city becomes more tightly built year by year and the urbanization process intensifies, so too does the profit cycle of the capital. In these conditions, the voice of the people living in these urban areas becomes even more crucial and questions of how and on whose terms these areas are developedrise to the forefront of urban development. Legitimacy of the current system and administration, development of new participatory policies and responsible use of money all are connected to benefit from active civil society. New experiments and methods of citizen participation have been tested in Finland more frequently since the early 2000's, participatory budgeting being one of morerecent ones. Helsinki's participatory budgeting, titled OmaStadi, started 2018 and was the first large scale use of participatory budgeting process in Finland. Originally developed in Brazil during the 1980's, participatory budgeting gives fiscal and decision responsibility to the residents of the city.In OmaStadi, people can through the Internet plan, propose and vote what kind of projects they want to use money for. Process should be executed yearly with budget of 4,4 million euros. Distributing money based on activity of the residents raises questions of how just and fairly resources are allocated to areas inside the city. Do projects clusters on areas, who are populated by people with high cultural or social capital or who are otherwise in strong position socioeconomically? Or does especially lower middle class find participatory budgeting like it has been in some other countries? The goal of this thesis and stydy is to findout how votes, projects and money are spatially distributed between different areas, using GIS data and statistical methods. Although the main finding of this study is that number or price of projects or number of votes are as a rule not tied to local socioeconomical status, there are some weak signs that point that few certain variablesmight affect these. For example, more projects were proposed to areas where portion of young adults and people living in rental homes was higher. Finding more reliable results requires broader and more extensive study. When OmaStadi becomes more established method in urban planning, project managers should take care that funds are not used to compliment projects that city should take care of anyway. If that becomes the case, OmaStadi shouldalternatively be expanded monetarily, if city of Helsinkiseeks same positive benefits which have been observed in other cities around the world.
Subject: osallistuva budjetointi
OmaStadi
kaupunkisuunnittelu
Helsinki
suunnitteluteoria


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record