The Human on Stage for the Human in Chains : Theatre as a Medium in Human Rights Activism: The Case of the Item No 316 Theatre Performance

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285549
Title: The Human on Stage for the Human in Chains : Theatre as a Medium in Human Rights Activism: The Case of the Item No 316 Theatre Performance
Author: Rintanen, Tytti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research (2010-2017)
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285549
http://hdl.handle.net/10138/323679
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä
Media and Communication Studies
Medier och kommunikation
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma yhdistää kaksi vähälle huomiolle jäänyttä aihetta: ihmiskauppaa vastustavan aktivismin ja teatterin yleisökokemusten tutkimisen. Tutkielma käsittelee aktivistiteatterin yleisökokemuksia ihmiskauppa-aiheisen Item No 316 -esityksen tapauksessa. Kyseistä teosta esitettiin yhteensä 17 kertaa keväällä 2013, kahdeksassa Suomen kaupungissa. Tutkielma on aineistolähtöinen laadullinen sisällönanalyysi katsojille järjestetyistä ryhmähaastatteluista sekä kyselystä, ja sen tavoitteena on selvittää, miten teatteriesityksen aktivistiset tavoitteet ja keinot vaikuttavat katsojien kokemuksiin. Aineisto koostuu heti esityskokemuksen jälkeen järjestetyistä puolistrukturoiduista ryhmähaastatteluista, sekä viisi kuukautta myöhemmin kerätyn sähköpostikyselyn vastauksista. Yhteensä 30:tä vapaaehtoista katsojaa haastateltiin Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Joensuussa. Sähköpostikyselyn vastaukset saatiin 24:ltä heistä. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin sekä tukea antavan määrällisen sisällönerittelyn keinoin. Aineiston perusteella keskeisimmiksi analyysin työvälineiksi valittiin mediatutkija Roger Silverstonen teoria sopivan vastaanottoetäisyyden luomisesta, teatteritieteilijä Lib Taylorin kehittämä käsite tunteellisesta sitoutumisesta, sekä teatteritieteilijä Peter Eversmannin aiemman yleisökokemustutkimuksen anti. Tutkimuksen keskeiset tulokset koskevat teatterin tehokkuuden osa-alueita, osallistujien käsityksiä teatterista mediana, yleisökokemusten jaettuja ja yksilöllisiä piirteitä, esityksen katsojissa aiheuttamia muutoksia, sekä tärkeimpinä tuloksina tunnekokemusten vaikuttavuutta ja kokemuksia läheisyyden voimistumisesta. Tutkimustulosten mukaan teatteri nähdään mediana, joka lisää läheisyyden kokemista vieraiden ja etäisten kärsivien toisten kanssa muuta mediaa enemmän. Teatterilla nähdään myös olevan kyky vaikuttaa tunteisiin näyttelijän kehollisen median sekä teatterillisten keinojen kautta niin, että kokemuksesta seuraa muutosta. Tämän tutkimuksen tulokset puoltavat sitä, että aktivistiteatteri kykenee mediana sitouttamaan yleisönsä monilla tasoilla: Ensinnäkin, yleisö sitoutuu keskittymään välitettyihin faktatietoihin ja tarinoihin. Toiseksi, yleisö sitoutuu luomalla suhteen, samaistumalla ja kokemalla empatiaa epäoikeudenmukaisuutta kärsiviä toisia kohtaan. Kolmanneksi, yleisö sitoutuu suostumalla ajatusprosessiin, joka käsittelee kyseisen epäoikeudenmukaisuuden merkitystä ja vaikutusta heihin itseensä ja heidän arkielämäänsä. Teatterin kyky toimia tehokkaasti aktivistimediana on siis tämän tutkimuksen yleisökokemusaineiston valossa vähintäänkin kiinnostava.This master’s thesis combines two realms that have received only minor attention: Anti-trafficking theatre activism and the research of theatre audience experiences. The study is a data-driven qualitative content analysis of theatre audience’s reception experiences considering the activist theatre performance, Item No 316, on the topic of human trafficking. The performance was staged seventeen times in the spring of 2013, in eight cities in Finland. The aim of this study is to clarify the function of activist theatre in relation to its audiences. This is done through the case of Item No 316. The data was gathered firstly through semi-structured group interviews with voluntary audience members right after the performances, and secondly by an e-mail questionnaire five months later. Altogether 30 spectators were interviewed in Turku, Tampere, Jyväskylä and Joensuu, and 24 of them later responded to the questionnaire. The data was analysed using qualitative content analysis and supporting quantitative content specification. The central theoretical background corresponding to the findings consists of media scholar Roger Silverstone’s theory of ‘proper distance’, theatre scholar Lib Taylor’s concept of ‘emotional enlistment’ and theatre scholar Peter Eversmann’s analysis of the theatrical experience. The main results have to do with conceptions of the theatre medium, its most efficient means, the shared and individual aspects of its audience experiences, the change of thinking and action provoked by it and – most importantly – the influentiality of theatrical emotions and the experienced increase in proximity of the performance and its topic. Theatre was conceived as a medium that enhances the experience of proximity with the distant suffering Others more than other media, and its capability to affect emotionally through theatricality and living body media was seen as a highly efficient provoker of change. The findings of this study defend the activist theatre medium’s capability to engage its audiences on various levels: Firstly, into focusing on the delivered mediation of factual information and stories; secondly, into relating, identifying and empathising with the victims of social injustice as distant Others; and thirdly, into an ongoing mental process about the relevance and influence of the mediated social injustice for themselves and their everyday lives. Therefore, according to this study’s audience experiences, the potential that theatre has to offer to activist causes might be considerable.
Subject: theatre audiences
activism
audience studies
reception studies
documentary theatre
political theatre
proper distance
emotional enlistment
human trafficking
Subject (yso): ihmiskauppa
poliittinen teatteri
dokumenttiteatteri
vastaanottotutkimus
yleisötutkimus
teatteriyleisöt
aktivismi
media


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rintanen_Tytti_Pro_Gradu_2020.pdf 672.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record