Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071093
Title: Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineesta
Author: Palovaara, Ria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071093
http://hdl.handle.net/10138/324104
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia alakoulun luokanopettajilla on äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineesta ja sen opettamisesta. Opettajuuteen vaikuttavat koulutus ja omat henkilökohtaiset kokemukset ja uskomukset. Äidinkieli ja kirjallisuus on laaja oppiaine, johon kuuluu monia osa-alueita. Luokanopettajalla on tiettyjä vapauksia toteuttaa työtään, joten opetus toteutuu hieman eri tavalla eri luokissa. Oppilaat tarvitsevat tämän oppiaineen taitoja muuhun koulunkäyntiin ja koulun ulkopuolellakin. Luokanopettajan työhön kuuluu oppiaineiden opettamisen lisäksi paljon muutakin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten luokanopettajat käsittävät yhden peruskoulun tärkeimmistä oppiaineista. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Aineistona oli seitsemän luokanopettajan haastattelut. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla keväällä 2020 ja analysoitiin teemoittelemalla ja tyypittelemällä. Tulokset ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että luokanopettajat käsittävät äidinkielen ja kirjallisuuden monipuolisena oppiaineena, jonka opetukseen tarvitsisi lisää ajallisia resursseja. Luokanopettajat näkevät äidinkielen ja kirjallisuuden lisäksi vahvasti väline-aineena, jonka taitojen hallinta mahdollistaa muun koulunkäynnin. Luokanopettajat pohtivat laajasti tämän oppiaineen taitojen merkitystä oppilaalle. Tärkeiksi taidoiksi nostettiin esiin luku- ja kirjoitustaidon lisäksi vuorovaikutustaidot ja monilukutaito. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen haasteita tuovat oppilaiden väliset osaamiserot. Osaamiserot voivat liittyä suomea vasta opettelevien opetukseen kuin myös tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetukseen. Haasteet liittyvät tässäkin rajallisiin resursseihin. Luokanopettajat kuvasivat erilaisia opetusmenetelmiä, joita he käyttävät äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Yhdeksi toimivaksi oppilaiden motivaatiota ja oppimista tukevaksi menetelmäksi he mainitsivat toiminnalliset opetusmenetelmät, jotka sopivat esimerkiksi kieliopin opetukseen. Äidinkieli ja kirjallisuus näyttäytyy luokanopettajille monesta eri näkökulmasta. Tämä tutkimus osoittaa, että ollakseen äidinkielen ja kirjallisuuden asiantuntija täytyy luokanopettajalla olla monipuolista tietoa.Objectives. The aim of this study is to find out what kind of assumptions and experiences primary school class teachers have about mother tongue and literature as a school subject and its teaching. Teaching is influenced by teacher education and one’s own personal experiences and beliefs. Mother tongue and literature is a broad subject that encompasses many aspects. The class teacher has certain freedoms to carry out their work, so teaching takes place in a slightly different way in different classes. Students need the skills of this subject for other subjects and outside of school. The work of a class teacher involves much more than just teaching subjects. The purpose of this study was to find out how class teachers perceive one of the most important subjects in primary school. Methods. The study was carried out using qualitative methods. The material consisted of interviews with seven classroom teachers. The material was collected through a semi-structured interview in the spring of 2020 and analyzed by thematic analysis. Results and conclusions. This study found that class teachers perceive mother tongue and literature as a diverse school subject that would require additional time resources to teach. In addition, class teachers saw this subject strongly as a tool whose skills management enables the rest of schooling. Class teachers reflect extensively on the importance of the skills in this subject to the student. Reading, writing, interaction skills and multi-literacy were highlighted as important skills. The differences in competence between students bring challenges to the teaching of mother tongue and literature. Differences in competence can be related to the teaching of those who are still learning Finnish as well as to the teaching of pupils in need of special support. Here, too, the challenges were related to limited resources. Class teachers described the different teaching methods they use in teaching mother tongue and literature. As one of the effective methods to support students' motivation and learning, they mentioned action-based learning that is suitable for teaching grammar, for example. Mother tongue and literature appear to class teachers from many different perspectives. This study shows that in order to be an expert in mother tongue and literature a classroom teacher must have diverse knowledge.
Subject: äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine
äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine
oppiaine
luokanopettaja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Palovaara_Ria_progradu_2020.pdf 713.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record