Varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen yksityisissä päiväkodeissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071099
Title: Varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen yksityisissä päiväkodeissa
Alternative title: Early childhood education teachers´ well-being and commitment in private day care centers
Author: Lehikoinen, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071099
http://hdl.handle.net/10138/324107
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät tukevat ja heikentävät yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia. Lisäksi tarkoituksena on löytää tekijöitä, jotka vaikuttavat varhaiskasvatuksen opettajien työhön sitoutumiseen. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että työhyvinvointi varhaiskasvatusalalla koetaan varsin vaihtelevaksi ja siihen vaikuttavat erityisesti johtajuus, tiimin toimivuus sekä resurssien riittävyys. Aikaisempien tutkimusten mukaan työhyvinvointi on vahvasti liitoksissa työhön sitoutumiseen. Tämä tutkimus on laadullinen ja aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka työskentelivät yksityisissä päiväkodeissa eri puolilla Suomea. Haastattelu-runko sisälsi 14 kysymystä ja se kehiteltiin aikaisemman teoriatiedon pohjalta. Haastattelut toteutettiin huhtikuussa 2020 Zoom-videopuheluiden välityksellä. Pituudeltaan haastattelut olivat 25 minuutista tuntiin ja 10 minuuttiin. Litteroitua aineistoa kertyi lopulta 47 sivua. Aineistoa analysoitiin teoriaohjautuvaa sisällönanalyysiä käyttäen. Ohjaavana teoriana analyysivaiheessa toimivat aikaisemmat tutkimukset aiheeseen liittyen. Haastatteluaineiston perusteella työhyvinvointia tukeviksi tekijöiksi nousivat toimiva johtajuus ja tiimi, omat vaikuttamismahdollisuudet sekä tarvittavat resurssit. Toimivan tiimin, johtajuuden ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön nähtiin muodostavan tärkeän kombinaation työhyvinvoinnille. Työhyvinvointia heikentäviksi tekijöiksi muodostuivat heikko johtajuus, tiimin toimimattomuus, resurssien puute sekä kiire. Haastateltavat nostivat esiin myös töistä irtautumisen vaikeuden, joka aiheutti ikävän kierteen työhyvinvoinnissa. Työhön sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä olivat työn merkityksellisyyden kokeminen, toimiva työyhteisö, omien vahvuuksien löytyminen ja omaan ammattitaitoon luottaminen. Työhön sitoutumiseen negatiivisesti vaikuttivat alan heikot etenemismahdollisuudet, vähäinen arvostus sekä palkkaus. Työhyvinvoinnin vaikutukset työhön sitoutumiseen oli hyvin nähtävissä haastatteluaineistojen perusteella. Ne haastateltavat, jotka kokivat voivansa hyvin työssään, olivat sitoutuneempia työhönsä, kuin ne, jotka kokivat työhyvinvointinsa heikommaksi.The purpose of this study is to determine which factors support and impair the well-being of early childhood education teachers in private kindergartens. In addition, the aim is to find factors that influence the commitment of early childhood education teachers to their work. Previous research has shown that well-being at work in the early childhood education sector is perceived to be quite variable and is particularly affected by leadership, team functioning and the adequacy of resources. Previous research has shown that well-being at work is strongly linked to commitment to work. This study is qualitative and the material was collected by interviewing six early childhood education teachers who worked in private day care centers across Finland. The framework of the interview contained 14 questions and was developed on the basis of previous theoretical knowledge. The interviews were conducted in April 2020 via Zoom video calls. The length of the interviews ranged from 25 minutes to an hour and 10 minutes. Eventually, 47 pages of spelled material were collected. The material was analyzed using theory-based content analysis. The guiding theory in the analysis phase is previous research on the topic. Based on the interview material, the factors supporting well-being at work were a well-functioning management and team, their own opportunities to influence and the necessary resources. A functioning team, leadership, and collaboration with parents were seen as an important combination for well-being at work. Weak leadership, team inactivity, lack of resources and hurry were factors that weaken well-being at work. The interviewees also highlighted the difficulty of leaving work behind, which caused an unpleasant twist in well-being at work. Factors influencing work commitment included experiencing the relevance of work, a functioning work community, finding one's own strengths and relying on one's own professional skills. Commitment to work was negatively affected by the sector's poor career prospects, low valuation and salary. The effects of well-being at work on commitment to work can be clearly seen on the basis of the interview data. Those interviewees who felt they were doing well in their work were more committed to their work than those who felt their well-being at work was weaker.
Subject: Työhyvinvointi
työhön sitoutuminen
varhaiskasvatus
yksityiset päiväkodit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record