Mentorns upplevelser under mentorskapet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071053
Title: Mentorns upplevelser under mentorskapet
Author: Karlsson, Jessica
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071053
http://hdl.handle.net/10138/324108
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Focus. The focus of this thesis was to get a deeper understanding of what the mentors have to gain by participating in a mentorship programme. It was also in this research´s interest to how the mentorship programme can help mentors in their personal and professional development, since mentorship was originally developed as a method for competency development. Therefore the goal of this thesis is to find out what the mentors of Arcadas mentorship programme have gained, what the mentors consider important for the mentorship, how the mentors define competence and what competences are needed to be a mentor and finally how the mentorship programme has helped the mentors in their own personal or professional development. Research method. This thesis is qualitative to its nature and is hermeneutic in its approach. The thesis was conducted in collaboration with Arcadas mentorship programme, which was launched as a pilot for the project ‘Stora Komet’ by föreningen Luckan in the fall of 2018. Four semistructured thematic interviews where done with the mentors that participated in Arcadas mentorship programme. All mentors that completed the mentorship program participated in the interviews. The interviews where held during the fall of 2019 and lasted from one to one and a half hours. The interviews where then transcribed and analysed using the hermeneutic circle and qualitative content analysis. The analysis resulted in a coding framework for each presented research question. Results and conclusions. The mentorship had a great impact on the mentors. The mentors gained a lot by working with their mentees. These gains where personal satisfaction, competences and personal contacts. The mentors pointed to the matching of mentor and protégé, the set-up for the mentorship and protégé development as particularly important for the mentorship to be considered successful. The mentor need particular mentor competences for this to be possible. The mentors identified both specific traits and skills to be a good mentor. These traits where curiosity, openness, sense of responsibility and an interest in helping people. The skills needed where guidance skills, people skills, experience and the skill of knowing the mentor role. The mentors did not think that the mentorship programme had helped them in their personal or professional development, even though they described clear ways how they have used the things they gained being a mentor in their current work. Therefore the conclusion can be drawn, that the mentorship has to be more clearly connected to the workplace for the mentors to recognize the things learned as personal or professional development, so that they can be used in the mentors work.Mål. Avhandlingen mål var att djupare granska vad mentorn kan få ut av mentorskapet. Eftersom mentorskap har skapats som en kompetensutvecklingsmetod låg det också i avhandlingens intresse att ta reda på hur mentorskapet har hjälpt mentorerna i deras personliga och professionella utveckling. Syftet för den här avhandlingen är därför att ta reda på vad mentorn får ut av mentorskapet, vad mentorerna lyfter fram som viktigt i mentorskapet, hur mentorerna ser på begreppet kompetens och vilka kompetenser de anser vara relevanta för att vara mentor, samt hur mentorskapet har hjälpt mentorn i sin personliga och professionella utveckling. Tidigare forskning har visat att mentor upplever professionell och personlig utveckling som följd av mentorskapet. Effekter av mentorskap är bl.a. arbetsplatstillfredsställelse, karriärtillfredsställelse och engagemang i organisationen. Metoder. Den här studien är kvalitativ till sin natur och har en hermeneutisk ansats. Avhandlingen gjordes i samarbete med Arcadas mentorprogram som piloterades under hösten 2018 av Luckans projekt Stora Komet. Fyra semistrukturerade temaintervjuer gjordes med mentorer som deltagit i Arcadas mentorprogram. Samtliga mentorer som slutfört programmet intervjuades. Intervjuerna gjordes under hösten 2019 och var mellan en timme och en och en halvtimme långa. Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan med hjälp av den hermeneutiska cirkeln och kvalitativ innehållsanalys. Detta resulterade i ett kodningsramverk för samtliga fyra forskningsfrågor. Resultat och slutsatser. Mentorskapet har tydligt haft en stor inverkan på mentorerna. Det största som mentorerna upplevt de fått ut av mentorskapet var tillfredställelse, kompetens och mänskliga kontakter. Mentorerna lyfte fram matchningen, mentorskapets uppbyggnad och att adepten kommer till nya insikter som viktigt i mentorskapet och som möjliggör ett lyckat mentorskap. För att det här ska vara möjligt krävs det vissa mentorskompetenser. Dessa kunde klart delas i egenskaper och kunskaper, där egenskaperna var nyfikenhet, öppenhet, ansvarskänsla och intresse för att hjälpa någon annan. Kunskaperna var vägledning, människokännedom, erfarenhet och mentorsrollen. Mentorerna upplevde inte att de haft hjälp av mentorskapet i sin personliga eller professionella utveckling, även om de ändå klart beskrev konkreta sätt de haft hjälp av mentorskapet i deras arbete. Därför kan man dra slutsatsen att mentorskap måste kopplas mera direkt till mentorernas arbetsplats för att de ska kunna använda den utveckling som skett under mentorskapet i arbetslivet.
Subject: Mentorskap
Mentor
Kompetens
Mentorsutveckling


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karlsson_Jessica_Magisteravhandling_2020.pdf 870.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record