VEO-malli ja resurssipohjainen näkökulma varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimenkuvassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071095
Title: VEO-malli ja resurssipohjainen näkökulma varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimenkuvassa
Alternative title: VEO model and resource-based perspective in the job description of a special education teacher in early childhood education
Author: Mäkelä, Sonja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071095
http://hdl.handle.net/10138/324111
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on kartoittaa varhaiskasvatuksen erityis-opettajan toimenkuvaa sekä pohtia sitä suhteessa muun varhaiskasvatuksen henkilökunnan hyötyyn ja toiveisiin. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka inkluusio onnistuu VEO-mallissa. Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen tämänhetkisiä ongelmia Suomessa ovat esimerkiksi liian löyhä lainsäädäntö ja asiakirjaohjaus sekä se, ettei varhaiskasvatuksen eri-tyisopettajan toimenkuvaa ole kunnolla määritelty. Varhaiserityiskasvatusta toteutetaan inklu-siivisin periaattein muun varhaiskasvatuksen ohella. Resurssit haastavat laadukkaan var-haiskasvatuksen toteutumista. Tutkielmassa avataan resurssikäsitettä resurssipohjaisen nä-kökulman kautta. Menetelmät. Pro gradu -tutkielmani on toiminut osana Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityis-kasvatuksen tutkimusryhmän hanketta ”Varhaiskasvatuksen erityisopettaja päiväkotiryhmis-sä: erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen ja oppimisen tukeminen inklusiivisessa var-haiskasvatuksessa”. Tutkimusaineisto on kerätty Helsingissä 2018 keväällä ja siihen on osal-listunut 22 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä 76 muuta varhaiskasvatuksen työnteki-jää. Aineistoa on analysoitu sisällönanalyysia hyödyntäen niin aineisto- kuin teoriapohjaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Johtopäätökseni tiivistyvät siihen, ettei varhaiskasvatuksen eri-tyisopettajan aika VEO-mallissa ole riittävä tuen järjestämiseen asianmukaisesti. Varhais-kasvatuksen henkilökunta toivoi lisää konsultointi- ja keskusteluapua. Henkilökunta toivoi, et-tä VEO ehtisi viettää enemmän aikaa lapsiryhmässä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat raportoivat viettävänsä eniten työaikaa lapsiryhmissä.Objectives. The aim of this Master's thesis is to map the job description of a special education teacher in early childhood education and to consider it in relation to the benefits and wishes of other early childhood education staff. In addition, the aim is to find out how inclusion succeeds in the VEO model. The current problems of early childhood education and early special education in Finland include, for example, too loose legal and documentary guidance and even the fact that the job description of a special education teacher in early childhood education is not properly defined. Early special education is implemented on an inclusive basis at a time when there is an acute shortage of resources in the field. With a re-resource-based perspective, I aim to unlock what resources really are. Methods. My Master’s thesis has been part of the Early Childhood and Early Childhood Education Research Group’s project “Special Early Childhood Teacher in Kindergarten Groups: Supporting the Development and Learning of Children with Special Needs in Inclusive Early Childhood Education”. The research material was collected in Helsinki in the spring of 2018 and has been attended by 22 special early childhood education teachers and 76 other early childhood education employees. The material has been analyzed using content analysis based on both material and theory. Results and conclusions. My conclusions are summarized in the fact that the time of a special early childhood education teacher in the VEO model is not sufficient to organize support properly. From the responses of other early childhood education staff, there is a desire that the special needs teacher should have more time in their children's groups and consult them on the implementation of support, despite the fact that early childhood teachers say that their work tasks are mostly divided into working groups.
Subject: Varhaiskasvatus
varhaiserityiskasvatus
erityisopetus
inkluusio
resurssi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Makela_Sonja_tutkielma_2020.pdf 701.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record