Tunnehahmot käsityöilmaisuna ja tunnehahmoprosessin hyvinvointivaikutukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071081
Title: Tunnehahmot käsityöilmaisuna ja tunnehahmoprosessin hyvinvointivaikutukset
Author: Raittila, Reespu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071081
http://hdl.handle.net/10138/324119
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tunnehahmot ovat käsin tehtyjä kolmiulotteisia metaforisia ilmaisuja tekijänsä tunteesta. Tunnehahmoprosessi on kehittämäni työtapa, joka alkoi itsehoidollisena prosessina vuonna 2014 ja on sittemmin saanut jäsennellymmän muodon erilaisille ryhmille pidettyinä työpajoina eli tunnehahmopajoina. Tässä tutkimuksessa kuvaan tunnehahmojen ominaisuuksia sekä selvitän tunnehahmoprosessin hyvinvointivaikutuksia. Viime vuosina on käsityön kentällä nostettu esiin materiaalisuuden ja metaforisuuden mahdollisuudet käsityöilmaisuun painottuvassa käsin tekemisessä perinteisemmin tuotteisiin ja tekniikkaan keskittyvien ajattelumallien sijaan. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että käsityö voi lisätä tekijöidensä hyvinvointia. Käsityöhön on todettu liittyvän tunteita ja mahdollisuus vaikeiden tunteiden käsittelyyn. Tutkimustuloksia siitä, miten käsityön avulla voisi tietoisesti prosessoida tunteita ei kuitenkaan juuri ole. Terapioiden ja tunnetaitojen ohjaamisen käytännöistä löytyy käsityöllisesti sovellettavia tapoja, joiden avulla käsityötä voisi käyttää henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseen jopa terapeuttisessa kontekstissa. Pääaineistona käytin noin sataa tunnehahmopajoissa tehtyä tunnehahmon kuvaa sekä tunnehahmopajoihin osallistuneille järjestämiäni kahta ryhmäkeskustelua, joista toiseen osallistui rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajia ja toiseen luoviin menetelmiin painottavalla työpajajaksolla olleita nuoria aikuisia. Analysoin aineiston sisällönanalyysillä käyttäen apunani Atlas.ti-ohjelmaa. Tutkituilla tunnehahmoilla oli ominaisuuksia, jotka voi jakaa viiteen luokkaan: nimet, muodot, materiaalit, tekniikat ja symboliset yksityiskohdat. Näihin ilmaisullisiin ominaisuuksiin tunnehahmojen tekijät liittivät symbolisia merkityksiä. Tunnehahmoprosessissa ilmeni jollain tasolla kaikki Pölläsen (2015) määrittelemät käsityön hyvinvoinnin elementit. Osa niistä painottui vahvemmin ja eri tavoin kuin aiemmissa tutkimuksissa. Tutkimuksen perusteella tunnehahmot ovat monipuolisia tunteita kuvaavia metaforisia teoksia. Tunnehahmot ja niiden tekeminen voivat vahvistaa tekijöidensä hyvinvointia, sillä ne antavat mahdollisuuksia tutkailla tunnetta monesta näkökulmasta, jolloin tekijä tutustuu itseensä sekä tunteisiinsa ja tarpeisiinsa syvällisemmin. Tämän tutkimuksen perusteella käsitöitä voisi systemaattisemmin käyttää hyvinvoinnin ja tunnetaitojen vahvistamiseen jopa terapeuttisessa mielessä.The emotion embodiment artefacts (tunnehahmo) are hand-made three-dimensional metaphorical expressions of the maker’s emotion. The process of making these artefacts started as my own self-care process in 2014 and has since taken on a more structured form as workshops (tunnehahmopaja) for different groups. In this study I describe the characteristics of emotion embodiment artefacts and investigate the elements of the process that enhance well-being. In recent years, the field of handicrafts has discovered the possibilities of materiality and metaphor as a counterbalance to the traditional practices, which focus more on techniques and end products. Previous research has shown that handicrafts can increase the well-being of the makers. Making handicrafts has been found to involve emotions and the opportunity to deal with difficult emotions. However, there are hardly any research results on how crafts could be used to process emotions in conscious manner. In different therapies and emotional skills guidance programs there are handicraft-related practises which could be used in actual handicraft making to advance the well-being of the maker also in an actual therapeutic sense. As the main data in this study I used about a hundred photos taken in the workshops, as well as two group discussions I organized for the participants of these workshops. One discussion was organized for constructive communication counselors and other for young adults who participated in a daily workshop focusing on creative methods. I analyzed the data with computer-assisted qualitative content analysis with Atlas.ti. The emotion embodiment artefacts had characteristics that could be divided into five categories: names, shapes, materials, techniques, and symbolic details. Symbolic meanings were attached by the makers to these expressive charasteristics. All the elements that enhance well-being defined by Pöllänen (2015) appeared at some level in the process. Some of them were more strongly or differently emphasized than in previous studies. Based on this study emotion embodiment artefacts are metaphorical craft-art expressing emotions in manifold ways. Emotion embodiment artefacts and the process of creating them can strengthen the well-being of their makers, as they provide opportunities to explore emotions from many perspectives and allow the makers to become more familiar with themselves and their feelings and needs. Based on this research, handicrafts could be used more systematically to enhance well-being and emotional skills, even in a therapeutic sense.
Subject: käsityöilmaisu
hyvinvointi
käsityö
tunteet
tunnetaidot
tarpeet
Subject (yso): hyvinvointi
käsityöilmaisu
käsityö (toiminta)
tunteet
tunnetaidot
tarpeet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raittila_Reespu_Pro_gradu_2020.pdf 4.200Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record