Oppilaiden puhe ja ongelmanratkaisu ohjelmointiprojektissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071041
Title: Oppilaiden puhe ja ongelmanratkaisu ohjelmointiprojektissa
Author: Hämäläinen, Eero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071041
http://hdl.handle.net/10138/324120
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia oppilaiden vuorovaikutusta ja ongelman-ratkaisua ohjelmointiprojektin aikana. Vuorovaikutuksen tutkiminen rajattiin kahden oppilaan väliseen puheeseen, josta etsittiin kolmentyyppistä puhetta: kiistelevää, kumulatiivista ja tutkivaa puhetta. Tutkiva puhe on näistä kolmesta eniten oppimista edistävää. Ongelmanratkaisu nähdään prosessina, joka koostuu useasta vaiheesta. Nämä vaiheet voivat edetä lineaarisesti edellisestä vaiheesta seuraavaan, mutta nykykäsityksen mukaan tyypillisempää on dynaaminen, vapaampi liikkuvuus ongelmanratkaisun vaiheiden välillä. Tässä tutkielmassa puhetta ja ongelmanratkaisua tarkastellaan ensin erikseen. Lopuksi selvitetään, kuinka paljon kolme puheen muotoa esiintyvät ongelmanratkaisun eri vaiheissa. Tutkimuksen kohteena oli kuudesluokkalainen oppilaspari helsinkiläisessä peruskoulussa. Oppilaat harjoittelivat ensin ohjelmointia ja laativat sitten projektin lopputuotoksena oman tunnemittarin hyödyntäen ohjelmoitavaa GoGo Board -laitetta. Aineistonkeruuseen käytettiin videokameroita ja analyysimenetelmänä laadullista sisällönanalyysia. Ongelmanratkaisun vaiheita löytyi määrällisesti paljon enemmän kuin puheen muotoja. Kolmen eri puheen muodon määrät olivat keskenään yllättävän tasavahvat. Tutkivan puheen nähtiin kasvavan ja kiistelevän puheen vähenevän ohjelmointiprojektin edetessä. Tämä voi kertoa oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehittymisestä projektin aikana. Eniten edustetut ongelmanratkaisun vaiheet olivat ”toteutus” ja ”testaus”, ts. oppilaiden toiminta painottui käytännön tekemiseen. Ongelmanratkaisu noudatti dynaamista liikkuvuutta vaiheiden välillä. Ongelmanratkaisun eri vaiheissa painottuivat hieman eri puheen muodot. Ongelmanratkaisun viimeisessä vaiheessa eli arviointivaiheessa tutkivan puheen osuus oli suurempi kuin muissa vaiheissa.The aim of this master's thesis was to study pupils' interaction and problem solving during a programming project. The study of interaction was limited to talk between two pupils, in which three types of talk were sought: disputational, cumulative, and exploratory talk. Of these three, exploratory talk is the most conducive to learning. Problem solving is seen as a process consisting of several stages. These stages may proceed linearly from the previous stage, but according to the current understanding, dynamic, more flexible movement between the problem-solving stages is more common. In this thesis, talk and problem solving are first examined separately. Finally, it is studied how much the three types of talk occur at different stages of problem solving. The subjects of the study were two sixth-grader pupils in an elementary school in Helsinki. The pupils first practiced programming and then, as the final output of the project, developed their own emotion meter using GoGo Board, a programmable device. Video cameras were used for data collection and qualitative content analysis was used as the method of analysis. The number of problem-solving stages was much higher than the number of types of talk. The amount of the three types of talk were surprisingly equal. Exploratory talk increased and disputational talk decreased as the programming project progressed. This can mark a development in pupils’ interaction skills during the project. The most represented problem-solving stages were “constructing” and “testing”, i.e., the pupils’ activities focused on hands-on doing. Problem solving followed a dynamic transition between stages. At different stages of problem solving, slightly different types of talk were emphasized. The share of exploratory talk in the last stage of problem solving, i.e. the evaluation stage, was higher than in the other stages.
Subject: Puhe
vuorovaikutus
ongelmanratkaisu
ohjelmointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hamalainen_Eero_progradu_2020.pdf 979.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record