Tapetilla 2000–2009 : Pihlgren ja Ritola Oy:n tapetin käyttö sisustuksessa aikakauslehtikuvien välittämänä

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071067
Title: Tapetilla 2000–2009 : Pihlgren ja Ritola Oy:n tapetin käyttö sisustuksessa aikakauslehtikuvien välittämänä
Author: Jokinen, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071067
http://hdl.handle.net/10138/324126
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaisten aikakauslehtien välittämää kuvaa Pihlgren ja Ritola Oy:n tapettien käyttötavoista sisustuksessa ajanjaksolla 2000–2009. Tarkoituksena on selvittää missä, miten ja mihin tapettia käytetään sisustuksessa. Tapettia tarkastellaan sen funktioiden näkökulmasta: miten perinteinen paperitapetti näyttäytyy sisustuksessa ja minkälaisia sisustuksellisia vaikutelmia tapetin käyttötavat luovat. Kiinnostus tapettia ja tapettitutkimusta kohtaan on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, mutta lähimenneisyyden ja tapetin käytön näkökulmat ovat jääneet vähälle huomiolle. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista kuvallista sisällönanalyysia. Tutkimusaineisto kerättiin Pihlgren ja Ritola Oy:n lehtileikekokoelmasta, joka on koottu yhtiön havaintomateriaaliksi tapetilla sisustamisesta ja arkistointitarkoitukseen. Aineistonkeruussa valittiin aikaväliltä 2000–2009 harkinnanvaraisella otannalla 95 aikakauslehtikuvaa, joissa tapettia oli käytetty sisustustarkoituksessa. Tutkimusaineisto (N=95) analysoitiin käyttäen teoriaohjaavasti kuvallista sisällönanalyysia. Tulokset esitettiin teemoittain. Aikakauslehtien sisustuskuvissa, ajanjaksolla 2000–2009, Pihlgren ja Ritola Oy:n tapetteja käytettiin perinteiden ohjaamana ja niistä poiketen. Monipuolisessa tapetin käytössä kaikki tuntuu olevan sallittua; tapettia voi värittää, käyttää ylösalaisin, katossa tai sisustusesineessä. Osana irrallista sisustusta tapetin vuorovaikutus monipuolistuu, vaikka sisustusta määräävä rooli pienenee. Yleisimmin tapettia käytettiin seinillä ja ensisijaisesti kodeissa. Sisustaminen näyttää ulottavan kaikkiin tiloihin – tapetin käytössä korostui intiimin ja aktiivisen tunnelman luominen värein, kuvioin ja persoonallisin ratkaisuin. Tuloksissa korostui runsas ja monimuotoinen tehostetapetin käyttö, joka näyttää vastaavan avoimien ja monikäyttöisten tilojen tarpeisiin. Erityisesti tehostetapetit näyttäytyvät toiminnallisessa roolissa. Tapetti yhdistää ja erottaa, voi luoda puitteet toiminnalle tai olla osa toimintaa. Se toimii vuorovaikutuksessa tilan, sisustuksen ja ihmisen kanssa ja voi olla jatkuvassa muutoksessa. Monimuotoiset tapetin käyttötavat, jotka toimivat myös itseilmaisun välineenä, voi nähdä aikansa kuvana; ne heijastavat aikansa ilmiöitä, kuten tarvetta yksilöllisyyteen. Myös tapetin määritelmät ja perinteiset merkitykset kääntyivät ylösalaisin. Tapetti ei ole 2000-luvulla vain passiivinen tausta – se on näyttävästi esillä monin eri tavoin, jopa tilan keskellä.The aim of this study is to analyze where, how and for which purposes wallpapers manufactured by the company Pihlgren ja Ritola Oy were used in interior decoration during the period of 2000–2009 as represented by Finnish magazines. Wallpaper is studied from the point of view of its functionalities: what is the role of traditional paper-made wallpaper in interior decoration and what kinds of decorative effects its various uses create. Interest in wallpaper and its study has increased during the last decades but more recent wallpapers and its study has drawn less attention. Qualitative visual content analysis was used as the research method. The study material was gathered from the collection of magazine and newspaper clippings archived by the company Pihlgren ja Ritola Oy. The clippings collection had been used as the company´s demonstration material as well as for archiving purposes. The magazine pictures related to the use of Pihlgren ja Ritola Oy wallpaper in interior decoration published over the period of 2000–2009 in different Finnish magazines were selected discretionarily. The visual material (N=95) was analyzed with theory guided visual content analysis. Results were presented by themes. The wallpapers of Pihlgren ja Ritola Oy were used for interior decoration in both traditional and non-traditional ways. In the versatile use of wallpaper all seemed to be allowed. Wallpaper was coloured, turned upside down, and decorative objects were wallpapered. As wallpaper was also used to cover discreet decorative objects the interaction between the wallpaper and other decorative elements increased even though the relative role of wallpaper diminished. Still, primarily the wallpapers were used on the walls and in home interiors. The furnishing seems to be extending to every part of the house – the intimate and active appearance created with colours, patterns and creative use of wallpaper was emphasised. The results showed plenty and multiform usage of effect wallpapers which practically answer to the needs of the open concept spaces. Especially the effect wallpapers appear in a functional role. Wallpaper can be in constant change as it interacts with architecture, interior and the human being. Multiform ways to use wallpaper serve as a tool of expressing oneself as well as reflecting the phenomena of their time such as the need for personality. As well the definitions of the wallpaper and the traditional significances turned upside down. Wallpaper is not only a passive background, but it displays out in different ways even in the middle of the space concretely.
Subject: tapetti
sisustus
2000-luku
kuvallinen sisällönanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record