Vapaaehtoisesti lapsettomien arkielämä ja perhekäsitykset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071063
Title: Vapaaehtoisesti lapsettomien arkielämä ja perhekäsitykset
Author: Terna, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071063
http://hdl.handle.net/10138/324138
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella vapaaehtoisesti lapsettomien perhekäsityksiä ja arjen hyvinvointia. Arki on kotitaloustieteessä paljon tutkittu aihe, mutta tutkimusten näkökulmat ovat yleensä perheissä. Tarkoitukseni on tarkastella, mistä vapaaehtoisesti lapsettomien arki rakentuu, millaiset arjen toiminnot ja tekijät ovat yhteydessä heidän hyvin- ja pahoinvointiinsa sekä millaisia merkityksiä arjen sosiaalisille suhteille annettiin. Lisäksi olin kiinnostunut vapaaehtoisesti lapsettomien perhekäsityksistä. Perhekäsityksien osalta tutkimus edustaa individualisen perhesuuntauksien haaraa, jotka korostavat yksilöllisiä vapauksia. Vapaaehtoisesti lapsettomien perhekäsityksiä on tutkittu jonkin verran, mutta heidän arkielämänsä on jäänyt vähälle tutkimukselle. Tutkimusta varten haastattelin seitsemää itsensä vapaaehtoisesti lapsettomaksi mieltävää henkilöä. Lisäksi täydensin aineistoani asiantuntijahaastattelulla. Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisesti ja aineiston analyysin toteutin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysin pohjalta tutkimuskysymyksiksi valikoituivat kaksi kysymystä, joista toinen jakautui kolmeen alakysymykseen. Tutkimuskysymykseni ovat: ”Millaisia käsityksiä vapaaehtoisesti lapsettomilla on perheistä?” sekä ”Millaisista tekijöistä vapaaehtoisesti lapsettomien arki rakentuu?” Tutkimustulokset osoittivat, että vapaaehtoisesti lapsettomien perhekäsitykset nojaavan individualisiin perhekäsityksiin. Haastateltavien arjen hyvinvointi koostui koetusta hyvinvoinnista ja terveydestä, psyykkisestä hyvinvoinnista, sosiaalisista suhteista, mielekkäästä tekemisestä, aineellisista elinoloista, elinympäristön laadusta ja vapaudesta. Vapaus osoittautui tärkeimmäksi yksittäiseksi hyvinvoinnin mittariksi, ja vapaudenkaipuu ilmeni ole-van tärkeä tekijä vapaaehtoisen lapsettomuuden taustalla. Haastateltavien arki koostui työn ja kotitöiden lisäksi itsensä kehittämisestä, sosiaalisista kanssakäymisistä, kotona oleilusta tai muusta itselleen mielekkäästä tekemisestä.The aim of the study was to examine family perceptions and everyday life well-being of the voluntarily childless individuals. Everyday life is a well-studied topic in home economics, but the perspectives of the studies are usually within the families. The intention of this reserch was to look at daily activities and factors associated with the well-being of the voluntarily childless. Additionally, the study explores this populations' perceptions and experiences regarding their definition of a family. This thesis represents a branch of the individualist family studies that emphasizes one’s freedoms. Family perceptions of the voluntarily childless has been studied to some extent, but their everyday life have been left with a little research. The study was carried out through personal interviews with seven individuals who voluntarily do not have children. Addionally I supplemented my literature with interview of a specialist. The research was data-driven. I performed the data analysis by using data-driven content analysis. Based on the analysis, two questions were selected as the framework for the study. This research delves into answering these two research questions: "What are the perceptions voluntarily childless individuals have about families?" and “What factors make up the everyday life of these people?” The research results showed that the family perceptions of voluntarily childless rely heavily on individual family perceptions. The everyday well-being of the interviewees consisted of perceived well-being and health, mental well-being, social relationships, meaningful doing, material living conditions, quality of living environment and freedom. Freedom proved to be the most important single measure of well-being. Individual’s longing for freedom proved to be an important factor underlying the phenomenon of voluntary childlessness. In addition to work and homework, the interviewees' everyday life consisted of self-development, social interactions, being at home or doing other things that were meaningful to themselves.
Subject: vapaaehtoinen lapsettomuus
arki
perhekäsitykset
arjen hyvinvointi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record