Opettaja – itsenäinen toimija vai pyörä rattaissa? : NVC-vuorovaikutustietoisuus opettajan aseman neuvotteluissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071097
Title: Opettaja – itsenäinen toimija vai pyörä rattaissa? : NVC-vuorovaikutustietoisuus opettajan aseman neuvotteluissa
Author: Uutela, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071097
http://hdl.handle.net/10138/324140
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tunne- ja vuorovaikutustaitoisten opettajien näkemyksiä ja kokemuksia opettajan asemasta perinteisessä koulussa. Tutkimuksen taustalla vaikutti aiemmat tutkimukset siitä, kuinka opettajien opiskellessa tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaan ja opettajan välisen suhteen valta-asetelma kyseenalaistuu. Samalla opettaja tulee tietoisemmaksi omasta asemastaan ja roolistaan koulussa. Tutkimuksen pariin johdattelee teoriaosuus, jossa käsitellään koulun tehtävää, opettajan asemaa sekä sosioemotionaalisten taitojen ilmenemistä yleisessä kouludiskurssissa. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla kahdeksaa NVC eli Nonviolent Communication -vuorovaikutustaitoista opettajaa. NVC on yksi opettajille tarjolla olevista tunne- ja vuorovaikutuskoulutuksista, ja sen avulla tutkimus oli mahdollista rajata johonkin tiettyyn ja konkreettiseen tunne- sekä vuorovaikutusmenetelmään. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina tammi-helmikuussa 2020, ja niiden analysointi tehtiin diskurssianalyysin keinoin. Analyysissa oltiin kiinnostuneita siitä, miten haastateltavat käyttävät haastattelutilanteessa eri opettajan asemia. Kaikki haastattelupuheessa tuotetut opettajan asemat on luokiteltu ja esitelty ennen varinaista analyysia. Opettajan asemia löytyi yhteensä 12, joista oli hahmotettavissa neljä toisistaan eroavaa puhetapaa eli repertuaaria: yhteyden repertuaari, työssä jaksamisen repertuaari, hyötyrepertuaari sekä empiriarepertuaari. Perinteisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen integroimisessa kouluihin käytetään ns. hyötydiskurssia. Tässä tutkimuksessa kuitenkin selvisi, etteivät haastateltavat opettajat vedonneet puheessaan pintapuolin hyötydiskurssiin vaan perustelivat NVC:n käyttöä yhteydellä ja sen merkityksellä. NVC:n ja sen humanistiset arvot nousivatkin esille ensimmäisessä haastattelupuheen analyysissa, vastatodistelussa. Toisen haastattelupuheanalyysin, itsetodistelun, myötä sen sijaan ilmeni, kuinka hyötydiskurssi ja empiriadiskurssi olivat läsnä haastateltavien opettajien puheessa. Lopulta NVC:lle jäikin tilaa lähinnä vain opettajien työssä jaksamisen kannalta. Tämän voidaan nähdä edustavan ajallemme tyypillistä terapeuttista eetosta eli sitä, että yksilöt joutuvat muokkaamaan itseään hallitakseen rakenteellisten ongelmien seurauksia esimerkiksi oman (työ)hyvinvointinsa kannalta. Tulosten myötä tutkimuksessa pohditaan muutosta ja sitä, missä sille on tilaa. Opettajien toimiessa sellaisten koulutuspoliittisten diskurssien vaikutusvallassa, jossa taloudelliset hyödyt ja tehokkuus ovat ohjaavassa asemassa, ei yksilön valinnoilla ja päätöksillä näytä aina olevan painoarvoa. Tutkimus asettaakin lopulta opettajan toimijuuden parrasvaloon.The purpose of this Master's Thesis was to find out the views and experiences of teachers with emotional and interactive skills about the role of a teacher in a traditional school. Underlying the study was previous research on how the dominance of the student-teacher relationship is questioned when teachers study emotional and interaction skills. At the same time, the teacher also becomes more aware of his or her own position and role in the school. Indeed, the theoretical part, which deals with the role of the school, the role of the teacher, and the manifestation of socio-emotional skills in the general school discourse, leads to this research. The study was conducted by interviewing eight teachers with NVC or Nonviolent Communication skills. NVC is one of the emotional and interaction trainings available to teachers, and with it made it possible to limit the research to a specific and concrete method of emotional and interaction skills. The interviews were conducted as thematic interviews in January-February 2020, and their analysis was done by means of discourse analysis. The analysis focuses on how the interviewees use different teacher positions in the interview situation. All teacher positions produced in the interview speech have been classified and presented prior to the actual analysis. Traditionally, the integration of emotional and interaction skills into schools uses the so-called utility discourse. In this research it came up that the teachers interviewed did not refer in their speech to the superficial utility discourse but justified the use of NVC in the context and its meaning. Indeed, NVC and its humanistic values emerged in the first analysis of the interview speech. However, the second interview speech analysis revealed how utility discourse and empirical discourse eventually were highlighted in the speech of the teachers interviewed. In the end, NVC itself left space mainly for teachers to cope at work, which can be seen as representing the typical therapeutic ethos of our time, i.e that individuals have to shape themselves to manage the consequences of structural problems, for example for their own (work) well-being. With the results, the study finally considers change and where there is room for it. When teachers are influenced by educational policy discourses in which economic benefits and efficiency play a guiding role, individual choices and decisions do not always seem to work. Indeed, research ultimately puts the teacher's agency in the limelight.
Subject: Koulun tehtävä
opettajan asema
tunne- ja vuorovaikutustaidot
NVC
Nonviolent Communication
kouludiskurssit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Uutela_Julia_maisterintutkielma_2020.pdf 612.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record