Maatila nuorille elämyksiä tarjoavana ja osallistavana toimintaympäristönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071040
Title: Maatila nuorille elämyksiä tarjoavana ja osallistavana toimintaympäristönä
Author: Vuorikkinen, Linta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071040
http://hdl.handle.net/10138/324142
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää nuorten kokemuksia maatilalla toteutetusta luontoleiristä. Tutkimuksessa sovellettiin luontolähtöistä hyvinvointia edistävää Green Care-toimintamallia. Laadullisessa tutkimuksessani tarkastelen kahdeksan nuoren kokemuksia maatilalla tapahtuvasta toiminnasta. Tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia maatila ja sitä ympäröivä luonto tarjosi nuorille. Toisena tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia merkityksiä nuoret antoivat kokemukselleen. Nuoria osallistava tutkimus toteutettiin heinä-elokuussa 2020. Aineistonkeruumenetelmä oli osallistuva havainnointi ja visuaalinen päiväkirja. Visuaalisessa päiväkirjassa nuoret keräisivät itselleen merkittäviä kokemuksia leirin aikana. Aineisto koostui nuorten lähettämistä valokuvista ja päiväkirjamerkinnöistä. Osallistuin koko leirin ajan tiiviisti nuorten toimintaan tehden havaintoja. Tutkin päiväkirjamerkintöjen, nuorten ottamien kuvien sekä omien havaintojeni avulla nuorten kokemuksia. Analysoin aineistoa fenomenologis-hermeneuttisen analyysin avulla. Analyysissä tuon syvällisesti esiin nuoren omia kokemuksia ja etsin erilaisia merkityksiä tekstistä ja kuvista. Tutkimuksessa selvisi, että nuoret kokivat merkittävänä rauhallisen olemisen, luonnon ja eläimet, yhteisöllisyyden ja ystävyyden. Eläinavusteinen toiminta tarjosi käytännönläheisen tavan kohdata nuoret ja oppia tuntemaan heidät erilaisessa ympäristössä. Eläinten avulla voitiin tukea nuorten yhteisöllisyyttä ja sosiaalisten suhteiden kehittymistä. Maatilalla toteutettu luontoleiri ja sen eläinavusteinen toiminta voivat tarjota uuden näkökulman myös kuntoutukselle.The purpose of my research is to find out what kind of experiences participants have when visiting a nature camp on a farm. The study applied the Green Care approach, which promotes nature-based well-being. In my qualitative study, I look at the experiences eight young people have on farm activities. The purpose was to find out what kind of experiences the farm and surrounding nature offered to young people. Another research task was to find out what meanings young people gave to their experiences. The study was conducted between July and August 2020. I used visual research methods in this study. That increases the participation and other positive experiences during the camp. The methods that I used in my research were participant observation and visual diary. The visual diary consisted of photographs and diary of the participants experiences. I used phenomenological and hermeneutical analysis to describe participants experiences. My purpose was to find out which experiences participants considered meaningful. My purpose was to get deeper understanding of the experiences participants had. The most important research result was to realise how positive impact animals and nature had to participants. Participants experienced quietness, nature and animals, friendship and feeling of being a member of a group. That likely supports mental well-being. The presence of animals had also a large role to calm down people around them. Animals can also be seen as provider of social support. The results confirm that the animal-assisted work can be seen as good method in social field.
Subject: Green Care
animal asstisted work
participatory visual research.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record