Lasten havainnot luontoleikeissä : luontoleikit tiedekasvatuksena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071031
Title: Lasten havainnot luontoleikeissä : luontoleikit tiedekasvatuksena
Author: Katajapelto, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071031
http://hdl.handle.net/10138/324148
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat – Abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, selvittää ja analysoida videoaineiston avulla millaisia lasten havainnot ovat omaehtoisissa luontoleikeissä. Aikaisemmat tutkimukset esittävät, että luonnonmukaisessa ympäristössä leikkiminen on yhteydessä ympäristömyönteisiin asenteisiin. Havainnointi on tunnustettu olevan varhaiskasvatuksen tiedeosaamisen tärkein taito. Tutkimuskysymyksinä olivat: (1) Millaisia havaintoja lapset tekevät omaehtoisissa luontoleikeissä, (2) Miten omaehtoisissa luontoleikeissä tapahtuva havainnointi on yhteydessä tiedekasvatukseen? Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi opetustoimintaa suunnitellessa, jossa tavoitteena on vahvistaa lapsen havainnointitaitoja osana tiedekasvatuksen tavoitteita tukevana toimintana. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus. Aineistona oli 119 minuuttia ja 56 sekuntia videokuvaa eteläsuomalaisen esiopetusryhmän omaehtoisista luontoleikeistä. Aineistosta paikannettiin yhteensä 24 episodia, joissa lapset tekivät havaintoja. Episodit analysoitiin käyttämällä multimodaalista vuorovaikutusanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Erityisesti kokeileminen havainnon tekemisen osa-alueena oli rikasta ja monipuolista. Tästä voitiin päätellä, että luonnon tarjoamat puitteet ja elementit tukevat lasten havaintojen tekemistä tiedekasvatuksen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen avulla voitiin osoittaa, että lapset osoittivat tunteita havaintojen teon yhteydessä, joka näkyi mm. sitoutumisena toimintaan. Toimintaan sitoutuminen voitiin päätellä olevan yhteydessä keskittymiseen. Tässä tutkimuksessa lapset antoivat käyttämilleen leikkivälineille uusi merkityksiä. Johtopäätöksenä voitiin esittää, että mielikuvitukselliset tilanteet synnyttävät tilanteita, joissa syntyi havaintojen tekoa ja näin ne ovat otollisia hetkiä myös lisätutkimusten teolle. Lasten kommunikoinnissa kysymiseen liittyen tämän tutkimuksen tulos oli, että kysymykset synnyttivät aina muita havainnon teon osa-alueita kuten kokeilemista, kuvailua tai tulkintaa. Havainnot eivät kuitenkaan johtaneet lapsia muiden tutkimisen prosessitaitojen käyttöön. Tästä voidaan päätellä, että aikuisen tuki tiedekasvatuksen ja tiedeleikin tukijana on oleellinen.Tiivistelmä - Referat – Abstract Aims. The aim of this study was to film, analyse and describe what kind of observations children make during voluntary outdoor play. Previous research suggests that playing in a natural environment is associated with environmentally friendly attitudes. Observation has been recognized as the most important skill in early childhood science. The research questions were: (1) What kind of observations do children make in voluntary outdoor play, (2) How is the observation in voluntary outdoor play related to science education? The results of this study can be used in the planning of educational activities, where the aim is to strengthen the child's observation skills as part of activities that support the goals of science education. Methods. The study was a qualitative case study. The material consisted of 119 minutes and 56 seconds of video footage of the outdoor play of a southern Finnish pre-school group. A total of 24 episodes were located from the material in which children made observations. Episodes were analysed using multimodal interaction analysis. Results and conclusions. Especially testing as part of making observations was rich and varied. Therefore, it could be concluded that the frameworks and elements provided by nature support children’s ability to make observations from the perspective of science education. With the help of this study, it could be demonstrated that the children showed emotions in connection with the making of observations, which was evident in e.g. as a commitment to action. Commitment to the action could be concluded to be related to focusing. In this study, children gave new meanings to the play equipment they used. In conclusion, it could be argued that imaginative situations give rise to situations in which observations were made and thus are favourable moments for using other science process skills as well. Regarding questioning in children’s communication, the result of this study was that questions always gave rise to other aspects of making observations such as experimentation, descriptioning or interpretation. However, the findings did not lead children to use other science process skills. From this it can be concluded that adult support as a supporter of science education and science play is essential.
Subject: tiedekasvatus
luontoleikki
havainnointitaidot
multimodaalisuus
vuorovaikutusanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Katajapelto_Salla_progradu_2020.pdf 752.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record