Mitä johtajuus on ja mitä sen pitäisi olla? : yritysjohtajien ja lukiorehtoreiden johtajuuteen ja johtamisen kehittämiseen liittyvät narratiivit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071009
Title: Mitä johtajuus on ja mitä sen pitäisi olla? : yritysjohtajien ja lukiorehtoreiden johtajuuteen ja johtamisen kehittämiseen liittyvät narratiivit
Author: Hautala, Arttu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteet
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071009
http://hdl.handle.net/10138/324157
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan laadullisesti Etelä-Suomen alueella toteutettuun johtamisen ke-hittämisen projektiin osallistuneiden lukiorehtoreiden ja yritysjohtajien kertomuksia johtajuu-desta ja johtamisen kehittämisestä. Tutkimuksen tavoitteena on luoda ajallinen ja paikallinen kuva tutkimusjoukkona toimivien rehtoreiden ja johtajien johtajuuteen ja johtamisen kehittämi-seen liittyvistä kokemuksista ja käsityksistä. Tutkimuksessa tarkastellaan miten johtavassa asemassa olevat kuvaavat kertomuksissaan oman johtajuutensa syntyä, rakentumista, ke-hittymistä ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään rehtoreiden ja johta-jien toimintaa johtamisen kehittämisen eteen ja erityisesti sitä, miten rehtorit ja johtajat kuvai-levat syitä ja motivaatiotaan osallistua johtamisen kehittämiseen, toisaalta organisaation sisäl-lä, mutta myös sen ulkopuolella. Tutkimus on luonteeltaan narratiivinen ja se paikantuu kasvatustieteelliselle johtajuustutki-muksen kentälle. Johtajuutta tarkastellaan siihen liittyvien kerronnassa esiintyvien käsitysten kautta, mutta myös johtamisen kehittämiseen kohdistuvan toimijuuden kautta. Tutkimuksen aineisto koostuu kolmen lukiorehtorin ja kolmen yritysjohtajan narratiivisesta haastattelusta. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti ja sisällönanalyyttisesti perustuen paradig-maattis-tyyppiseen tietämisen tapaan narratiivisen tutkimuksen kontekstissa. Tutkimuksessa haastatellut kuvasivat kerronnallisesti omia johtajuuskäsityksiään toisaalta elämässä ja uralla rakentuneena organisaation arjessa ilmenevänä johtajuutena ja toisaalta tulevaisuusorientoituneesti omia tavoitteita kuvaavina johtajuuden ideaaleina. Johtajuuskäsi-tysten osalta tuloksissa korostuu kollektiivinen johtajuus tavoitteena ja jo olemassa olevina käytäntöinä sekä ihmisten johtamiseen kytkeytyvä arvomaailma. Johtamisen kehittämistoimi-juuden osalta haastatellut kuvasivat kerronnallisesti kehittämisen motivationaalista perustaa ja kehittämistoimijuuteen vaadittavia edellytyksiä. Kehittäminen nähtiin edellytyksenä johtajan roolin ja toimintaympäristön muutoksessa, ja kehittämistoimijuuden edellytyksenä nähtiin or-ganisaation palautekulttuuri ja kollegiaaliset verkostot. Johtajuuden käsitykset olivat osin eriävät lukiorehtoreiden ja yritysjohtajien välillä, mutta johtamisen kehittämistoimijuuden moti-vationaalinen perusta ja edellytykset esiintyi kerronnassa yhtäläisesti.This qualitative study examines the narratives of high school principals and business leaders who participated in a leadership development project organized in Southern Finland on leadership and leadership development. The study aims to present a temporal and local picture of the experiences and perceptions of the interviewed principals and managers related to leadership and leadership development. The study examines how those in leading positions describe the emergence, construction, development, and future prospects of their leadership in their narratives. In addition, the study examines the activities of principals and managers towards leadership development, and in particular how principals and managers describe the reasons and motivation to participate in leadership development, both within and outside the organization. The research is narrative in nature and is localized in the field of educational leadership research. Leadership is examined through narratively manifested perceptions and leadership development agency. The research material consists of a narrative interview of three high school principals and three business leaders. The analysis of the data was carried out in a data-driven and content-analytical way, based on a paradigmatic-type narrative inquiry. The interviewees narrated their perceptions of leadership on the one hand as leadership manifested in the daily life of an organization built on life and career, and on the other hand as leadership ideals describing their own goals in a future-oriented manner. In terms of leadership perceptions, the results emphasize collective leadership as a goal and as already existing practices, as well as value systems based in human leadership. With regard to leadership developmental agency, the interviewees described the motivational basis of development and the prerequisites required for developmental agency. Development was seen as a prerequisite for the change in the role and operating environment of the leader, and the organizational feedback culture and collegial networks were seen as a prerequisite for developmental agency. Perceptions of leadership differed in part between high school principals and business leaders, but the motivational basis and conditions for leadership development agency were equally present in the narratives.
Subject: Johtajuus
kehittämistoimijuus
yritysjohtaja
lukiorehtori
narratiivit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record