Kotitalousopettajien kokemuksia opetuksen järjestämisestä etäopetusjaksona keväällä 2020

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071059
Title: Kotitalousopettajien kokemuksia opetuksen järjestämisestä etäopetusjaksona keväällä 2020
Alternative title: Experiences of home economic teachers in organizing distance teaching during spring 2020
Author: Niittylä, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071059
http://hdl.handle.net/10138/324158
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kotitalousopettajat toteuttivat etäopetusta Covid-19 pandemian aikana keväällä 2020. Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla kotitalousopettajia. Teoreettinen viitekehys tutkimukselle perustuu etäopetuksen aikaisempaan tutkimukseen, perusopetussuunnitelmaan kotitalouden osalta sekä kotitalousopetuksen tutkimukseen. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten kotitalousopettajat toteuttivat etäopetuksen Covid-19 pandemian aikana? 2. Miten viestintäteknologiaa hyödynnettiin taidon opettamisessa? 3. Miten kotitalouden opetus etänä vaikuttaa arviointiin? Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta kotitalousopettajaa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina teemahaastattelun periaatteita noudattaen. Tutkimuksen aineisto analysointiin laadullisen sisällön analyysimenetelmän avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltujen kotitalousopettajien kokemukset olivat melko samankaltaisia. Eroavaisuuksia löytyi viestintäteknologioiden käytössä opetuksen aikana ja osittain myös oppilaille suunnitelluissa tehtävissä. Kokemukset koululta saadusta tuesta vaihtelivat myös haastateltujen opettajien välillä. Arviointi koettiin haasteelliseksi etenkin yhteistyö –ja vuorovaikutustaitojen osalta.Aims. The purpose of this study is to investigate how home economic teachers implemented distance teaching during the Covid-19 pandemic in the spring of 2020. The research data was collected by interviewing home economic teachers. The theoretical framework for the research is based on previous research in distance education, the basic curriculum for the home economics and the research on home economics education. The research questions are: 1. How did home economic teachers implement distance teaching during the Covid-19 pandemic? 2. How was communication technology used to teach the home economic skills? 3. How did teaching home economics at distance affect the evaluation? Methods. The material of the study was collected by interviewing six home economic teachers. The interviews were conducted as individual interviews in accordance with the principles of the thematic interview. Research material was analyzed using a qualitative content analysis method. Results and conclusion. The experiences of the home economics teachers were relatively similar. Differences were found in the communication technologies adopted during teaching and partly also in the tasks planned for the students. Experiences in regards to the level of support provided by the school also varied. In terms of evaluation, the assessment of cooperation and interaction skills was found to be challenging during distance teaching.
Subject: Kotitalous
etäopetus
etäopiskelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Niittyla_Saara_pro_gradu_tutkielma_2020.pdf 454.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record