Pitkäikäisen vaatteen jäljillä : tutkimus vaatteiden käyttöajoista ja kulutustottumuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071085
Title: Pitkäikäisen vaatteen jäljillä : tutkimus vaatteiden käyttöajoista ja kulutustottumuksista
Author: Tuppurainen, Niina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071085
http://hdl.handle.net/10138/324165
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Vaatteiden kulutus on moniulotteinen ilmiö, josta on vielä suhteellisen vähän aiempaa tutkimusta. Suomessa Kristiina Aalto on sivunnut vaateiden käyttöaikoja tekstiilien kierrätystä koskevaa tutkimustaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vaatteisiin liittyviä kulutustottumuksia ja vaatteiden käyttöaikoja suomalaisten naisten keskuudessa. Tutkimuksessa perehdyttiin vaatteiden kulutukseen vaikuttaviin piirteisiin sekä aiemmin mitattuihin vaatteiden käyttöikiin. Tutkimuksessa perehdyttiin myös siihen, mitkä tekijät vaikuttavat vaatteen pitkäikäisyyteen. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisia kulutusvalintoja tehdään ja vaikuttaako nämä vaatteen käyttöikään. Kiinnostuksen kohteena oli myös, ihmisten mielipide oman vaatevaraston koosta. Tutkimuksen määrällinen aineisto kerättiin verkkokyselynä keväällä 2020. Kysely jaettiin Facebook-yhteisöpalvelussa vaatteisiin liittyvissä ryhmissä ja kyselyyn saatiin vastauksia 455 naiselta. Aineistoa analysoitiin SPSS 26- tilastonkäsittelyohjelmalla. Aineistoa analysoitiin kuvailevin tilastollisin menetelmin kuten frekvenssijakaumin. Jatkoanalyyseissa hyödynnettiin summamuuttujia, aineiston ristiintaulukointia ja tarkasteltiin korrelaatiokertoimia sekä tehtiin hierarkkinen klusterianalyysi. Jatkoanalyysien tarkoituksena oli tarkastella vaatteiden käyttöiän ja kulutustottumusten välisiä yhteyksiä sekä syventää tutkimustuloksia. Vaatteiden keskimääräiset käyttöiät ovat neljästä vuodesta lähes seitsemään vuoteen. Vaatteiden hankintoja ja poistoja tehtiin kohtalaisen vähän vuoden aikana ja useimmiten vaate poistettiin käytöstä, kun se oli kulunut rikki tai ei ollut enää kooltaan sopiva. Tulosten perusteella ostopäätökseen vaikuttaa eritoten vaatteen laatu ja pitkäkäyttöisyys. Lähes puolet vastaajista kokee vaatevarastonsa olevan liian suuri ja sama määrä käyttää aktiivisesti alle puolta vaatevarastonsa sisällöstä. Vaatekulutustottumukset ovat muuttuneet suuntaan, jossa halutaan ostaa tarpeeseen aikaa kestäviä tuotteita. Vastaajat jakautuivat neljään ryhmään, jotka erosivat toisistaan ostokäyttäytymisen ja vaatteiden huoltotottumusten perusteella. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että suomalaiset naiset pyrkivät toimillaan pitämään vaatteet käytössä pitkään ja käyttöiät ovatkin pitkiä. Erityisesti laadullista jatkotutkimusta kaivattaisiin vaatteiden käyttökerroista suhteessa käyttöikään.Tiivistelmä - Referat - Abstract Clothing consumption is a complex phenomenon which needs more research. Kristiina Aalto has briefly studied the longevity of clothes in her research about recycling of clothes. The purpose of this research is to examine about clothing consumer habits and longevity of clothes. The research introduces earlier research about using period of clothes and tells about the factors that affect to clothing consumption and clothing longevity. What sort of consumption choices are made and do they affect to clothing longevity were also examined. Interest was also to find out about peoples’ opinion of the amount of their own wardrobe. The quantitative data was collected using internet survey during spring 2020. The survey was advertised through Facebook-groups. 455 women responded to the survey. The data was analyzed using SPSS 26. Frequencies and key figures were described and correlations, crosstabulation and hierarchical cluster analysis were performed. The aim was to find out more about the results and examine the connection between variables. According to the survey the using period of clothes varies between 4 and 7 years. A very few clothes were purchased and disposed during one-year period. Most often clothes were disposed because it was worn off or the size did not fit anymore. The quality and longevity of clothes were the most affecting reason to purchase it. Almost half of the respondents think that they have too many clothes and half of the respondents only use half of their clothes. There has been change in the clothing consumption habits during recent years were ecological values play a big part. The respondents were clustered into four different groups which had differing consumption habits. As a conclusion can be said that Finnish women want to make sure that their clothes stay in use for a long time and it can be seen in the results. More research is still needed about longevity of clothes. Especially qualitative research about the using times and age periods.
Subject: Vaatteiden kulutus
vaatteen käyttöikä
kuluttajakäyttäytyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record