Koulunkäynti trauman varjossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071050
Title: Koulunkäynti trauman varjossa
Alternative title: Studying in the shadow of trauma
Author: Meling, Emilia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101071050
http://hdl.handle.net/10138/324171
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tehtävänä on tuoda näkyväksi oppilaan traumoja ja niiden ilmenemistä koulukontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, millaista tukea koulu pystyy tarjoamaan traumatisoituneelle oppilaalle. Koulun ja trauman yhteensovittamista kartoitetaan tutkimukseen osallistuneen nuoren omakohtaisten kokemusten kautta. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota kasvattajille ymmärrystä ja mahdollisia keinoja kohdata traumatisoitunutta lasta. Tutkimukseen osallistunut henkilö oli nuorisokodin entinen nuori, jonka traumat kulkivat läpi alakoulun ja erityisesti tutkimuskohteena olevan yläkoulun sekä lukion alkuajan. Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut etsiä yleistettävyyksiä, vaan tehdä näkyväksi yhden nuoren arvokas tarina, keräten siitä tutkimusongelman kannalta oleellista aineistoa. Aineistosta nostettiin kvalitatiivisen tapaustutkimuksen keinoin esiin tietoa traumoihin johtaneista tekijöistä ja erityisesti siitä, millaista tukea koulussa oli tarjolla ja millaista tukea olisi kaivattu. Tiedonhankintamenetelminä tutkimuksessa käytettiin observointia, avointa haastattelua ja kirjallisia dokumentteja. Kerätyn aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysin mukaisin menetelmin. Tutkimustulokset osoittivat traumalla olleen merkittäviä yhteyksiä lapsen hyvinvointiin, oppimiseen ja tuen tarpeeseen koulussa. Trauman taustalla vaikuttivat kiintymyssuhdeongelmat ja vaille jääminen lapsen perustarpeista. Tutkimuksen taustateoriana toimii kiintymyssuhdeteoria. Sen pohjalta voidaan nähdä varhaisen vuorovaikutussuhteen ongelmien kantautuneen tutkittavan myöhempään sosiaaliseen elämään, psyykeen ja niiden myötä koulussa pärjäämiseen. Ongelmat näkyivät koulussa sosiaalisten vaikeuksien lisäksi oppimisen-, keskittymisen- sekä käyttäytymisen haasteina. Defenssien taakse piiloutuminen, yksinäisyys ja leimattu erilaisuus veivät koulumotivaation ja suoritukset laskuun. Tarjottu tuki ei riittänyt ja kaikki osapuolet, aina opettajasta vertaistovereihin ja tutkimukseen osallistuneeseen henkilöön itseensä, uupuivat. Trauman ja vuorovaikutussuhteen ongelmat vaikuttavat mielenterveyteen, oppimiseen ja sosialisaatioon koulussa. Traumat ilmenevät monin eri tavoin useilla koulunkäynnin osa-alueilla. Koulukontekstissa ei näytä aina olevan tarpeeksi aikaa, keinoja, osaamista, eikä voimavaroja pahasti traumaa ja sitä kautta mielenterveyden epävakautta oireilevien lasten kohtaamiseen.The objective of this study is to highlight traumas experienced by a student and to examine how the traumas arise in school context. I also examine what kind of support school was able to provide for the traumatized student. Purpose of this study is to provide knowledge and possible means for caretakers to encounter a traumatized child. In this study the voice is given to a young person who has been struggling with traumas during her time in school and her narrative is used to determine the student’s personal experiences of reconciling the traumas and school. The person who participated in this study was a former youth in a youth detention centre, whose traumas passed throughout her whole school time, especially throughout the secondary school and beginning of high school, which are the main subjects of this study. Purpose of this study is not to generalize, but to bring out this youth’s valuable story to the public by collecting relevant data. The study is a qualitative case study and collected material is used to highlight information about the factors that led to the traumas and in particular, what kind of support was available at school and what kind of support would have been needed. Data collection methods were observation, daily reports and open interviews. Analysis of the collected material was carried out according to methods of content analysis. Study results showed that traumas had significant links to a child’s well-being, learning and need for support at school. Trauma was caused by attachment problems and lack of basic needs of the child. My study is partly related to the attachment theory. Based on this, the early age problems of interaction seemed to affect later social life, psyche and coping with school. Problems reflected to school as social challenges and caused learning, concentration and behavioral problems. Hiding behind defenses, loneliness and labelled difference led to a decline in school motivation and performance. Support provided was not sufficient and all parties; teachers, classmates and the youth herself were exhausted. Traumas appear in school context in many ways in all areas of studying. In school context, there does not always seem to be enough time, means, skills or resources to face children who are severely traumatized and therefore mentally unstable.
Subject: Trauma
koulu
kiintymyssuhdeteoria
defenssit
mielenterveys
itsetunto
kasvatus
oppiminen
ihmissuhteet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record