Sukupolvenvaihdoksen huojennussäännökset ajan tasalla erityisesti tasajaon periaatteen näkökulmasta?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101141213
Title: Sukupolvenvaihdoksen huojennussäännökset ajan tasalla erityisesti tasajaon periaatteen näkökulmasta?
Author: Meltti, Tapio
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101141213
http://hdl.handle.net/10138/324620
Thesis level: master's thesis
Discipline: Perhe- ja jäämistöoikeus
Family and inheritance law
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella jäämistöoikeudessa esiintyvän tasajaon periaatteen ja perintö- ja lahjaverolaissa säänneltyjen sukupolvenvaihdoshuojennussäännösten suhdetta oikeuden-mukaisuuden ja erityisesti tasajaon periaatteen sekä sen taustalla vaikuttavan yhdenvertaisuuden nä-kökulmasta. Tutkielma rajataan koskemaan ainoastaan listaamattomien osakeyhtiöiden sukupolven-vaihdoshuojennuksia. Tutkimuksen lähtökohtana on, että perintö- ja lahjaverosta ei ole toistaiseksi mielekästä luopua ja siten tutkielman huomio on kohdistettu sukupolvenvaihdoshuojennusten kehittä-miseen ja uudistamiseen. Käytetty tutkimusmetodi on oikeusdogmaattinen, eli tutkielmassa tutkitaan voimassa olevaa oikeutta. Tutkielmassa on sovellettu erityisesti ongelmakeskeistä lainoppia. Ongelmakeskeinen lainoppi lähtee siitä, että kun oikeudellinen ongelma on tunnistettu, pyritään löytämään keinot, joilla lainsäätäjä voi korjata oikeudellisen epäkohdan. Tutkimuksessa avataan tasajaon periaatetta, sen kaksitahoisuutta ja sen taustalla vaikuttavaa yhden-vertaisuusperiaatetta sekä niiden vaikutusta sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöksiin. Huojennus-säännöksillä tarkoitetaan perintö- ja lahjaverolain 55–57 §:n sekä tuloverolain 48 §:n säännöksiä. Li-säksi tutkimuksessa on perehdytty voimassa oleviin sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöksiin, jotta ymmärretään paremmin niiden mahdolliset puutteet ja kehitystarpeet. Tutkielmassa on nostettua esille kritiikkiä huojennussäännöksiä kohtaan ja kartoitettu miten sukupolvenvaihdoshuojennukset suh-teutuvat perustuslakiin nähden. Tutkimuksen mukaan huojennussäännökset eivät ole kaikilta osin ajan tasalla suhteessa tasajaon peri-aatteeseen ja sen taustalla vaikuttavaan yhdenvertaisuuteen ja niihin on syytä tehdä täsmennyksiä. Tasajaon periaatteella on vaikutusta sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöksiä tulkittaessa. Tut-kielman mukaan suomalainen yhteiskunta ei ole vielä valmis luopumaan tasajaon periaatteen asemasta keskeisenä jäämistöoikeudellisena periaatteena ja tasajaon periaatteen asema jäämistöoikeuden kes-keisenä periaatteena ei ole edelleenkään horjunut. De lege feranda -kannanotoissa tehdään ja sukupol-venvaihdoksen huojennussääntöihin muutosehdotuksia. Muutosehdotuksissa keskeisin on perintö- ja lahjaverolain 55 §:n kumoaminen koska ei ole täyttä varmuutta täyttääkö se perustuslain rajoitukselle asetetut vaatimukset. Kumoamisen vastapainona tulisi muuttaa ja kehittää tuloverolain 48 §:ää.
Subject: Tasajaon periaate
sukupolvenvaihdos
huojennussäännökset
yhdenvertaisuus
perintö- ja lahjavero


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record