Osakeyhtiölain yleisten velvollisuuksien laiminlyönti hallituksen jäsenen rikosvastuun perustana : tarkastelussa talousrikokset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101161261
Title: Osakeyhtiölain yleisten velvollisuuksien laiminlyönti hallituksen jäsenen rikosvastuun perustana : tarkastelussa talousrikokset
Author: Valtonen, Janiela
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101161261
http://hdl.handle.net/10138/324739
Thesis level: master's thesis
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt
Abstract: Tiivistelmä - Referat – Abstract Organisaatioiden yhteiskunnallisen merkityksen kasvaminen on synnyttänyt tarpeen organisaatio- eli yhteisörikosten ja niiden sääntelyn tutkimiseen. Yhteisörikoksiin usein liitettävän taloudellisen rikollisuuden muutokset ja rikoslajikohtainen määrällinen kasvu ovat lisänneet painetta sekä rikosoikeudellisen tutkimustyön että lainsäätäjän puoleen. Rikosoikeudellisen vastuun kohdentamiseen yhteisöissä liittyvät kysymykset muodostavat monella tapaa ajankohtaisen ja monisäikeisen teeman, joka aktualisoituu esimerkiksi tuomarin, syyttäjän, poliisin ja lainsäätäjän toiminnassa samoin kuin puolustusasianajajan työssä. Modernia talousrikollisuutta koskevat vastuukysymykset voivat askarruttaa myös yhteisöissä toimijoita, erityisesti näiden johtohenkilöitä. Millä perustein rikosoikeudellinen vastuu kohdennetaan yhteisön taloudellisessa toiminnassa tehdystä rikoksesta ja kehen? Tutkielmassa tarkastellaan osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun mukaisten yhtiön johtoon kohdistuvien yleisten velvollisuuksien ja tehtävien laiminlyöntiä yhtiön hallituksen jäsenen rikosvastuun kannalta. Erityisesti huomiota kiinnitetään osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n mukaiseen yhtiön hallituksen yleistoimivaltaan ja sen piiriin kuuluvien tehtävien laiminlyönnistä, jonka seurauksena on rikoslaissa kielletty seuraus. Arviointi kohdistuu tutkielmassa osakeyhtiön hallituksen jäseniin yhtiön johtohenkilöinä. Käytännössä rikosoikeudellinen vastuu osakeyhtiön toiminnassa tehdyistä taloudellisista rikoksista kohdistetaan yhtiön johtoon, useimmiten hallituksen jäseniin ja/tai toimitusjohtajaan. Rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisen problematiikka osakeyhtiön johdon sisällä korostuu erityisesti laiminlyöntirikoksissa ja painottuu vääjäämättä epävarsinaisiin laiminlyöntirikoksiin, joissa arvioinnin keskiössä on vastuuasemaopin tulkinta. Tutkielmassa hallituksen jäsenen huolellisuutta sekä laiminlyöntiä arvioidaan nimenomaan OYL:n mukaisten yleisten velvollisuuksien ja tehtävien näkökulmasta. Keskeinen kysymys on, voidaanko rikosoikeudellinen vastuu yhtiön taloudellisessa toiminnassa tehdystä rikoksesta kohdentaa hallituksen jäseneen yksinomaan tämän muodollisen aseman perusteella yhtiön organisaatiorakenteissa? Tutkielmassa tarkastellaan erilaisia osakeyhtiön toiminnan piirissä tehtäviä talousrikoksia. Lähemmin suurennuslasin alle ovat kuitenkin valikoituneet osakeyhtiön kirjanpitorikokset (RL 30:9) sekä näistä poikkeavampana rikoslajina ympäristön turmeleminen (RL 48:1) tavoitellen näin heterogeenisempää talousrikosten joukkoa ja siten monipuolisempaa otantaa tutkielmaan. Tutkielmassa pyritään hahmottelemaan rikosoikeudellisen vastuun kohdentamisen punaista lankaa hallituksen jäsenen OYL:n mukaisten velvoitteiden laiminlyönnin perusteella tuomioiden ennakoitavuuden näkökulmasta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record