Tiineysajan pituuteen vaikuttavat tekijät lihakarjalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101221313
Title: Tiineysajan pituuteen vaikuttavat tekijät lihakarjalla
Alternative title: Factors affecting the gestation length in beef cattle
Author: Laakkonen, Anna-Katri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202101221313
http://hdl.handle.net/10138/325056
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural Sciences
Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Specialisation: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Naudanlihantuotannon kannalta eläinten onnistunut lisääntyminen on merkittävässä roolissa. Naudan tiineyden pituus on noin 9 kuukautta, mutta siinä esiintyy rotujen välistä vaihtelua. Liharotujen tiineydet ovat lypsyrotuja pidempiä. Tiineysajan pituus on yhteydessä poikimavaikeuksien kanssa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin lihakarjan tiineysajan pituuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen aineisto saatiin Faba osuuskunnalta. Tarkoituksena oli laskea fenotyyppiset tiineysajanpituudet charolaiselle ja herefordille, sekä näiden risteytyksille yleisimpien Suomessa käytettyjen lihakarjarotujen kanssa. Tutkimuksessa laskettiin perinnölliset tunnusluvut puhtaille charolais- ja herefordroduille tiineysajan pituuden suhteen. Charolais- ja herefordroduista aineistona käytettiin 2009-2018 syntyneiden vasikoiden tietoja. Herefordrotuisia vasikoita oli aineistossa 2883 ja charolaisrotuisia vasikoita 3370 kappaletta. Aineistoon hyväksyttiin lopulta mukaan vain tiineydet, jotka olivat saaneet alkunsa keinosiemennyksestä ja olivat pituudeltaan 165-305 päivää. Varianssikomponenttianalyyseissä käytettiin kahta erilaista mallia, joista toisessa oli mukana vain vasikan suora geneettinen vaikutus ja toisessa huomioitiin myös maternaalinen vaikutus. Kiinteinä tekijöinä malleissa olivat: vasikan sukupuoli, tiineydestä syntyneiden vasikoiden lukumäärä, poikimakausi, karja-vuosi ja poikimakerta-ikä. Kaikki kiinteät tekijät olivat tilastollisesti merkitseviä. Tulosten perusteella rotujen välillä esiintyy fenotyyppisiä eroja tiineysajan pituuksissa ja raskaammat liharodut periyttävät pidempää tiineyttä. Mallissa, jossa oli mukana vain vasikan suora geneettinen vaikutus, saatiin melko korkeat tiineysajan periytymisasteet, mutta maternaalimallissa suora geneettinen periytymisaste oli matalampi ja maternaalinen periytymisaste sitä vastoin hyvin korkea. Nykyinen aineisto ei sopinut hyvin maternaalimallin tunnuslukujen arviointiin, joten tuloksiin tulee suhtautua varauksella.In beef production, the successful reproduction of animals plays a significant role. The gestation length in cattle is about 9 months, but there is variability between breeds. Gestation length in beef breeds is longer than in dairy breeds. Gestation length is correlated with calving difficulties. The objective of this study was to investigate factors affecting gestation length in beef cattle. Data was received from Faba co-op. The aim was to calculate the phenotypic gestation lengths for Charolais and Hereford, as well as for their crossbreeds with the most common beef breeds used in Finland. One of the objectives of this study was to calculate heritability estimates for gestation length for pure Charolais and Hereford breeds. Data from Charolais and Hereford calves born in 2009-2018 were used in the analysis. There were 2883 Hereford calves and 3370 Charolais calves in the data. Finally, only pregnancies that had resulted from artificial insemination with the minimum length of 165 and maximum length of 305 days long were included in the analysis. Two different models were used to estimate the variance components, one involving only the direct genetic effect of the calf and the other also considering the maternal effect. Fixed factors in both models included sex of calf, number of calves born, calving season, herd-year, and parity-age. All fixed factors were statistically significant. Based on the results, there were phenotypic differences in gestational lengths between breeds, heavier beef breeds having longer gestations. In the model including only the direct genetic effect of the calf, relatively high heritability estimates were obtained, but in the maternal model the direct heritability was lower, and the maternal heritability was very high. The current data was not well suited for the evaluation of the key figures of the maternal model, so the results should be treated as preliminary.
Subject: Tiineysajan pituus
Lihakarja
Periytymisaste
Maternaalimalli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laakkonen_Anna-Katri_Pro_Gradu_2020.pdf 322.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record