"School is my temple, temple is my god" : lasten oikeudet koulunkäyntiin Nepalin vuoristokylässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031436
Title: "School is my temple, temple is my god" : lasten oikeudet koulunkäyntiin Nepalin vuoristokylässä
Alternative title: “School is my temple, temple is my god” : children’s rights in education in a mountain village in Nepal
Author: Sonninen, Aino
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031436
http://hdl.handle.net/10138/325726
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksessani kuvaan, analysoin ja tulkitsen lasten oikeuksien toteutumista nepalilaisessa Randepun vuoristokylässä, jonka koulussa toimin vapaaehtoisena opettajan roolissa lyhyen jakson syksyllä 2019. Tutkimuksessani keskityn pääasiassa tarkastelemaan lasten oikeuksia koulunkäyntiin kylän koulussa (Shree Naba Jyoti Silvano Basic School). Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Mitä lapsen oikeuksia Shree Naba Jyoti Silvano Basic Schoolin opetuksessa toteutuu ja millaisia oikeuksia jää toteutumatta? sekä 2) Millä tavoin minä vapaaehtoistyöntekijänä koin lasten oikeuksien toteutuvan tutkimuskylässä yleisellä tasolla? Tulkitsin myös koulun ulkopuolella tapahtuvia ongelmakohtia lasten oikeuksissa. Tutkimukseni kirjallisuuteen perustuvassa osassa perehdyn YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sekä Nepalin lainsäädäntöön. Käsittelen myös Nepalin yleistä tilannetta teorian valossa, mutta myös länsimaalaisen silmin, omien tulkintojeni ja kokemusteni kautta. Tutkimukseni kysymyksenasettelu ja aihe muodostuivat oman henkilökohtaisen kiinnostuksen takia. Tutkimukseni aihe oli ainutlaatuinen, joten aikaisempia tutkimuksia aiheesta ei juurikaan ollut. Tutkimuksia Nepalista, lasten oikeuksista Nepalissa ja koulutusjärjestelmästä kuitenkin oli olemassa. Lähestyin tutkimusaihettani etnografisen tutkimusotteen tavoin huolimatta siitä, että vierailin kylässä vain lyhyen ajan. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat koulun oppilaita, joiden oikeuksia tutkin. Tutkimukseen osallistui myös kylän aikuisia jäseniä sekä vapaaehtoistyöntekijöitä. Etnografisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti tutkimusaineistoni muodostui hyvin monipuolisesta materiaalista: omista havainnoistani, tekemistäni päiväkirjamerkinnöistä, vierailuni aikana ottamistani valokuvista sekä omista kokemuksistani tutkimukseen liittyneen kenttäperiodin aikana. Lisäaineistona toimivat ennalta suunnittelemattomat keskustelut opettajien, oppilaiden ja muiden yhteisön jäsenten kanssa. Lapsen oikeudet eivät suurilta osin toteutuneet kylässä. Tutkimustulosten mukaan ongelmakohtia esiintyi seuraavanlaisissa lasten oikeuksissa: oikeus koulutukseen, tyttöjen oikeudet, oikeus sanitaatioon, terveydenhuoltoon ja puhtaaseen juomaveteen, lapsiavioliitot ja lapsityö. Oikeus koulutukseen sisälsi monia esteitä ja epäkohtia. Pitkät koulumatkat estivät osaltaan lapsen oikeutta koulutukseen ja koulutuksen laatu sekä materiaalipuutteet olivat heikot. Lapsilta oli näin myös evätty mahdollisuus jatko-opiskeluihin. Koin tulokset ristiriitaisiksi poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Lasten oikeudet eivät toteutuneet yleisellä tasolla kylässä, mutta olosuhteisiin nähden tämä oli yleistä. Tulokset olivat herättäviä ja ne tiedostamalla voidaan kehittää koulun ja kylän toimintaa.In my research, I describe, analyze, and interpret the realization of children’s rights in a Nepalese mountain village called Randepu, where I volunteered as a teacher for a short period during the fall of 2019. I focus mainly on examining children’s rights in education at the village’s school. My research questions were: 1) What rights of the child are realized in the education of Shree Naba Jyoti Silvano Basic School and what kind of rights are not realized? and 2) In what way did I, as a volunteer, experience the realization of children's rights in the research village at a general level? I also interpreted issues outside of the school in children’s rights. In the literature-based part of my research, I become familiar with the UN Convention on the Rights of the Child and Nepalese legislation. I also addressed the general situation in Nepal in the light of theory as well as through Western eyes, my own interpretations and my own experiences. The questioning and the topic of my research were formed out of my own personal interest. The topic of my research was unique, so there was little previous research on the topic. However, there were studies about Nepal, children’s rights in Nepal and the education system of Nepal. I approached my research topic through an ethnographic research method despite visiting the village for only a short time. The participants in the study were students at the school whose rights I was studying. Adult members of the village as well as volunteers also participated in the study. In accordance with the principles of ethnographic research, my research material consisted of very diverse material: my own observations, the diary entries I made, the photographs I took during my visit, and my own experiences during the field period associated with the research. Unforeseen discussions with teachers, students and other members of the village served as additional material. The rights of the child were largely not realized in the village. According to the results of the study, there were problems with children's rights: the right to education, girls’ rights, the right to sanitation, health care and clean drinking water, child marriages and child labor. The right to education contained many obstacles and disadvantages. Long hikes to school contributed to the obstruction of the child's right to education and the quality of education and material deficiencies were poor. The children were thus also denied the opportunity for postgraduate studies. I felt the results were inconsistent due to exceptional circumstances. Children’s rights were not realized at a general level in the village, but given the circumstances, this was common. The results were influential, and the awareness of the results could be used to improve the school’s and village’s functioning.
Subject: Lapsen oikeudet
ihmisoikeudet
YK:n lasten oikeuksien sopimus
Nepal
etnografia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sonninen_Aino_tutkielma_2020.pdf 2.813Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record