Eternally elusive sustainability? : reflections on change for sustainability in the field of fashion with the concept of meliorism

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102161479
Title: Eternally elusive sustainability? : reflections on change for sustainability in the field of fashion with the concept of meliorism
Alternative title: Ikuisesti saavuttamaton kestävyys? : pohdintoja muutoksesta kestävyyteen muotialalla meliorismi-käsitteen avulla
Author: Kärki, Elisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102161479
http://hdl.handle.net/10138/326563
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Käsityönopettaja
Craft, design and technology Teacher
Lärare i slöjd, design och teknologi
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Monissa kestävyyteen (kestävään kehitykseen) tähtäävissä tutkimuksissa, toimissa, prosesseissa, palveluissa, ja jopa yksittäisissä tuotteissa pyritään muutokseen joko aivan eksplisiittisesti tai vain implisiittisesti. Kuitenkin muutos usein jää turhan vaatimattomaksi ongelmien vakavuuteen nähden. Tätä tendenssiä on sekä käsityötieteen ja muodin kentällä että laajemmin. Tutkimuksen tehtävä on kuvata, analysoida ja tulkita muutosta kestävyyteen muotialalla. Tutkimuksessa analysoidaan filosofisen käsitteen meliorismin mahdollisuuksia tuottaa uutta näkemystä tästä kestävyyden keskeisestä kysymyksestä. Tutkimuksen tavoite on tarkastella muutosta ja ymmärtää meliorismin avulla niitä edellytyksiä, joissa erittäin haastavaa ja monimutkaista tietoa pystyttäisiin vielä lamaantumatta vastaanottamaan ja toimimaan tietoon pohjaten johdonmukaisesti ja rakentavasti. Menetelmät. Aineistoksi valikoitui kansainvälisen Fashion Revolution kampanjan globaalien muotialan suuryritysten kestävyyden avoimuutta vertaileva raportti nimeltään Fashion Transparency Index vuodelta 2020. Aineiston analyysi oli monivaiheinen pääsääntöisesti laadullinen sisällönanalyysimenetelmien triangulaatio, jossa ensin painottuivat tarkasteltavan ilmiön konkreettiset ilmentymät ja lopuksi analyysi tutkimuksen teoreettisen pääkäsitteen meliorismin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Fashion Transparency Indexissä muutos kestävyyteen muotialalla jää pääosin tyngäksi toiveeksi, avoimuustyökalun rakentamiseksi ja muotialan suuryritysten kestävyystoiminnan optimistiseksi kuvailemiseksi. Tämän tutkimuksen tuloksiin tukeutuen voidaan kuitenkin arvioida varovasti, että mikäli meliorismin aktiivisella otteella parannetaan (make a difference) vallitsevia olosuhteita muotialalla, kestävyyden edellyttämät muutokset voisivat täyttyä. Toisin sanoen, mikäli emme vajoa toivottomaan pessimismiin emmekä antaudu katteettoman optimismin pauloihin, vaan aktiivisesti otamme vastaan monin tavoin vaikeasti lähestyttävää, keskeneräistä ja ahdistavaakin tietoa ja toimimme johdonmukaisesti sen vaatimalla tasolla, on meillä mahdollisuus muuttaa muotialan nykyisyyttä ja ennen kaikkea tulevaisuutta paremmaksi.Objectives. Many studies, activities, processes, services, and even individual products in sustainability (sustainable development) aim at change either only explicitly or only implicitly. However, change often remains unnecessarily modest considering the severity of the problems. This tendency exists in the field of craft science, fashion and more broadly. The research assignment is to describe, analyse and interpret change for sustainability in the field of fashion. The research task is to analyse the philosophical concept meliorism’s potential to produce new insight to this central question of sustainability. The aim is to examine change and understand with meliorism those conditions in which highly challenging and complex information could still be received without paralysis and acted on in consistent and constructive manners. Methods. The chosen data Fashion Transparency Index is compiled by the world’s leading fashion and sustainability campaign: Fashion Revolution. The index is a comparative review on fashion brands’ transparency on sustainability issues from year 2020. The analysis was done in stages. First it was mainly data-driven content analysis where the phenomenon’s concrete manifestations were more prominent. Towards the end theory-driven analysis with the help of concept of meliorism was in focus. Results and conclusions. In Fashion Transparency Index change for sustainability in the field of fashion remains mostly as vague hope, transparency tool making and optimistic descriptions of the sustainability activities of big fashion brands. However, based on further results of this study, it can be tentatively claimed that if meliorism’s active take on making a difference, the preconditions for change for sustainability could be met. In other words if we are not to sink into hopeless pessimism nor give into unfounded optimism but we actively absorb inaccessible, incomplete and even anxiety provoking information and act in accordance to that information, we have an opportunity to improve the presence and above all the future of fashion field.
Subject: sustainability
sustainable development
change
fashion and meliorism.
Subject (yso): kestävyys
kestävä kehitys
muutos
muoti ja meliorismi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record