A Grammar of Amri Karbi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7152-8
Title: A Grammar of Amri Karbi
Author: Philippova, Nailya
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Arts, General Linguistics
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i språkforskning
Doctoral Programme in Language Studies
Department of Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-04-09
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7152-8
http://hdl.handle.net/10138/327973
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation describes Amri Karbi, a language that has not received much attention in the past among linguists. This grammar is the first comprehensive and holistic description of the Amri Karbi language, which is a crucial step for the language community and their self-identity. Amri Karbi, also known as a variety of Karbi or Mikir is a Trans-Himalayan/Tibeto-Burman language spoken in scattered villages in the states of Assam and Meghalaya of North Eastern India. The Amri Karbis are agriculturalists, but at the same time some community members also practice hunter-gathering. Some Amri Karbi villages, especially those that are near or inside Guwahati, the capital of Assam, have shifted to Assamese, the state language of Assam. The vitality of Amri Karbi becomes gradually stronger as one moves away from Guwahati and further into the hills. The majority of the population in those areas are bilingual or multilingual; but other languages, like Assamese, English and Hindi are usually acquired through education. This grammar description is based mainly on data collected by the author during the fieldwork. There were three field trips in total, one was a two-year long stay in the area from 2013-2015, followed by two short trips in 2016 and 2017. Besides that, the main language consultant for the grammar visited Helsinki twice to work on the grammar. The theoretical approach for writing this grammar has been framework free but it has been guided and inspired by typological literature. The Amri Karbi phoneme inventory includes 23 consonants and 5 full vowels and two marginal vowels. Amri Karbi is a tonal language, with three tones, low, medium and high, which exhibit low functional load. Amri Karbi is a verb final and agglutinative language with more suffixes than prefixes. Verbs especially may be stacked with numerous suffixes, but a verb stem with a negative suffix may alone function as a predicate. The most frequently occurring morphemes are the general possessive prefix a- and the nominalizer ki-. These prefixes have a wide range of functions that include nominal modification and clause subordination. What is peculiar to Amri Karbi is that the personal names carry gender suffixes -po/-pe. Amri Karbi also has definiteness markers that intersect with gender, evaluative and plural meanings. Most of the adjectival functions are covered by adjectival verbs that convey property or state. As modifiers these verbs are nominalized and then often marked with the possessive prefix a-. Amri Karbi uses numeral classifiers in order to count nouns. The counting system is based on both ten and twenty. Like many related languages, Amri Karbi makes a clusivity distinction in first person plural pronouns.Tämä väitöskirja kuvaa amri karbia, kieltä, jota kielitieteilijät eivät ole aiemmin juurikaan huomioineet. Tämä kielioppi on ensimmäinen kattava ja kokonaisvaltainen kuvaus amri karbi -kielestä, mikä on tärkeä askel kieliyhteisölle ja heidän identiteetilleen. Amri Karbi, joka tunnetaan myös nimellä karbi tai mikir, on transhimalajalainen/tiibetiläis-burmalainen kieli, jota puhutaan hajallaan kylissä Assamin ja Meghalayan osavaltioissa Koillis-Intiassa. Amri karbit ovat maanviljelijöitä, mutta samalla jotkut yhteisön jäsenet harjoittavat myös metsästystä ja keräilyä. Jotkut amri karbin kylät, varsinkin Assamin osavaltion pääkaupungin Guwahatin lähellä tai sisällä, ovat siirtyneet käyttämään assamia, Assamin osavaltion kieltä. Amri karbin elinvoima vahvistuu vähitellen, kun siirrytään kauemmaksi Guwahatista ja edelleen kukkuloille. Suurin osa näiden alueiden väestöstä on kaksikielisiä tai monikielisiä, mutta muut kielet, kuten assami, englanti ja hindi, opitaan yleensä koulutuksen kautta. Tämä kieliopin kuvaus perustuu lähinnä tekijän kenttätyössä keräämään aineistoon. Kenttämatkoja oli yhteensä kolme: kahden vuoden pituinen oleskelu alueella vuosina 2013-2015, jota seurasi kaksi lyhyttä matkaa vuosina 2016 ja 2017. Tämän lisäksi kieliopin pääkonsultti vieraili kahdesti Helsingissä työstämässä kielioppia. Lähestymistapa tämän kieliopin kirjoittamiseen on ollut teorianeutraali, mutta sitä on ohjannut ja inspiroinut typologinen kirjallisuus. Amri karbin foneemi-inventaarissa on 23 konsonanttia ja 5 täysvokaalia ja kaksi marginaalivokaalia. Amri karbi on tonaalinen kieli, jossa on kolme toonia, matala, keskitaso ja korkea, joilla on alhainen funktionaalinen kuormitus. Amri karbi on verbiloppuinen ja agglutinatiivinen kieli, jossa on enemmän suffikseja kuin prefiksejä. Erityisesti verbiin voidaan liittää lukuisia suffikseja, mutta verbivartalo kieltosuffiksin kanssa voi yksinkin toimia predikaattina. Yleisimmin esiintyvät morfeemit ovat yleinen omistus prefiksi a- ja nominalisoija ki-. Näillä prefikseillä on laaja valikoima funktioita, joihin kuuluvat substantiivien modifiointi ja lauseiden alistaminen. Amri Karbille on ominaista, että henkilön nimissä on sukupuolta ilmaisevat suffiksit -po/ -pe. Amri karbin kielessä on myös definiittisyyden merkitsimiä, joissa yhdistyvät suvun, evaluaation ja monikon merkitykset. Adjektiivimaisia funktioita ilmaistaan pääasiassa adjektiivisilla verbeillä, jotka välittävät ominaisuuden tai tilan merkityksiä. Attribuutteina nämä verbit nominalisoidaan ja merkitään usein omistusprefiksillä a-. Amri karbi käyttää numeraaliklassifikaattoreita substantiivien laskemiseen. Lukujärjestelmä on osittain 10- ja osittain 20-perustainen. Kuten monet sukukielet amri karbi tekee klusiivisuusdistinktion monikon ensimmäisen persoonan pronomineissa kuulijan mukaankuulumisen tai -kuulumattomuuden perusteella.
Subject: General Linguistics
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
philippova_nailya_dissertation_2021.pdf 5.337Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record