Breast reconstruction after breast cancer surgery : persistent pain and quality of life 1 to 8 years after breast reconstruction

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104211928
Title: Breast reconstruction after breast cancer surgery : persistent pain and quality of life 1 to 8 years after breast reconstruction
Author: Honkanen, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104211928
http://hdl.handle.net/10138/329240
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet: Arvioida rintarekonstruktion pitkän aikavälin tuloksia erityisesti kroonisen leikkauksenjälkeisen kivun osalta osana laajempaa rintasyövästä selvinneiden potilaiden kohorttia. Menetelmät: Poikkileikkauksellinen tutkimus 121 naisesta, joille on tehty mastektomian jälkeinen rintarekonstruktio. Keskimääräinen aika rintarekonstruktiosta kliiniseentutkimuskäyntiin oli 4 vuotta ja 2 kuukautta. Selvitimme potilailla esiintyvää kipua (Brief Pain Inventory, BPI; Douleur Neuropathique 4, DN4), elämänlaatua (RAND-36), unenlaatua (insomnia severity questionnaire, ISI), mielialaa (Beck’s Depression Index, BDI; Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), sekä suoritimme perusteellisen kliinisen sensoriikan tutkimisen. Potilaat jaettiin kolmeen ryhmään: vatsakielekkeet (DIEP, fTRAM, pTRAM), selkäkielekkeet (LD, TDAP) ja muut (TMG, implantti). Kliinisesti merkitsevänä kipuna pidettiin arvoa 4 tai yli numeric rating scalessa (NRS). Lisäksi käytimme potilaiden täyttämiä kipukarttoja kivun lokalisaation kuvaamiseen. Preoperatiivisen NRS arvon määrittämiseen käytimme kohortin edellisistä tutkimuksista saatua dataa.Tulokset: 104 (86.0%) potilaista ei kärsinyt kliinisesti merkitsevästä kroonisesta kivusta. Emme löytäneet tilastollista merkitsevyyttä eri rekonstruktiotyyppien välillä kivun (p = 0.40), mielialan (BDI-II, p = 0.41; HADS A, p = 0.54) tai unen (p = 0.14) suhteen. Sen sijaan preoperatiivinen kipu ennen rintarekonstruktioleikkausta korreloi vahvasti vaikean tai keskivaikean kroonisen kivun kanssa. Johtopäätökset: Vaikeaa tai keskivaikeaa kroonista kipua esiintyi 14% potilaista. Emme löytäneet tilasollisesti merkitseviä eroja eri rekonstruktiotyyppien välillä. Preoperatiivinen kipu assosioitui merkitsevästi krooniseen postoperatiiviseen kipuun.Purpose: To assess the long-term outcome of breast reconstructions with special focus on chronic postsurgical pain (CPSP) in a larger cohort of breast cancer survivors. Materials and methods: A cross-sectional study on 121 women with mastectomy and breast reconstruction after mean 2 years 4 months follow up. The mean time from breast reconstruction to the follow-up visit was 4 years 2 months. We studied surveys on pain (Brief Pain Inventory, BPI and Douleur Neuropathique 4, DN4), quality of life (RAND-36), sleep (insomnia severity questionnaire, ISI), mood (Beck’s Depression Index, BDI; Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), and a detailed clinical sensory status. Patients were divided into three groups: abdominal flap (DIEP, fTRAM, and pTRAM), dorsal flap (LD and TDAP), and other (TMG, implant). Clinically meaningful pain was defined ≥ 4/10 on a numeric rating scale (NRS). We used patients’ pain drawings to localize the pain. We assessed preoperative pain NRS from previous data. Results: 106 (87.6%) of the patients did not have clinically meaningful persistent pain. We found no statistically significant difference between different reconstruction types with regards to persistent pain (p = 0.40), mood (BDI-II, p = 0.41 and HADS A, p = 0.54) or sleep (p = 0.14), respectively. Preoperative pain prior to breast reconstruction surgery correlated strongly with moderate or severe CPSP. Conclusion: Moderate to severe CPSP intensity was present in 14% of patients. We found no significant difference in the prevalence of pain across different reconstruction types. Preoperative pain associated significantly with postoperative persistent pain.
Subject: breast reconstruction
quality of life
persistent pain
neuropathic pain
sensory status
mood
Full text embargoed until: 2022-04-20


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2022-04-20

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record