Market assumptions for substitution between wood and non-wood products : the case of packaging and textile sectors

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122187
Title: Market assumptions for substitution between wood and non-wood products : the case of packaging and textile sectors
Alternative title: Puutuotteiden ja korvaavien tuotteiden välisen substituution markkinaoletukset pakkaus- ja tekstiilisektoreilla
Author: Suuronen, Juulia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122187
http://hdl.handle.net/10138/329882
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics
Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi
Specialisation: Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia
Environmental and Natural Resource Economics
Miljö- och naturresursekonomi
Abstract: Metsät ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja substituutio, eli puutuotteiden käyttö fossiilisten raaka-aineiden sijaan, on tunnistettu potentiaalisena tapana vähentää päästöjä. Siinä missä substituutiokirjallisuus on tähän mennessä tuottanut arvioita substituutiovaikutuksesta, ts. vältetyistä päästöistä, analyysit eivät ole juurikaan sisällyttäneet markkinaperspektiivejä. Tämä tutkielma vastaa tähän tutkimusaukkoon tarkastelemalla substituutioon liittyviä markkinaoletuksia analysoimalla arvoketjuja ja mikroekonomista kysynnänteoriaa. Tutkimuksen tavoitteina on tunnistaa vaikutusvaltaisimmat päätöksentekijät arvoketjuissa, ymmärtää paremmin substituution tämänhetkisestä tilannetta markkinoilla sekä tutkailla puupohjaisten tuotteiden kysyntätekijöitä. Tutkimuksen laajuutta rajoitettiin valitsemalla puusellupohjaiset tuotteet pakkaus- ja tekstiilisektoreilla tarkasteltavaksi tapaukseksi. 14 asiantuntijan näkökulmia substituutioon ja sellupohjaisten tuotteiden kysyntään valituilla sektoreilla selvitettiin puolirakenteisen haastattelun avulla. Tämän lisäksi jokaisen haastattelun lopussa täytettiin Likert-asteikko täydentämään haastatteluvastauksia ja mahdollistamaan kysynnän hintajouston ja ristijouston tarkastelu substituution näkökulmasta. Haastateltavien otos valikoitui lumipallo-otannalla sekä potentiaalisten haastateltavien tunnistamiseen valmistellun matriisin avulla. Ensinnäkin tulokset viittaavat siihen, että molemmilla markkinoilla päätösvalta materiaalien suhteen on sijoittunut arvoketjun loppupään toimijoille, kun taas metsäsektori on sijoittunut arvoketjujen alkupäähän. Toisekseen molemmilla sektoreilla on tahtoa löytää ympäristön kannalta kestävämpiä materiaaliratkaisuja, mutta välineet tähän ovat puutteelliset. Pakkaussektorilla muovin barrier-ominaisuudet ovat saavuttamattomissa kuitupohjaisilla materiaaleilla, jolloin muovin vähentäminen ei aina tarkoita itse raaka- aineen vaihtamista. Tekstiilisektorilla puupohjaisten tekstiilikuitujen tuotanto ei ole vielä tarpeeksi skaalautunutta kilpaillakseen samankaltaisten materiaalien kanssa. Tästä huolimatta joustoanalyysit viittaavat siihen, että substituutiota voidaan odottaa esiintyvän molemmilla sektoreilla. Kolmanneksi useiden tärkeiden kysyntätekijöiden tunnistamisesta huolimatta kaikista merkittävintä tekijää ei pystytty tunnistamaan. Tutkimuksen johtopäätökset osoittavat, että substituutiovaikutusten arviointiin käytettävissä markkinaoletuksissa on parannettavaa. Pakkaussektorilla preferenssit kuitupohjaisen pakkauksen suhteen tuovat esille tulkinnallisia ongelmia, samalla kun muovinkäytön vähentäminen ei aina johda puuraaka-aineeseen vaihtamiseen. Tekstiileissä uusien selluloosamuuntokuitujen odotetaan korvaavan enimmäkseen viskoosia ja täyttävän puuvillan tuotannon kasvun taantumisesta johtuvaa selluloosa-aukkoa synteettisten kuitujen korvaamisen sijaan. Yhteenvetona tulokset korostavat markkinadatan ja -konseptien paremman integroinnin tärkeyttä realistisimpien arvioiden saavuttamiseksi substituutiovaikutusanalyyseissä.Forests play a central role in climate change mitigation actions, and substitution, that is the use of wood products in place of fossil intensive materials, has been recognized as a potential way to avoid emissions. While there are studies estimating the substitution impact of products, i.e., the avoided emissions, there is a lack of studies integrating market perspectives into substitution estimation. To contribute to this research gap, this study explores the market assumptions of substitution through the theoretical lenses of value chains and microeconomic theory on demand. The objectives are to recognize powerful decision-makers in the value chains, to establish a better understanding for the current state of substitution in the markets, and to explore the determinants of demand of the wood-based products. To limit the scope of this study, the use of pulp-based products was examined in the cases of packaging and textile sectors. Semi-structured interviews with 14 experts were arranged to discuss their views on substitution and demand of the pulp-based products in the chosen sectors. Additionally, a Likert scale was filled at the end of each interview to supplement the interview answers and enable elasticity and cross-price elasticity analyses to examine substitution. The sample of respondents was chosen through the use of snowball sampling and a matrix to recognize potential interviewees. First, the findings of this study suggest that in both sectors, the decision-making power on materials is held by the operators at the end of the value chain whereas the forest sector is located at the beginning of the chain. Second, in both sectors, there is willingness to find more sustainable material solutions, but the tools for this are lacking. In the case of packaging sector, the barrier capacities of plastic are unattainable with fiber-based materials, meaning that reducing plastic use does not always imply switching the feedstock itself. In the textile sector, the production of wood-based textile fibers is not yet scaled enough for it to compete with similar materials. However, the analysis of elasticities indicates that some substitution can be expected in both sectors. Third, a number of important determinants of demand were identified, yet no single factor could be identified as the most important one. This study concluded that there is room to improve the market assumptions for substitution impact estimation. In packages, the market preferences of fiber-based packaging in some uses give a rise for interpretational issues, while plastic reduction goals do not always imply switching to wood feedstock. In textiles, the new man-made cellulosic fibers (MMCFs) are expected to mostly substitute for viscose and fill the cellulosic gap from stagnating production of cotton instead of substituting for synthetic fibers. To conclude, it is central to integrate market data and concepts better into future substitution impact analyses to facilitate more realistic estimates.
Subject: Decision-making
determinants of demand
forest sector
packaging
price elasticity
substitution
textiles
value chain


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suuronen_Juulia_master's_thesis_2021.pdf 608.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record