Valmis ateria kotiovelle : ruoanvalmistustyön ulkoistaminen kotitalouksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106032490
Title: Valmis ateria kotiovelle : ruoanvalmistustyön ulkoistaminen kotitalouksissa
Alternative title: Ready-to-eat meal to your door : outsourcing foodwork in households
Author: Kanerva, Tuuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106032490
http://hdl.handle.net/10138/330591
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Kotitalousopettaja
Home Economics Teacher
Lärare i huslig ekonomi
Abstract: Ruoanvalmistustyö kotitalouksissa on muuttanut muotoaan ja ruoanvalmistustyön vastuun jakautuminen miehen ja naisen muodostamissa kotitalouksissa on murroksessa. Ruoanvalmistustyöhön suhtaudutaan eri tavoin riippuen muun muassa ajankohdasta ja siitä, kenelle ruokaa valmistetaan. Ruoanvalmistustyötä kotitalouksissa pyritään helpottamaan puolivalmisteilla ja valmisruoilla, mutta myös ruoanvalmistustyön ulkoistaminen kokonaan toiselle taholle on lisääntynyt. Tämä näkyy ravintolaruokailun ja noutoruokakulttuurin lisääntymisenä. Uusi teknologia mahdollistaa lisäksi valmiiden aterioiden tilaamisen kotiin kuljetettuna. Tutkielman tavoitteena oli kuvata aterioiden kotiinkuljetuspalveluita käyttöä sekä selittää palveluiden käyttöön johtavia syitä. Aihetta lähestyttiin kotitalouden ja kotityön tutkimuksen sekä ravintolaruokailun ja ruokailuympäristön tutkimuksen avulla. Tutkielmassa käytettiin kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkielman aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla helmikuussa 2021. Kyselylomake laadittiin tutkielman teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Verkkokyselyyn tulleista 148 vastauksesta tutkimuksen kriteerit täyttävän aineiston muodostivat 145 vastausta. Aineistoa analysoitiin IBM SPSS 26-ohjelmalla käyttäen Kruskal-Wallisin testiä, ristiintaulukointia, pääkomponenttianalyysiä sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä. Keskeisimmiksi aterioiden kotiinkuljetuspalveluiden käytön syiksi nousivat ajan säästö, työmäärän vähentäminen sekä halu herkutella. Kotiinkuljetuspalveluita käyttävien joukosta löydettiin kolme eri tavalla palveluiden käyttöön ja ruoanvalmistukseen suhtautuvaa ryhmää. Ryhmät nimettiin 1. ruoanvalmistuksesta nauttiviksi, 2. kotona viihtyviksi ja 3. vaivattomuuden arvostajiksi. Ruoanvalmistuksesta nauttivien ryhmää selitti merkitsevästi ikä (28–34-vuotiaat), naissukupuoli ja korkea koulutus. Kotona viihtyvien ryhmää selitti merkitsevästi kotitalouden koko (2 hlö tai enemmän), lapset kotitaloudessa sekä korkea koulutus. Vaivattomuuden arvostajat -ryhmää selitti puolestaan vähiten pelkän peruskoulun käyminen, 20 000–39 999 euron vuositulot ja kotitalouden koko (3 hlö tai enemmän). Koko aineistosta kotiinkuljetuspalveluita käyttivät eniten miehet sekä 28–34-vuotiaat. Tutkielman tuloksia ei voida yleistää koskemaan koko väestöä, ja jatkossa olisi tärkeää selvittää ruoanvalmistustyön ulkoistamisen ja kotiinkuljetuspalveluiden käytön syitä laajemmin, sillä niiden rooli ihmisten arjessa on pysyvä.Foodwork has changed and responsibility of foodwork is starting to be more equally shared in households. Attitude towards foodwork depends, among other things, on situation and to whom one is cooking for. Convenience foods are used to simplify foodwork in households. Outsourcing foodwork to restaurants is also more and more common and take-away meals have become very popular. Technology and application innovations enable ready meals to be delivered to our doorstep. The aim of this study is to explain the use of and reasons to use home delivery services. Theoretical background of the study is based on the research of home economics and domestic work. Research of eating out and eating environments is also used in the study. This study was conducted as a quantitative study. The data was collected with survey questionnaire that was compiled based on theoretical literature. The survey was distributed via Internet in February 2021. Of 148 received responses 145 were accepted for the analyses. Analysis was conducted with IMB SPSS 26. Crosstabulation, Kruskal-Wallis, PCA and oneway-ANOVA were used as methods of analysis. Time saving, minimizing the amount of work and indulgence were the main reasons to use home delivery services for ready meals. Three groups that had different attitudes towards foodwork and home delivery services were found from the data. The groups were named 1. enjoying foodwork, 2. staying home and 3. valuation of ease. Female gender, high education and age (28–34 years) defined the first group. Size of household (at least two members), children and high education defined group two. Low education, 20 000–39 999 annual income and size of household (three or more members) defined group three the least. Among all respondents, home delivery services were used most by men and age group 28–34. The results of the study cannot be generalized to population and it would be important to study these themes further and in larger context since home delivery services are permanent part of the contemporary life.
Subject: ruoanvalmistustyö
ulkoistaminen
kotiinkuljetuspalvelu
kotitaloustiede


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kanerva_Tuuli_progradu_2021.pdf 1.612Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record