Rahoituskovenanttien tiedonantovelvollisuus : sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuuden näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106152680
Title: Rahoituskovenanttien tiedonantovelvollisuus : sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuuden näkökulmasta
Alternative title: Disclosure obligation of financial covenants in the light of disclosure obligation of inside information
Author: Laine, Elias
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106152680
http://hdl.handle.net/10138/331021
Thesis level: master's thesis
Degree program: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
Master's Programme in Law
Magisterprogrammet i rättsvetenskap
Specialisation: Kauppaoikeus
Commercial Law
Handelsrätt
Abstract: Liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuuden tavoitteena on sijoittajien luottamuksen turvaaminen markkinoita kohtaan. Markkinat perustuvat tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin, jonka mukaisesti sijoittajat toimivat rationaalisesti ottaen huomioon kaiken saatavilla olevan informaation. Liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava sisäpiiritieto (EU) N:o 596/2014 (MAR) artiklan mukaisesti. MAR 17 artiklassa säädetään, että liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava sitä koskeva sisäpiiritieto mahdollisimman pian. Sisäpiiritiedon määritelmästä säädetään MAR 7 artiklassa. MAR 7 artiklan mukaan sisäpiiritieto on sellaista, jolla on ”huomattava vaikutus rahoitusvälineen arvoon”. Lisäksi sisäpiiritiedon määritelmään kuuluu täsmällisyyskriteeri, jonka mukaisesti tiedon on oltava riittävän tarkkaa ja täsmällistä, jotta se tulisi tiedottaa markkinoille. Sisäpiiritiedon määritelmä on jätetty hyvin yleiseksi eikä se siten sisällä tyhjentävää määritelmää. Oikeuskäytäntö ei ole vielä pystynyt täsmällistämään käsitettä tarpeeksi. Liikkeeseenlaskijan on tehtävä arviointi siitä, onko käsillä olevalla tiedolla huomattavaa vaikutusta rahoitusvälineen arvoon etukäteisesti, ex ante. Arviointi on aina tehtävä tapauskohtaisesti, sillä MAR ei sisällä tarkempaa tietoa siitä, mitä liikkeeseenlaskijan tulisi markkinoille tiedottaa tai siitä, mitä tietoja on pidettävä sellaisena, joilla on huomattava vaikutus rahoitusvälineen arvoon. Arvioinnissa on otettava huomioon se, mitä järkevästi toimiva sijoittaja ottaisi huomioon sijoituspäätöstä tehdessään. Liikkeeseenlaskijoiden rahoitusvälineen hinta perustuu usein informaatioon osakkeen tulevista tuotoista, joten arviointi siihen vaikuttavasta olennaisesta vaikutuksesta taloudellinen. Taloustieteen avulla liikkeeseenlaskijan johto tekee arvion siitä, millainen vaikutus käsillä olevan tiedolla on rahoitusvälineen arvoon. Rahoituskovenantteja on hyvin erilaisia ja niitä pystytään räätälöimään eri tilanteita varten. Niiden laajan kirjon vuoksi, niille ei pystytä antamaan yksiselitteistä määritelmää. Helsingin Pörssin säännöissä on kuitenkin todettu, että rahoituskovenantin rikkoutumisella voi olla huomattava vaikutus rahoitusvälineen arvoon, joten se tulisi siten julkistaa markkinoille. Tutkielmassa koitetaan ratkaista kysymystä siitä, tulisiko rahoituskovenantista ja/tai sen rikkoutumisesta tiedottaa markkinoille ja, että onko rahoituskovenantilla tai sen rikkoutumisella huomattavaa vaikutusta rahoitusvälineen arvoon. Tutkielman lopussa pohditaan myös sitä, että onko rahoituskovenantti tai sen rikkoutumisen sellaista tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja käyttäisi sijoituspäätöksensä tukena.
Subject: Arvopaperimarkkinat
markkinoiden väärinkäyttöasetus
sisäpiiritieto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record