Sukupuolten välisen tasa-arvon ja talouskasvun yhteys Yhdysvalloissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162942
Title: Sukupuolten välisen tasa-arvon ja talouskasvun yhteys Yhdysvalloissa
Author: Laine, Sahra
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162942
http://hdl.handle.net/10138/331220
Thesis level: master's thesis
Degree program: Taloustieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Economics
Magisterprogrammet i ekonomi
Specialisation: Taloustieteen yleinen opintosuunta
General track
Allmänna studieinriktningen
Abstract: Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo työmarkkinoilla vaikuttaa talouskasvuun Yhdysvalloissa. Tarkoituksena on löytää ja ymmärtää ne työmarkkinoiden rakenteet ja ominaisuudet, jotka aiheuttavat erilaiset ammattijakaumat sukupuolten välillä ja siten vaikuttavat kykyjen jakautumiseen työmarkkinoilla hidastaen talouskasvua. Tutkimukseen motivoivat työmarkkinoiden suuret muutokset Yhdysvalloissa, joihin lukeutuvat naisten siirtyminen työmarkkinoille sekä ammattien jakautuminen nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Tarkasteltavat tutkimukset selittävät Roy-mallia hyödyntäen, miten ammatillista valikoitumista ja ammatillista erottelua tapahtuu työmarkkinoilla. Mallissa kolme tekijää: alkuperäinen kykyjen ja osaamisen jakauma, kykyjen väliset korrelaatiot väestössä ja teknologia, jossa kykyjä hyödynnetään, vaikuttavat siihen, minkä ammatin työntekijät valitsevat. Aiempi kirjallisuus tutkii, mistä työmarkkinoilla havaitut sukupuolierot johtuvat ja kuinka suuri vaikutus niillä on ammattijakaumiin. Muun muassa kotitöihin käytetty aika ja ammattien ominaisuudet, kuten työtuntien ja palkan välinen lineaarinen tai epälineaarinen suhde vaikuttavat kykyjen jakautumiseen eri ammatteihin. Lopuksi erot ammattijakaumissa ja siten kykyjen jakaumissa liitetään kysymykseen talouskasvusta. Kun naisten ja miesten synnynnäisten kykyjen oletetaan olevan yhtäläiset, tulisi tehokkaasti toimivilla työmarkkinoilla naisten ja miesten jakautua ammatteihin tasaisesti, jolloin myös sukupuolet ovat kykyjen osalta jakautuneet tehokkaasti markkinoille. Yhdysvaltain työmarkkinoilla on kuitenkin paljon nais- ja miesvaltaisia aloja, joten markkinat eivät oletuksen mukaisesti ole tehokkaat. Työmarkkinoiden ominaisuudet kuten esteet koulutuksen hankkimisessa ja syrjintä vaikuttavat tehokkuuteen merkittävästi. Tarkasteltavan tutkimuksen mukaan, vuosien 1960 ja 2010 välillä Yhdysvaltain talouskasvusta 40 % on johtunut syrjinnän vähenemisestä ja yhdenvertaisemmista mahdollisuuksista kouluttautua. Saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että Yhdysvaltojen työmarkkinat eivät vielä ole sukupuolille tasa-arvoiset. Työmarkkinoiden tehottomuuteen vaikuttavia tekijöitä vähentämällä, voitaisiin saavuttaa suurempaa talouskasvua ja hyvinvoivempi yhteiskunta. Niinpä Yhdysvaltojen kannattaisi panostaa sukupuolten aseman yhdenvertaistamiseen työmarkkinoilla.
Subject: ammatinvalinta
koulutus
kotityöt
kyvyt
syrjintä
talouskasvu
tasa-arvo
Yhdysvallat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laine_Sahra_Maisterintutkielma_2021.pdf 3.117Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record