Valospektrin vaikutus sadonkorjuun jälkeiseen laatuun Amerikankarpalon (Vaccinium macrocarpon) marjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106183122
Title: Valospektrin vaikutus sadonkorjuun jälkeiseen laatuun Amerikankarpalon (Vaccinium macrocarpon) marjoissa
Alternative title: Effect of light spectrum on post-harvest quality and phenol content in Vaccinium macrocarpon fruits
Author: Ojala, Birita
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106183122
http://hdl.handle.net/10138/331574
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural Sciences
Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Specialisation: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Sciences
Växtproduktionsvetenskaper
Abstract: Amerikankarpalo (Vaccinium macrocarpon) on monivuotinen kasvi, jonka marjoilla on tutkittu olevan monia erilaisia terveysvaikutuksia ihmiselle marjojen runsaasti sisältämien antosyaanien vuoksi. Suomen olosuhteissa kasvukausi on lyhyt ja sato on kerättävä ennen pakkasia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sadonkorjuun jälkeisillä toimenpiteillä, pystytään vaikuttamaan karpalon laatuun. Marjoja voidaan kypsyttää varastoinnissa valojen avulla, sillä valotus lisää antosyaanien määrää, mikä puolestaan lisää marjojen punaista väriä. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kolmen eri valokäsittelyn vaikutusta amerikankarpalon marjojen laatuominaisuuksiin 14 vuorokauden aikana sadonkorjuun jälkeen. Valokäsittelyt olivat APL (monispektri), punainen ja sininen valo. Verrokkina oli pimeä käsittely. Mukana oli neljä lajiketta: Early Black, Pilgrim, Howes ja Stevens. Marjoista mitattiin antosyaani- ja fenolipitoisuus, väri, sokeri- sekä happopitoisuus. Tavoitteena oli selvittää, miten eri valokäsittelyt vaikuttavat näihin marjojen laatuominaisuuksiin. Valokäsittelyt lisäsivät antosyaanipitoisuutta kaikilla lajikkeilla pimeään verrattuna. Eniten antosyaania kehittyi APL-käsittelyssä. Fenolipitoisuus ensin (7 vrk) nousi kaikilla lajikkeilla, minkä jälkeen nousu jatkui vain lajikkeilla Early Black ja Howes. Tilastollisesti merkitseviä eroja valokäsittelyiden välillä oli vain kyseisillä lajikkeilla, mutta vasta 14 vrk käsittelyiden jälkeen. Sokeripitoisuuteen tai kokonaishappamuuteen ei käsittelyillä ollut merkitsevää vaikutusta. Marjat punertuivat valokäsittelyissä ja värin intensiteetti kasvoi. Käsittelyt erosivat merkitsevästi pimeästä, mutta eivät keskenään. Tulokset antavat viitteitä sille, että amerikankarpalon marjojen kypsyttäminen varastoinnin aikana olisi mahdollista. Marjat voitaisiin korjata puoli kypsinä ja kypsyttää varastoinnin yhteydessä valojen avulla. Kotimaiselle karpalolle olisi myös kysyntää elintarviketeollisuudessa, jolloin tuontikarpalot voitaisiin korvata kotimaisella vaihtoehdolla.The american cranberry (Vaccinium macrocarpon) is a woody perennial plant. Cranberry fruit has been studied for its many different health benefits due to the high level of human health-promoting compounds such as flavonoids and anthocyanins. The growing season is too short in Finland, and the fruits must be harvested before frost. Studies have shown that post-harvest lighting can affect the quality of fruits. Light treatment increases the anthocyanins content and red color in fruits. Lighting during storage might improve also shelf life. The aim was to find out how different light treatments affect different quality characteristics of fruits. In this thesis, the effect of three different light treatments on the accumulation of anthocyanins and phenols during 14 days following harvest in american cranberry fruits was investigated. The light treatment was APL (multispectrum), blue and red light. The control was dark treatment. In addition, the color of the fruits, the sugar content and titratable acids were measured. Light treatments increased anthocyanin content in all varieties compared to dark control. The most effective was APL treatment. The phenol content first (7 days) increased in all varieties, after which the increase continued only in Early Black and Howes varieties. There were statistically significant differences between the light treatments only for these varieties, but only 14 days after the treatments. The treatment did not have significant effect on sugar content or the titratable acids. The berries turned red in light treatments and the color intensity increased. The treatments differed significantly from the dark, but not with each other. The results of this thesis indicate that it would be possible to ripen cranberry fruits during storage. The berries could be harvested half ripe and ripened during storage using lights. There would also be a demand for domestic cranberries in the food industry, allowing imported cranberries to be replaced by a domestic alternative.
Subject: Amerikankarpalo
Vaccinium
fenolit
antosyaanit
sokerit
hapot
valokäsittely
Full text embargoed until: 2024-06-15


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2024-06-15

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record