Cognitive performance in adulthood : the roles of stress-related exhaustion and depressive symptoms

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106303296
Title: Cognitive performance in adulthood : the roles of stress-related exhaustion and depressive symptoms
Alternative title: Uupumuksen ja masennusoireiden yhteydet kognitiiviseen suoritustasoon aikuisuudessa
Author: Ketvel, Laila
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106303296
http://hdl.handle.net/10138/332049
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet: Uupumuksen ja masennuksen on aiemmin todettu olevan yhteydessä heikentyneeseen kognitiiviseen suoritustasoon. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, ovatko uupumus ja masennus eri tavalla yhteydessä kognition eri osa-alueisiin tai miten samanaikainen uupumus ja masennus vaikuttavat kognitioon. Lisäksi tarvitaan tutkimustietoa siitä, miten krooninen uupumus on yhteydessä kognitiiviseen suoritustasoon. Näin ollen tämän tutkimuksen tavoitteina on selvittää, 1) onko uupumus yhteydessä kognitiiviseen suoritustasoon, 2) ovatko uupumuksen erilaiset kehityskulut eri tavalla yhteydessä kognitiiviseen suoritustasoon, 3) ovatko uupumuksen ja masennuksen yhteydet kognitiiviseen suoritustasoon keskenään erilaisia ja 4) onko henkilöillä, joilla on samanaikainen uupumus ja masennus, heikompi kognitiivinen suoritustaso kuin niillä, joilla on ainoastaan toinen tai ei kumpaakaan oirekuvaa (eli onko viitteitä siitä, että kliinisellä uupumuksella ja masennuksella olisi yhteisvaikutusta kognitiiviseen suoritustasoon). Menetelmät: Tutkimuksen aineisto on peräisin suomalaisesta LASERI-seurantatutkimuksesta, jossa on tutkittu kuutta vuosina 1962–1977 syntynyttä ikäkohorttia. Uupumusta mitattiin Maastricht Questionnaire -kyselylomekkeella, masennusoireita Beckin masennuskyselyllä ja kognitiivista suoritustasoa Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery -testistöllä (CANTAB). CANTAB:sta käytettiin neljää osatestiä, jotka mittasivat visuospatiaalista assosiatiivista oppimista, reaktioaikaa, tarkkaavuuden ylläpitoa ja toiminnanohjausta. Kognitiota ja masennusoireita tutkittiin vuonna 2012 ja uupumusta vuosina 2001, 2007 ja 2012. Vuonna 2012 tutkittavat olivat 35–50-vuotiaita. Uupumuksen (N = 905) ja masennusoireiden (N = 904) lineaarista yhteyttä kognitiiviseen suoritustasoon tutkittiin monimuuttujaregressioanalyysilla. Ikä, sukupuoli sekä tutkittavan ja tämän vanhempien sosioekonominen status kontrolloitiin regressioanalyyseissa. Uupumuksen eri kehityskulkujen (N = 541) ja samanaikaisen uupumuksen ja masennuksen (N = 1273) yhteyksiä kognitiiviseen suoritustasoon tutkittiin monimuuttujavarianssianalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksen päätulos oli, että korkea uupumus oli yhteydessä hitaampiin reaktioaikoihin mutta ei muihin mitattuihin kognition osa-alueisiin. Lisäksi havaittiin, että kroonisella uupumuksella oli vahvempi yhteys hitaampaan reaktioaikasuoritukseen kuin aiemmin koetulla lyhytkestoisella uupumuksella. Korkea uupumus oli lineaarisesti yhteydessä hitaampaan reaktioaikaan, kun taas masennuksen kohdalla ainoastaan kliininen oirekuva oli yhteydessä reaktioaikaan. Kun vertailtiin tutkittavia, joilla oli samanaikainen uupumus ja masennus, ei havaittu eroja niihin, joilla oli ainoastaan toinen oirekuva. Tämä tukee käsitystä siitä, että uupumuksella ja masennuksella ei ole yhteisvaikutuksia kognitiiviseen suoritustasoon. Tutkimuksen tulokset täydentävät olemassa olevaa näyttöä uupumuksen ja masennuksen yhteydestä kognitiiviseen suoritustasoon erityisesti normaaliväestössä, ja niillä on useita käytännön sovelluksia. Aiheesta tarvitaan lisää pitkittäistutkimuksia, joissa arvioidaan sekä psykiatrisia oireita että kognitiivista suoriutumista perusteellisemmin.Objective: Both stress-related exhaustion and depression have previously been associated with a decline in cognitive performance, but there is a lack of evidence on whether these conditions have different associations with different cognitive domains and whether they have additive effects on cognitive performance. Furthermore, very little is known about the cognitive effects of chronic stress-related exhaustion. Consequently, the aims of this study were to 1) examine the associations between current stress-related exhaustion and cognitive performance, 2) investigate whether different developmental trajectories of stress-related exhaustion are differently associated with cognitive performance, 3) compare the association between stress-related exhaustion and cognitive performance to the relationship between depressive symptoms and cognitive performance, 4) examine if individuals with comorbid stress-related exhaustion and depression have lower cognitive performance than individuals with at most one of these conditions (i.e., whether clinical stress-related exhaustion and clinical depression might have additive effects on cognitive performance). Methods: The data used in the study was a Finnish population-based sample of six cohorts born between 1962 and 1977 from the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Stress-related exhaustion was assessed using the Maastricht Questionnaire, depressive symptoms with the Beck Depression Inventory, and cognitive performance with four subtests of the Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery, measuring visuospatial associative learning, reaction time, sustained attention, and executive functions. Cognitive performance and depressive symptoms were assessed in 2012, and stress-related exhaustion in 2001, 2007, and 2012. Participants were 35 to 50 years old in 2012. Linear associations between stress-related exhaustion and cognitive performance (N = 905) and depressive symptoms and cognitive performance (N = 904) were examined by conducting multivariate regression analyses. Age, sex, socioeconomic status, and parents’ socioeconomic status were controlled in the regression models. Additionally, multivariate analyses of variance were performed to investigate the different developmental trajectories of stress-related exhaustion and their relation to cognitive performance (N = 541) and the associations of comorbid stress-related exhaustion and depression with cognitive performance (N = 1273). Results and conclusion: The main finding was that high stress-related exhaustion is associated with slower reaction times, but not with performance in spatial working memory, visuospatial associative learning, or executive functions. Ongoing, chronic stress-related exhaustion was more strongly associated with slower reaction times than short-term exhaustion experienced years ago. Compared to depressive symptoms, high stress-related exhaustion was associated with slower reaction times also when subclinical cases were included, whereas only clinical levels of depressive symptoms had an association with slower reaction times. There were no differences in cognitive performance between individuals with only stress-related exhaustion or depression and those with comorbid stress-related exhaustion and depression, which supports the notion that these conditions do not have additive effects on cognitive performance. These findings add to the existing evidence of the cognitive effects of stress-related exhaustion in the general population and have several practical implications. Further research is needed on the topic, preferably with longitudinal designs, more comprehensive cognitive measures, and clinical assessment of the psychiatric symptoms.
Subject: stress-related exhaustion
depression
cognitive performance
vital exhaustion
burnout
cognition
depressive symptoms
uupumus
masennus
kognitiivinen suoritustaso
burnout
kognitio
masennusoireet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ketvel_Laila_Pro_gradu_2021.pdf 633.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record