Myytti lasikatoista murrettu? : naisjohtajien ajatuksia uraa tukevista ja hidastavista tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013355
Title: Myytti lasikatoista murrettu? : naisjohtajien ajatuksia uraa tukevista ja hidastavista tekijöistä
Alternative title: The myth of glass ceilings destroyed? : female leaders’ thoughts on factors that support and slow down their careers
Author: Pöyry, Vilma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013355
http://hdl.handle.net/10138/332105
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Pro gradu -tutkielmani tutkimustehtävänä oli kuvata, analysoida ja tulkita johtoportaaseen edenneiden naisten käsityksiä omasta menestyksestään ja urapolkuun myönteisesti tai kielteisesti vaikuttaneista tekijöistä. Lisäksi tutkimuksen tarkoitus oli ymmärtää heidän käsityksiään yleisemmällä tasolla naisjohtajien suhteellisesta vähyydestä miehiin verrattuna ja tapoja määrän kasvattamiseen. Tutkielma sijoittuu kontekstiltaan ajankohtaan, jolloin tasa- arvoasiat ovat olleet jo pitkään esillä. Kvalitatiivinen tutkimukseni koostui seitsemästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastateltavat olivat johtavassa asemassa olevia tai olleita naisia, iältään yli 40- ja alle 70-vuotiaita. Kaikki haastateltavat työskentelivät tai olivat työskennelleet keskisuurissa tai suurissa pörssiyrityksissä. Tutkimuksen tulosten mukaan naisjohtajat kuvasivat omaa menestystä ja uraan vaikuttaneita myönteisiä ja kielteisiä tekijöitä sekä yleisesti ottaen naisjohtajien suhteellista vähyyttä ja tapoja määrän kasvattamiseen yhteiskunnallisilla ja organisatorisilla, sosiaalisilla ja henkilökohtaisilla tekijöillä. Niin omaa menestystä kuin naisjohtajien suhteellista vähyyttä perusteltiin eritoten oman asenteen ja persoonan merkityksellä. Muita tärkeitä perusteita omaan menestykseen annettiin esimerkiksi verkostoista ja kontakteista. Naisjohtajien suhteelliseen vähyyteen nähtiin vaikuttavan esimerkiksi perhevapaiden tuoma epätasa-arvo sukupuolten välille, eriytetyt sukupuoliverkostot sekä tyttöjen ja poikien erilainen kasvatustyyli. Ratkaisuksi määrän kasvattamiseen nähtiin muun muassa perhevapaiden tasapuolistaminen, sukupuolineutraalit verkostot, kasvatuksen tasapuolistaminen sekä oman asenteen tarkastelu. Kaiken kaikkiaan tuloksista selvisi, että omaan menestykseen ja urapolkuun sekä yleisesti ottaen naisjohtajien vähyyteen annettiin paljon eri selityksiä eikä haastateltavat nimenneet vain muutamaa ratkaisevaa tekijää, joka määrittää henkilön menestyksen tai johtajaksi etenemisen, vaan se on monen eri tekijän summa.The aim of this master’s thesis was to describe, analyze and interpret the perceptions of women who have progressed to the management level about their own success and the factors that have positively or negatively influenced their career path. In addition, the purpose of the study was to understand at a more general level their perceptions of the relatively small number of female leaders compared to men and their ideas of ways to increase that number. This dissertation is made at a time when equality matters have been on the table for a long time. My qualitative research consisted of seven semi-structured thematic interviews and they were analyzed by data-driven content analysis. The interviewees were currently or formerly in leadership positions, all women over 40 and under 70 years of age. All interviewees worked or had worked in medium-sized or large listed companies. Results of the study show that women leaders described their own success and the positive and negative factors that influenced their career, as well as the relative scarcity of women leaders and ways to increase the number with societal and organizational, social, and personal factors. Both their own success and the relative scarcity of female leaders were justified in particular by the importance of their own attitude and personality. Other important criteria for one’s own success were given, such as networks and contacts. The relative scarcity of female leaders was seen to be resulted from for example gender inequality in parental leave, segregated gender networks, and the different upbringing styles of boys and girls. Equalizing parental leave, having gender-neutral networks, raising children in the same way, and examining one’s own attitude were some of the solutions given by the interviewees. Overall, the results revealed that many explanations were given for one’s own success and for the lack of female leaders in general, and the interviewees did not name just a few decisive factors that determine a person’s success, but it is a sum of many different factors.
Subject: Naisjohtajat
urakehitys
urapolku
menestys
tasa-arvo
lasikatto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Poyry_Vilma_pro gradu -tutkielma_2021.pdf 728.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record