"Mitä pienempi lapsi, niin sitä taitavampi, rikkaampi ja sensitiivisempi pitäisi sen kasvattajan olla" : varhaiskasvatuksen johtajien alle kolmevuotiaiden pedagogiikalle antamia merkityksiä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013339
Title: "Mitä pienempi lapsi, niin sitä taitavampi, rikkaampi ja sensitiivisempi pitäisi sen kasvattajan olla" : varhaiskasvatuksen johtajien alle kolmevuotiaiden pedagogiikalle antamia merkityksiä
Alternative title: “The younger the child, the more skilled, experienced and more sensitive the early childhood educator should be” : The Significances given to the pedagogy of children under the age of three by the Early Childhood Education and Care directors
Author: Tuominen, Pinja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013339
http://hdl.handle.net/10138/332118
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin varhaiskasvatuksessa työskentelevät johtajat kuvaavat alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja minkälaisia merkityksiä alle kolmevuotiaiden pedagogiikka saa johtajien puheessa. Tutkimus keskittyy johtajien diskursiivisten puhekäytäntöjen analyysiin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että pedagogisen toiminnan laadun puutteet painottuvat alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksessa, vaikka kolmen ensimmäisen vuoden tiedetään olevan kehityksen kannalta intensiivisintä aikaa. On varsin merkityksellistä, minkälaista puhetta johtajat tuottavat alle kolmevuotiaiden pedagogiikasta, koska johtajien puheessaan antamat merkitykset ohjaavat pedagogista toimintakulttuuria. Tämän laadullisen tutkimuksen metodologisen viitekehyksen muodostaa sosiaalinen konstruktionismi. Tutkimuksessa haastateltiin yksilöhaastatteluna viittä kahdessa eri eteläsuomalaisessa kunnassa varhaiskasvatuksen parissa työskentelevää johtajaa puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Aineistoa analysoitiin diskurssianalyyttisesti tarkastelemalla minkälaisia puhetapoja ja merkityksiä varhaiskasvatuksen johtajat tuottavat alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksen pedagogiikasta. Alle kolmevuotiaiden pedagogista toimintaa kuvattiin neljällä diskurssilla, jotka nimettiin seuraavasti: kokopäiväpedagogiikka, tiede- ja tutkimusperustaisuus, ammatillisuus sekä pedagoginen johtajuus. Alle kolmevuotiaiden pedagogiikan saamat merkitykset jakautuivat johtajien puheessa puolestaan neljään diskurssiin, jotka nimettiin seuraavalla tavalla: elämän perusta, lapsen oikeudet, vuorovaikutus toimintakulttuurin keskiössä sekä lapsi oman elämänsä päähenkilönä. Johtajat kuvasivat alle kolmevuotiaiden pedagogista toimintaa opetuksen, kasvatuksen ja hoidon nivovaksi kokonaisuudeksi painottaen puheessaan pedagogiikkaa, tutkimusperustaisuutta, henkilöstön ammatillista osaamista ja pedagogista johtajuutta. Johtajien puheessaan tuottamissa merkityksissä laadukkaan pedagogiikan lähtökohtina rakentui sensitiivinen vuorovaikutus sekä lapsen osallisuus. Alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kuvattiin elämän tärkeäksi perustaksi sekä lapsen oikeudeksi.The aim of this study was to examine how the Early Childhood Education and Care (ECEC) directors describe the pedagogy of children under the age of three and what significances the ECEC directors can give to the pedagogy of said children. The study focuses on analyzing how the pedagogy of under the age of three is discursively constructed by the ECEC direc-tors. Previous studies have shown that the shortcomings in the pedagogy are emphasized especially on the children under the age of three, although it is known that the early childhood phase is very intensive in the development of children. Thus, the pedagogy and discourse of the ECEC directors is very important, as it guides the whole pedagogic work culture. The methodology of this research was based on social constructionism and discourse analy-sis. The data for this master’s thesis was gathered by interviewing five municipal ECEC di-rectors from two municipalities of the southern Finland area. The interviews were conducted in 2020. A qualitative research method which utilized half-structured thematic interviews was used. The interviews were recorded and transcribed and the data was analyzed by discourse analysis. Four different discourses were formulated from the data of the first research problem, how ECEC directors describe the pedagogy of children under the age of three. The following dis-courses occurred in the research material: the whole day pedagogy, research-based, profes-sionalism and pedagogical leadership. Four different discourses were formulated from the da-ta of the second research problem occurred following four discourses: the basis of life, rights of children, sensitive interaction in the middle of the pedagogy and participation of the child. The ECEC directors described pedagogy of the children under the age of three as a unity of education and care. Furthermore, the importance of pedagogy, research basis, professional skills and pedagogic leadership was emphasized in the discussion. The sensitive interaction and participation of the children was the baseline of a good quality pedagogics. The pedagog-ics of the early childhood education was described as an important foundation of life and a privilege of the child.
Subject: Alle kolmevuotiaat
varhaiskasvatus
pedagoginen toiminta
johtajuus
diskurssianalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record