Koirallani on takki : narratiivinen tutkimus koiranomistajuusidentiteetin muutoksesta ja koiranvaatevalinnoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013347
Title: Koirallani on takki : narratiivinen tutkimus koiranomistajuusidentiteetin muutoksesta ja koiranvaatevalinnoista
Alternative title: My dog wears clothes : a narrative research on changing identity in dog ownership and dog clothing choices
Author: Niemi, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013347
http://hdl.handle.net/10138/332123
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Käsityönopettaja
Craft, design and technology Teacher
Lärare i slöjd, design och teknologi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella koiranomistajuusidentiteetin merkitystä koiranvaatevalinnoissa. Aihetta lähestyttiin tutkimusongelmalla: millä tavoin koiranomistajuusidentiteetin muutos heijastuu koiranvaatevalintoihin? Koiranvaatteet ovat ilmiönä uusi ja vähän tutkittu aihe. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui pukeutumisen tutkimuksesta, narratiivisesta tutkimuksesta, identiteettitutkimuksesta ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksesta. Koiranomistajuusidentiteetti on osaidentiteetti samoin, kuten esimerkiksi työ- tai vanhemmuusidentiteetti. Koiranomistajuusidentiteettiä lähestyttiin narratiivisen identiteettikäsityksen pohjalta ja koiranvaatevalintoja puolestaan kuluttajatutkimuksen avulla. Tutkimus liittyy muuhun koiranvaatetutkimukseen syventämällä aikaisemmin havaittuja teemoja koiranvaatteista. Tutkimuksessa haastateltiin neljää koiranomistajaa, joilla on kokemusta koiranvaatteista. Haastatteluissa sovellettiin elämänkerrallista teemahaastattelumenetelmää. Aineisto analysointiin soveltamalla Milesin ja Hubermanin (1994) laadullista analyysimallia. Analyysissa koiranomistajien haastatteluista muodostettiin elämänkerrallista tutkimusta mukaileva tarina koiranomistajuuden kehityksestä suhteessa koiranvaatevalintoihin. Yhteenvedossa tarinoita tarkasteltiin kokonaisuutena yhdessä teoreettisen taustan kanssa. Tutkimustuloksista nousi esiin, että koiranvaatteiden tullessa osaksi koiranomistajuutta ajan kuluessa vaatteet arkipäiväistyvät ja suhtautuminen huvivaatteiksi luokiteltaviin vaatteisiin muuttuu positiivisemmaksi. Hyöty- ja huvivaateluokittelu pohjautuu Falckin (2001) luokitteluun koiranvaatteista sen mukaan tarvitaanko vaatetusta, vai puetaanko koira vain ulkonäöllisin syin. Havainnon yleistettävyyttä voisi tulevaisuudessa vielä tarkastella esimerkiksi laajemmalla kyselytutkimuksella. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin mielenkiintoinen ilmiö, että käsitöitä muuten harrastamattomat koiranomistajat innostuivat valmistamaan koiranvaatteita. Syitä pystyttiin pohtimaan jonkin verran teoreettisen taustan avulla, mutta tämän havainnon laajempi ymmärtäminen edellyttäisi lisää tutkimuksellista tietoa.The goal for this study was to examine the meaning of dog ownership identity when picking dog clothing. Dog clothing as a phenomenon is quite new and has only a little research on it. Theoretical frame of reference of the research was based on study of clothing, narrative research, identity research and consumer behavior research. Dog ownership identity is a partial identity same as ex. a Working identity or a parenthood identity. Dog ownership identity was approached by narrative sense of identity and dog clothing selection on behalf of consumer research. This research is linked to other researches of dog clothing by diving deeper on previous researches of dog clothing themes. Four people were interviewed. Interviewees had previous experience on dog clothing. Biography based theme interview methods was applied in an interview. Data was analyzed by applying qualitative analyzed model by Miles and Huberman(1994). A story following of biograpy research was formed on dog ownership development in relation to dog clothing selection in the analyze. In the summary, stories were reviewed as a whole together with theoretical background information. The research provided references that when dog clothes became part of dog ownership, in time clothing became a norm and attitude towards fun apparrel category clothing changed to more positive. Utility and fun apparrel categories are based on Falcks(2001) classification of dog clothing that if its needed or are dogs dressed for cosmetical purpose.Generalizing the Observation can be used in the future to review for ex. Wider inquiry. In addition an interesting phenomenon was found in the research. It was found that people who didn’t do any crafts were interested in making dog clothing. I was able to think some reasons for this with the theoretical background data but to understand it wider I would need to require more research based data.
Subject: Koiranvaate
Koiranomistajuusidentiteetti
Narratiivinen tutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record