7.–8. -luokkalaisten ADHD:n riskiryhmän oppilaiden itsetunto, autonomia, pystyvyys, yhteenkuuluvuus ja osallisuus perinteisissä ja joustavissa oppimisympäristöissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107053398
Title: 7.–8. -luokkalaisten ADHD:n riskiryhmän oppilaiden itsetunto, autonomia, pystyvyys, yhteenkuuluvuus ja osallisuus perinteisissä ja joustavissa oppimisympäristöissä
Alternative title: Experiences of self-esteem, autonomy, competence, relatedness and engagement of students at risk for ADHD in grades 7 and 8 comparing traditional and flexible learning environments
Author: Suomalainen, Iina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107053398
http://hdl.handle.net/10138/332236
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Specialeducation
Specialpedagogik
Abstract: ADHD:n oireet voivat aiheuttaa lapsille ja nuorille monia haasteita koulunkäyntiin. Nykyään perinteiset oppimisympäristöt ovat saaneet rinnalleen avoimemmat, joustavat oppimisympäristöt. Lasten ja nuorten luokkahuonekokemuksista joustavissa oppimisympäristöissä on kuitenkin varsin vähän aiempaa tutkimusta, eikä luokkahuonekokemuksia ole tutkittu ADHD:n oireita kokevien oppilaiden näkökulmasta erilaisia oppimisympäristöjä vertaillen. Aiemmat tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että oppilaat, joilla on ADHD:n oireita, kokevat usein itsetuntonsa heikommaksi kuin muut vertaisensa. Tiedetään myös, että tytöt raportoivat poikia useammin itsetuntonsa heikommaksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten ADHD:n riskiryhmän oppilaat kokevat itsetuntonsa, osallisuutensa, autonomiansa, yhteenkuuluvuutensa sekä pystyvyytensä perinteisissä ja joustavissa oppimisympäristöissä. Lisäksi tutkitaan, onko sukupuolten välillä eroa edellä mainituissa kokemuksissa. Tutkimuksen teoriapohjana toimii itsemääräämisteoria, johon autonomia, pystyvyys, yhteenkuuluvuus ja osallisuus keskeisesti kytkeytyvät. Aineisto kerättiin 7.–8. -luokkalaisilta oppilaita, jotka olivat osallistuneet Vantaan kaupungin ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen Oppiminen, ryhmittely, arviointi ja hyvinvointi suurilla oppimisalueilla -yhteishankkeeseen vuosina 2019–2020. Kaikista 7.–8. -luokkalaisista (N 1446) tutkimuksen otannaksi valikoitui ADHD:n riskiryhmään kuuluvat oppilaat (n 113). Aluksi tarkastelin korrelaatiokertoimen avulla tarkkaavuuden, itsetunnon sekä itsemääräämisteorian osa-alueiden välisiä yhteyksiä. Seuraavaksi tutkittiin varianssianalyysin avulla, onko ADHD:n riskiryhmään kuuluvien oppilaiden itsetunnossa ja itsemääräämisteorian osa-alueiden kokemuksissa eroa perinteisten ja joustavien oppimisympäristöjen välillä. Lopuksi tutkittiin varianssianalyysin avulla, onko sukupuolten välillä eroa ADHD:n riskiryhmään kuuluvien oppilaiden itsetunnossa ja itsemääräämisteorian osa-alueiden kokemuksissa. Analyysit suoritettiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjelman avulla. Tulokset osoittivat, että itsetunnon ja itsemääräämisteorian osa-alueiden (osallisuus, autonomia, yhteenkuuluvuus ja pystyvyys) kokemukset eivät eronneet oppimisympäristön perusteella 7.–8. -luokkalaisilla ADHD:n riskiryhmän oppilailla perinteisten ja joustavien oppimisympäristöjen välillä. ADHD:n riskiryhmän oppilaiden kokemukset itsetunnosta, autonomista sekä osallisuudesta erosivat sukupuolten välillä siten, että tytöt kokivat itsetuntonsa, autonomiansa ja osallisuutensa heikommaksi kuin pojat.The symptoms of ADHD can cause many challenges for children and adolescents in school. Today, traditional learning environments are challenged by more open, flexible learning environments. However, there is only little earlier research on classroom experiences in flexible learning environments and classroom experiences comparing traditional and flexible learning environments have not been studied from the perspective of students with ADHD symptoms. In addition, previous research has shown that students with symptoms of ADHD often experience lower self-esteem than their peers. It is also known that girls are more likely to report lower self-esteem than boys. The purpose of this study is to examine how students at risk for ADHD experience their self-esteem, engagement, autonomy, relatedness and competence in traditional and flexible learning environments. In addition, this study examines whether there is a gender difference in the above-mentioned experiences. The theoretical basis of the research is the self-determination theory, to which autonomy, competence, relatedness and engagement are essentially connected. The data was collected from students in grades 7 and 8 who had participated in the Learning, grouping, evaluation and well-being in large learning areas project of the city of Vantaa and the University of Helsinki Education Assessment Center in 2019–2020. Of all 7–8th graders (N 1446), students at risk of ADHD (n 113) were selected for the study. Spearman’s correlation coefficient was used to examine the connections between attention, self-esteem, and the components of self-determination theory. Next, the analysis of variance (ANOVA) was used to examine whether there is a difference between traditional and flexible learning environments in self-esteem, autonomy, competence, relatedness and student engagement in students at risk for ADHD. The same method of analysis was used again to examine whether there is a gender difference in self-esteem, autonomy, competence, relatedness and student engagement in students in the risk group of ADHD. The data was analyzed by using IBM SPSS Statistics 26. The results showed that the experiences of self-esteem and the components of self-determination theory (student engagement, autonomy, relatedness and competence) did not differ depending on the learning environment in students at risk of ADHD between traditional and open plan (flexible) learning environments. However, experiences of self-esteem, autonomy and engagement among at-risk students in ADHD differed between the sexes, with girls having lower self-esteem and experiencing less autonomy and engagement than boys.
Subject: ADHD
joustava oppimisympäristö
itsemääräämisteoria
psykologiset perustarpeet
itsetunto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record