Antidepressant use and cognitive functioning in schizophrenia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253505
Title: Antidepressant use and cognitive functioning in schizophrenia
Alternative title: Masennuslääkkeiden käyttö ja kognitiivinen toimintakyky skitsofreniassa
Author: Mäkipelto, Ville
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253505
http://hdl.handle.net/10138/333533
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet: Skitsofreniaan sairastuneilla ilmenee laaja-alaista kognitiivista heikentymää, johon liittyy myös arjen ja toimintakyvyn ongelmia. Aiemmissa tutkimuksissa on ehdotettu, että skitsofreniapotilaan käyttämä masennuslääkitys voisi liittyä vähäisempiin kognitiivisiin oireisiin, mutta tutkimukset ovat tuottaneet ristiriitaisia tuloksia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää masennuslääkkeitä käyttävien skitsofreniapotilaiden psykososiaalisia taustatekijöitä sekä masennuslääkkeiden käytön yhteyttä kognitiiviseen toimintakykyyn kliinisessä potilasaineistossa. Myös keskushermostoon vaikuttavien bentsodiatsepiinien ja antikolinergisten lääkkeiden käyttö huomioitiin. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto perustui suomalaiseen psykoosipotilaiden SUPER-kohorttiin, joka on koottu vuosina 2016–2018 kaikkien Suomen yliopistollisten keskussairaaloiden erityisvastuualueilta (n=10474). Analyysiin sisällytettiin työikäiset (18–70-vuotiaat) skitsofreniaa (F20-diagnoosi) sairastavat henkilöt, jotka olivat suorittaneet tutkimuksessa käytetyn lyhyen kognitiivisen arvion kokonaisuudessaan (n=3411). Kognitiota arvioitiin CANTAB-menetelmällä (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery), josta potilaat tekivät reaktioaikaa (RTI) ja visuaalista oppimista (PAL) mittaavat osatehtävät. Tieto säännöllisistä lääkityksistä ja psykososiaalisista taustatekijöistä koottiin kyselylomakkeen ja haastattelun avulla. Masennuslääkityksen yhteyttä kognitioon tarkasteltiin käyttäen sekä kaikkia masennuslääkkeitä yhdessä että vaikutuksiltaan erilaisia masennuslääkeryhmiä selittäjinä lineaarisissa regressiomalleissa. Analyyseissä vakioitiin sukupuoli, ikä, sairastumisikä, asumismuoto, parisuhdetilanne, koulutus ja psyykkinen kuormitus. Tulokset: Skitsofreniapotilaista yli 35 % käytti säännöllisesti vähintään yhtä masennuslääkettä. Masennuslääkkeitä käyttävät skitsofreniapotilaat olivat keskimäärin huonovointisempia ja kokivat enemmän psykologista kuormitusta kuin ne, jotka eivät käyttäneet masennuslääkkeitä. Masennuslääkkeiden käyttö ei ollut yleisesti ottaen yhteydessä parempaan tai huonompaan kognitiiviseen toimintakykyyn. SNRI-masennuslääkkeiden käyttö oli kuitenkin yhteydessä merkitsevästi nopeampaan reaktioaikaan. Bentsodiatsepiinien käyttö oli yhteydessä huonompaan kognitiiviseen suoriutumiseen sekä reaktioaikaa että visuaalista oppimista tarkasteltaessa. Johtopätökset: Tulokset tukevat sitä johtopäätöstä, että skitsofreniapotilaiden masennuslääkitys ei ole yleisesti ottaen yhteydessä parempaan kognitiiviseen toimintakykyyn. SNRI-lääkkeiden käytön yhteys nopeampaan reaktioaikaan on kuitenkin lupaava tulos ja vaatii jatkotutkimuksia. Lukuisat psykososiaaliset tekijät olivat yhteydessä skitsofreniapotilaiden kognitioon, mikä alleviivaa kokonaisvaltaisen psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisen tärkeyttä kognition kuntoutuksessa.Aims: Schizophrenia is characterized by cognitive impairment that associates with many problems in everyday life and functioning. Earlier research has hypothesized that antidepressant medication may associate with better cognitive functioning among schizophrenia patients, but empirical results are mixed. This study explored the profile of schizophrenia patients that use antidepressants and asked whether there is an association between antidepressant use and cognitive performance in a clinical patient sample. Because of effects on the central nervous system, benzodiazepines and anticholinergic medications were also considered. Methods: Study participants were drawn from the SUPER-Finland cohort, which was collected among patients with psychotic illnesses in 2016–2018 from all university hospital districts across Finland (n=10474). The analysis included working-age (18–70) patients with a schizophrenia diagnosis (F20) and complete results from the brief cognitive assessment (n=3411). Information about regular medications and psychosocial factors were gathered through questionnaire and interview. Cognition was assessed with CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery), out of which the subtests measuring reaction time (RTI) and visual learning (PAL) were included. The association of antidepressants on cognition was examined using both pooled antidepressants and various antidepressant groups as predictors in linear regression models. Gender, age, age of diagnosis, living status, relationship, education, and psychological distress were controlled in the models. Results: Over 35% of schizophrenia patients regularly used at least one antidepressant. On average, schizophrenia patients using antidepressants experienced lower well-being and more psychological distress than patients without antidepressants. The use of antidepressants was not generally associated with better or poorer cognitive performance. However, the use of SNRI antidepressants was associated with a significantly faster reaction time. The use of benzodiazepines was associated with poorer cognitive performance in both reaction time and visual learning. Conclusions: The results support the conclusion that there is generally no meaningful association between antidepressants and better cognitive performance in schizophrenia. However, the association of SNRI-medicines with a slightly faster reaction time is promising and warrants further research. Several psychosocial factors were associated with the cognitive performance of schizophrenia patients, which underlines the need for supporting psychosocial well-being in cognitive rehabilitation.
Subject: schizophrenia
antidepressants
cognition
CANTAB
clinical psychology


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record