Seksuaaliväkivallan kokemukset, alkoholiongelmat ja alkoholinkäyttö myöhäiskeski-iässä: kaksostutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253507
Title: Seksuaaliväkivallan kokemukset, alkoholiongelmat ja alkoholinkäyttö myöhäiskeski-iässä: kaksostutkimus
Alternative title: Sexual violence victimization, lifetime alcohol-related problems and alcohol use in late adulthood: A twin study
Author: Hakonen, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253507
http://hdl.handle.net/10138/333536
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet: Traumaattiset elämäntapahtumat kuten seksuaaliväkivallan kokemukset altistavat laaja-alaisesti mielenterveyden häiriöille ja päihdeongelmille, kuten alkoholiongelmille. Vaikka seksuaaliväkivallan ja alkoholiongelmien yhteys on havaittu useissa tutkimuksissa, vielä ei tiedetä, mistä yhteys johtuu. Seksuaaliväkivallan kokemisen ja alkoholiongelmien onkin havaittu jakavan joitain yhteisiä riskitekijöitä, joiden on esitetty ainakin osittain selittävän yhteyttä. Tutkimuksia, joissa jaettua alttiutta tarkastellaan kaksosasetelmassa, on tehty vasta vähän, ja niissä on tarkasteltu ainoastaan lapsuuden hyväksikäytön yhteyttä päihdeongelmiin. Myös tulokset jaetun alttiuden vaikutuksesta vaihtelevat. Tutkimustieto on myös nuoriin aikuisiin keskittynyttä, eikä seksuaaliväkivallan vaikutuksista myöhemmän aikuisiän alkoholinkäyttötottumuksiin tiedetä paljon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin tarkastella ovatko seksuaaliväkivallan kokemukset lapsuudessa tai aikuisuudessa yhteydessä elämänaikaiseen alkoholiongelmaoireiluun ja myöhäiskeski-iän alkoholinkäyttöön sekä selittyvätkö havaitut yhteydet jaetuilla riskitekijöillä. Menetelmät: Tutkimuksen otos on kerätty osana Helsingin yliopiston Vanhemman kaksoskohortin tutkimusta. Aineistona on suomalaisia kaksosia, joita tutkittiin ensimmäisen kerran vuonna 1975. Tämän tutkimuksen tiedot kerättiin kyselylomakkeella vuonna 2011, kun kaksoset (n=8410) olivat keskimäärin 60-vuotiaita (vaihteluväli 53–68). Seksuaaliväkivallan kokemuksia lapsuudessa ja aikuisuudessa kartoitettiin osana lyhennettyä Trauma History Screen -kysymyssarjaa, ja alkoholiongelmia tutkittiin Malmö-Modified Michigan Alcoholism Screening Test -–kyselyllä. Lisäksi kartoitettiin alkoholinkäyttöä nykyhetkessä vuonna 2011. Seksuaaliväkivaltakokemusten yhteyttä alkoholinkäyttöön tutkittiin lineaarisilla sekamalleilla ja yhteyttä alkoholiongelmiin tutkittiin Poisson-regressiomalleilla, joissa (1) käsiteltiin kaksosia yksilöinä sekamalleissa ja (2) verrattiin seksuaaliväkivallan suhteen eroavia kaksosia toisiinsa kiinteiden vaikutusten malleissa. Analyyseissä huomioitiin ikä, sukupuoli sekä alkoholinkäytön aloitusikä sekä alkoholinkäyttöä tutkittaessa lisäksi masennus CES-D- mittarilla mitattuna. Tulokset ja johtopäätökset: Seksuaaliväkivallan kokeminen lapsuudessa tai aikuisuudessa lisäsi riskiä kokea enemmän elämänaikaisia alkoholiongelmaoireita, mutta ei nostanut riskiä runsaampaan alkoholinkäyttöön myöhäiskeski-iässä. Seksuaaliväkivaltaa lapsuudessa tai aikuisuudessa kokeneella kaksosella oli korkeampi riski alkoholiongelmaoireilulle kuin kaksossisaruksellaan, joka ei ollut kokenut seksuaaliväkivaltaa. Kohonnut riski selittyi aikuisilla seksuaaliväkivallan uhreilla osittain sisarusten jakamilla riskitekijöillä, mutta jaetut riskitekijät eivät vaikuttaneet lapsuuden seksuaalisen hyväksikäytön ja alkoholiongelmien väliseen yhteyteen. Sekä lapsuuden että aikuisuuden kokemuksella oli jaetuista riskitekijöistä riippumatonta vaikutusta alkoholiongelmien riskiin. Nämä tulokset tukevat aiempaa tutkimusta tuoden uusia näkökulmia jaettujen riskitekijöiden vaikutukseen sekä seksuaaliväkivallan mahdollisiin pitkäaikaisvaikutuksiin.Objective: Traumatic life events such as sexual violence predispose victims to wide-ranging mental health and substance use disorders. The evidence indicates a strong association between experiences of childhood and adulthood sexual violence and alcohol-related problems, but the reasons behind the association are still debated. Studies show that sexual violence and alcohol use disorders share some risk factors. Only a few studies have taken shared vulnerability into consideration with a co-twin control design, and they have only focused on childhood sexual abuse. Furthermore, results concerning the extent of the shared vulnerability vary. Studies are largely based on samples of young adults, and there is insufficient evidence on whether sexual violence affects alcohol use later in life. The first aim of this study is to explore whether childhood sexual abuse and adulthood sexual violence are associated with lifetime alcohol-related problems and alcohol use in late adulthood. The second aim is to examine whether the found associations are explained by shared vulnerability. Methods: The data were collected as a part of The older Finnish Twin Cohort study. The participants were Finnish twins first studied in 1975. The survey data used in this study were collected in 2011 when the twins (n=8410) were on average 60 years old (ranging from 53 to 68). Experiences of sexual violence and abuse were assessed as a part of the short version of the Trauma History Screen and alcohol-related problems were assessed with the Malmö-Modified Michigan Alcoholism Screening Test. In addition, recent alcohol use was estimated. Associations between sexual violence and alcohol use were examined with linear mixed models. Association between sexual violence and alcohol-related problems was examined with Poisson link function models (1) treating twins as uncorrelated individuals in mixed models and (2) comparing discordant twins with each other in fixed-effects models. Age, sex, and age at first drink were controlled for in all models. In addition, depressive symptoms measured with the CES-D were controlled for when predicting alcohol use. Results and conclusions: Childhood sexual abuse and adulthood sexual violence were associated with a higher risk for increased lifetime alcohol-related problems, but they did not affect alcohol use in late adulthood. Twins exposed to sexual violence in childhood or adulthood had a significantly higher risk for increased lifetime alcohol-related problems compared to their non-exposed co-twins. Common risk factors partly explained the association between sexual violence and alcohol-related problems in adult victims of sexual violence but not in victims of childhood sexual abuse. However, both childhood and adulthood sexual violence seemed to predispose victims to an increased risk of alcohol-related problems independently from shared vulnerability. These findings add to existing literature, providing new insights into the shared vulnerability hypothesis and the potential long-term effects of sexual violence.
Subject: Seksuaaliväkivalta
seksuaalinen hyväksikäyttö
alkoholiongelmat
alkoholinkäyttö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hakonen_Emma_tutkielma_2021.pdf 658.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record