Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön yhteys autoimmuunipohjaisiin sairauksiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253511
Title: Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön yhteys autoimmuunipohjaisiin sairauksiin
Alternative title: Association between generalized anxiety disorder and autoimmune-based diseases
Author: Luoma, Katri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253511
http://hdl.handle.net/10138/333537
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Autoimmuunisairaudet ovat kroonisia sairauksia, jossa kehon immuunijärjestelmä kohdistuu kehon omia kudoksia vastaan. On esitetty, että mielenterveydenhäiriöt voivat olla yhteydessä autoimmuunisairauksien syntyyn ja aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden autoimmuunipohjaisten sairauksien ja ahdistuneisuushäiriöiden välillä. Aikaisempi tutkimus on keskittynyt kuitenkin pitkälti trauma- ja stressiperäisiin häiriöihin ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön osalta tutkimus on ollut vähäistä. Myös yleistynyt ahdistuneisuushäiriö aiheuttaa kroonista psykologista stressiä, joka puolestaan voi vaikuttaa kehon neuroendokriinisiin ja immunologisiin järjestelmiin. Toistaiseksi ahdistuneisuushäiriöiden ja autoimmuunisairauksien syy-seuraussuhteet ovat epäselviä, sillä aikaisemmin yhteyttä on tutkittu lähinnä poikkileikkausasetelmilla. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella yleistyneen ahdistuneisuushäiriön kaksisuuntaista yhteyttä autoimmuunisairauksiin pitkittäisasetelmalla. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin yhdysvaltalaista MIDUS (The National Survey of Midlife Development in the United States) pitkittäistutkimuksen aineistoa (n=4244). Autoimmuunisairauksien osalta tarkastelun kohteena ovat puhtaiden autoimmuunisairauksien lisäksi autoimmuunipohjaiset kilpirauhasentulehdukset sekä niveltulehdukset. Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä arvioitiin CIDI-SF- haastattelurungolla. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ja autoimmuunisairauksien välistä yhteyttä analysoitiin logistisen regressioanalyysin avulla. Ensimmäisessä regressiomallissa oli huomioitu sukupuolen ja iän lisäksi demografiset tekijät (koulutus, työllisyys ja siviilisääty) ja toisessa mallissa terveyskäyttäytyminen (painoindeksi ja tupakointi). Tulokset ja johtopäätökset. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ja autoimmuunisairauksien välillä havaittiin kaksisuuntainen yhteys. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö lisäsi riskiä autoimmuunisairauksille, mutta myös autoimmuunisairaus lisäsi riskiä yleistyneelle ahdistuneisuushäiriölle. Tietyt demografiset tekijät ja terveyskäyttäytyminen olivat yhteydessä sekä autoimmuunisairauksiin että yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön, mutta eivät selittäneet yhteyttä niiden välillä. Tutkimus lisäsi tietoa autoimmuunisairauksien ja mielenterveydenhäiriöiden välisen yhteyden kaksisuuntaisesta luonteesta. Mikäli jatkossa yhteyden neurobiologisia, geneettisiä ja psykologisia taustasyitä tunnistetaan, voidaan tuloksia mahdollisesti hyödyntää kliinisessä käytössä.Aims of the study. Autoimmune diseases are chronic diseases caused by dysfunction of the immune system. It has been suggested that mental disorders may be associated with the onset of autoimmune diseases, and previous studies have shown an association between autoimmune diseases and anxiety disorders. However, previous research has largely focused on trauma- and stress-related disorders and little research has been done on generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder causes chronic psychological stress, which in turn can affect the neuroendocrine and immunological systems. So far, the causal relationships between anxiety disorders and autoimmune diseases are unclear, as the association has been studied mainly with cross-sectional settings. The aim of this study is to examine the two-way association between generalized anxiety disorder and autoimmune diseases in a longitudinal setting. Methods. American MIDUS (The National Survey of Midlife Development in the United States) longitudinal data were used in this study (n = 4244). In addition to pure autoimmune diseases, autoimmune-based thyroid diseases and arthritis are examined. Generalized anxiety disorder was assessed using the CIDI-SF interview framework. The association between generalized anxiety disorder and autoimmune diseases was analyzed using logistic regression. The first regression model included gender, age and demographic factors (education, employment and marital status) and the second model included gender, age and health behaviors (body mass index and smoking). Results and conclusions. A two-way association was found between generalized anxiety disorder and autoimmune diseases. Pre-existing generalized anxiety disorder increased the risk of autoimmune diseases and a pre-existing autoimmune disease also increased the risk of generalized anxiety disorder. Certain demographic factors and health behaviors were associated with both autoimmune diseases and generalized anxiety disorder but did not explain the association between them. This study clarified the two-way nature of the association between autoimmune diseases and mental disorders. If the underlying neurobiological, genetic and psychological mechanisms are identified in the future, the results may be used in clinical practice.
Subject: Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
Autoimmuunisairaudet
Immuunijärjestelmä
Psykologinen stressi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Luoma_Katri_Pro_Gradu_2021.pdf 300.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record