Monikielisten 4–5-vuotiaiden lasten itsekorjausten kehitys ja pienryhmäintervention vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253545
Title: Monikielisten 4–5-vuotiaiden lasten itsekorjausten kehitys ja pienryhmäintervention vaikutukset
Alternative title: The development of multilingual 4–5-year-old children's self-repairs and the effects of a small group intervention
Author: Salopuro, Salla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253545
http://hdl.handle.net/10138/333609
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella suomea toisena kielenään omaksuvien lasten puheen itsekorjauksia ja niiden kehittymistä 4–5 vuoden iässä. Lisäksi pyrittiin selvittämään, onko itsekorjausten kehitys erilaista suomen kielen pienryhmään osallistumisen ja sitä kautta mahdollisesti tehostuneen kielenoppimisen myötä. Tutkimustieto monikielisten lasten itsekorjausten kehityksestä on melko vähäistä, mutta aihe on kiinnostava esimerkiksi itsekorjausten ja kielen prosessointikyvyn tunnettujen yhteyksien vuoksi (Zuniga & Simard, 2019). Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet muun muassa sen, että itsekorjaukset kohdistuvat usein niihin asioihin, joita lapset kussakin ikävaiheessaan kielenkehityksessä harjoittelevat ja sen, että korkeampi taitotaso L2-kielessä on usein yhteydessä kompleksisempien itsekorjausten runsaampaan määrään (Dumont, 2010; Laakso, 2006). Menetelmät. Otokseen valittiin 20 monikielistä, 4–5-vuotiasta lasta Helsingin ja Turun yliopistojen PAULA-hankkeen osallistujien joukosta. Lapsista puolet oli osallistunut kielelliseen pienryhmäinterventioon seurannan aikana. Tämän tutkielman laadullinen aineisto koostui videoista, jotka oli kuvattu lapsen ja tutkijan välisistä leikkihetkistä. Videoista annotoitiin ELAN-ohjelmalla lasten itsekorjaukset ja luokiteltiin ne korjausaloitteen tekijän, aloitteen sijainnin ja aloituskeinon sekä korjauksen kohteen suhteen. Luokitusten perusteella muodostetusta tilastosta tutkittiin määrällisesti itsekorjausten kehitystä tilastollisia tunnuslukuja havainnoiden sekä toistettujen mittausten varianssianalyysia käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, mutta muutamia efektikooltaan keskisuuria tai voimakkaita ilmiöitä havaittiin aineistossa. Koko ryhmän (N = 20) tasolla huomattiin ilman selkeää aloitetta alkavien itsekorjausten määrän vähentyvän lasten kasvaessa, mikä saattaa kertoa siitä, että monikielisten lasten taidot käyttää erilaisia itsekorjauksen alkamisesta kertovia keinoja kehittyvät 4–5 vuoden iässä. Lisäksi morfologisten ja syntaktisten korjausten määrä kasvoi, mikä viittaa mahdollisesti kielen morfologisen ja syntaktisen osa-alueen kehityskauteen monikielisillä lapsilla 4–5-vuotiaana. Kielellisen pienryhmäintervention vaikutuksia saattoivat puolestaan olla korjausaloiteyhdistelmien käytön sekä fonologiaan kohdistuvien korjausten lisääntyminen. Tulosten luotettavuutta pohtiessa tulee huomioida, että ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä ja otos oli pieni.Aim of the study. The aim of this thesis was to examine the self-repairs and their development in 4–5 years old children, who were learning finnish as their second language. It was also meant to find out, if the development of self-repairs was somehow different due to a linguistic small group intervention and along that, possibly enchanced language learning. Earlier research about the multilingual children's self-repair's development has been quite few, but the theme is interesting because of the known connections of self-repairs and the abilities of linguistic processing, for example (Zuniga & Simard, 2019). The previous studies have shown that the self-repairs of speech are usually targeted at such things that the child is lingually aquiring at that agepoint (Laakso, 2006). It is also known that higher levels of lingual knowledge are connected to more complex self-repairs (Dumont, 2010). Methods. There were 20 multilingual 4–5-year-old children, from the PAULA-project of the universities of Helsinki and Turku, who were chosen to the sample of this thesis. Half of them took part in a linguistic small group intervention during the one-year follow-up. This thesis' qualitative material included videotapes from the playsessions of child and research assistant. The videotapes were annotated using ELAN-software and every self-repair of the children was classified by the maker of self-repair initiation, the type of self-repair initiator and it's position and the self-repair's target. Statistics were made based on the classified self-repairs, and a quantitative analysis was carried out by observing statistical characteristics and using a repeated measures ANOVA. Results and conclusions. Results of the repeated measures ANOVA were not statistically significant, but some medium to strong effect sizes were noticed. At the level of the whole group (N = 20) there was a decrease in the number of self-repairs that begun without any clear initiator, which might denote that the abilities of using different initiators of self-repair are evolved in multilingual children at the age of four to five years. Also, the amounts of syntactic and morphological repairs were increased, which may in turn indicate that the syntactic and morphological parts of language become the core of linguistic development of multilingual children at that age. About the effects of the intervention was, for their part, noted that the usage of self-repair's initiator combinations and phonological repairs was increased in the intervention group. When assessing the reliability of the results, it should be rememberd that the statistical significance was not reached and that the sample was small.
Subject: itsekorjaus; korjaus; monikielisyys; kaksikielisyys; kielenkehitys; keskustelunanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salopuro_Salla_Pro gradu_2021.pdf 759.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record