Möjligheter till arbetsmarknadsinklusion genom nya arbetskontakter : Migranters syn på projektet Dörrens stödjande effekter för inklusion

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083689
Title: Möjligheter till arbetsmarknadsinklusion genom nya arbetskontakter : Migranters syn på projektet Dörrens stödjande effekter för inklusion
Author: Sjöberg, Karolina Marika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109083689
http://hdl.handle.net/10138/334135
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Sciences (in Swedish)
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Specialisation: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: The thesis examines the supportive effects of project Dörren regarding migrants’ inclusion in the Finnish labour market. The purpose of the thesis is to examine how migrants that have participated in project Dörren view their possibilities of inclusion in the labour market, and if the participants see flaws in the project. The thesis focuses on how participants in the project Dörren view their possibilities to be included in the labour market with the support they can get from the project (what kind of support can the project provide?). Other research questions are the following: What expectations and perceptions does the participants (migrants) have of the working life in Finland? Are there flaws in the program according to the participants? If so, which flaws? The thesis’ empirical material consists of ten qualitative interviews. The respondents consist of five migrants that have participated in project Dörren during the period 1.6.2020-4.9.2020, two mentors and three employees within the project. The research material was analyzed through a qualitative content analysis. The thesis’ theoretical framework consists of critical social inclusion and social networks as a supportive resource in the inclusion process. Conclusions that have been drawn by the analysis shows that migrants saw both inclusive and exclusive factors that affected their possibilities of inclusion in the labour market. Perceptions of the working life in Finland that emerged was a deficient understanding of inclusion as a two-sided process. The migrants also experienced linguistic challenges, experienced social injustices and a need of social networks and Finnish work qualifications to be included in the working life. The project Dörren’s supportive effects were based on individual and branch specific support that paid regard to the dynamic inclusion process. The migrants could improve their possibilities of inclusion by expanding their professional network and improving their employability. They received new ideas and thoughts about their own possibilities on the labour market, developed competence on the labour market and in their own branch, got information about workplaces and/or experienced mental support and mutual recognition. Flaws in the project that emerged were among others a long waiting period for finding a mentor and high expectations regarding the project that don’t get fulfilled.Avhandlingen undersöker stödjande effekter av projektet Dörren gällande migranters inklusion på den finländska arbetsmarknaden. Syftet med avhandlingen är att utreda hur migranter som har deltagit i projektet Dörren ser på sina möjligheter till inklusion på arbetsmarknaden, och ifall deltagarna ser brister i projektet. Avhandlingen fokuserar på hur deltagare i projektet Dörren ser på sina möjligheter till att bli inkluderade i arbetsmarknaden tack vare det stöd som de kan få från projektet (hurudant stöd kan projektet ge?). Övriga forskningsfrågor lyder: Vilka förväntningar och uppfattningar har deltagarna (migranter) kring arbetslivet i Finland? Finns det brister i programmet enligt deltagarna? I så fall, vilka? Avhandlingens empiriska material består av tio kvalitativa intervjuer. Respondenterna består av fem migranter som har deltagit i projektet Dörrens verksamhet under perioden 1.6.2020-4.9.2020, två mentorer och tre anställda inom projektet. Forskningsmaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Avhandlingens teoretiska ramverk består av kritisk social inklusion samt av sociala nätverk som en stödresurs i inklusionsprocessen. Slutsatser som har kunnat dras av analysen visar på att migranterna såg både inkluderande och exkluderande faktorer som inverkade på deras möjligheter till inklusion på arbetsmarknaden. Uppfattningar kring arbetslivet i Finland som framkom var en bristande förståelse för inklusionen som en tvåsidig process. Migranterna upplevde även språkutmaningar, upplevda sociala orättvisor samt ett behov av sociala nätverk och finländska arbetskvalifikationer för att inkluderas i arbetslivet. Projektet Dörrens stödjande effekter grundade sig i individuellt och branschspecifikt stöd som tog i beaktande den dynamiska inklusionsprocessen. Migranterna kunde förbättra sina möjligheter till inklusion genom att utöka sina professionella nätverk och förbättra sina anställningsmöjligheter. De fick nya idéer och tankar kring de egna möjligheterna på arbetsmarknaden, utvecklade kompetens kring arbetsmarknaden och den egna branschen, fick information om arbetsplatser och/eller fick mentalt stöd och ömsesidigt erkännande. Som brister i projektet framkom bland annat en lång väntetid på att förmedlas en mentor och höga förväntningar på projektet som inte uppfylls.
Subject: Social inklusion
sociala nätverk
arbetsmarknaden
migranter
mentorskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sjoberg_Karolina_Avhandling_2021.pdf 646.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record