Huippu-urheilijaa rekrytoimassa : huippu-urheilutaustaisten työnhakijoiden työelämätaidot rekrytoijien näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133734
Title: Huippu-urheilijaa rekrytoimassa : huippu-urheilutaustaisten työnhakijoiden työelämätaidot rekrytoijien näkökulmasta
Alternative title: Generic Skills of Former Elite Athletes as Job Applicants, Recruiter’s Viewpoint
Author: Niskanen, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133734
http://hdl.handle.net/10138/334273
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Aiempien tutkimusten mukaan huippu-urheilukokemus nähdään positiivisena kokemuksena työnhaussa. Samaan aikaan kuitenkin monet huippu-urheilijat kokevat urheilu-uran jälkeisen ensimmäisen työpaikan löytämisen haastavaksi ja aikaa vieväksi. Työelämätaitoja käsittele-vien tutkimusten mukaan työelämässä arvostetaan tällä hetkellä erityisesti hyviä vuorovaiku-tustaitoja, tavoitteellisuutta, sinnikkyyttä ja sitoutumista. Nämä ominaisuudet korostuvat huippu-urheilutaustaisilla työntekijöillä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää rekrytoi-jien näkökulmia siitä, minkälaisena kokemuksena he pitävät huippu-urheilutaustaa ja minkä-laisia työelämätaitoja he liittävät huippu-urheilijoihin. Tavoitteena on myös selvittää, miten rekrytoijat kokevat taustansa vaikuttavan näkemyksiinsä rekrytoijina. Tutkimukseen osallistui yhteensä kahdeksan rekrytointikonsulttia kansainvälisestä henkilös-töpalvelualan yrityksestä. Tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää ja ai-neisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkielman taustalla vaikuttavat aiempien tutkimusten pohjalta nousseet ennakko-odotukset, joten analyysitavaksi valikoitui abduktiivinen sisällönanalyysi. Analyysiä ohjasi itse aineiston lisäksi Mustosen (2016) tutki-muksen pohjalta syntynyt hypoteesi. Hypoteesin mukaan rekrytoijan omalla urheilutaustalla koetaan olevan merkitystä huippu-urheilijoita rekrytoitaessa. Tutkimuksen taustalla vaikuttivat myös aiemmat tutkimukset huippu-urheilijoiden urasiirtymistä sekä nykypäivän työelämätai-toja käsittelevät tutkimukset ja teoriat. Tutkimus osoitti, että rekrytoijat näkevät huippu-urheilukokemuksen eri tavoin. Rekrytoijat, joilla ei ollut omaa urheilutaustaa kokivat huippu-urheilun useammin harrastuksen tai järjes-tötoiminnan kaltaiseksi kokemukseksi. Urheilutaustaiset rekrytoijat taas kokivat huippu-urhei-lun työkokemukseksi. Urheilutaustaiset rekrytoijat kokivat ymmärtävänsä huippu-urheilun vaatimuksia ja uhrauksia sekä arvostavansa hakijan taustaa ja sen tuomia taitoja. Toisaalta rekrytoijilla oli melko yhtenevät ajatukset huippu-urheilijoiden työelämätaidoista. Näissä ko-rostuivat hyvät kommunikointi- ja yhteistyötaidot, sitoutuminen ja tavoitteellisuus aiempien tutkimusten tapaan. Tutkimuksesta nousi esiin, että huippu-urheilutaustaisten työnhakijoiden on tärkeä sanoittaa omat työelämätaitonsa työpaikkaa hakiessaan.Previous studies indicate that a background in elite sports is seen as a positive experience in recruitment. However, concurrently many elite athletes feel that finding the first job after a sports career is both challenging and time-consuming. Studies addressing generic skills have shown that skills especially valued in work-life in today`s society are good co-operative skills, goal orientation, persistence, and commitment. Studies made in the field of elite sports show that these skills are found and highlighted precisely among employees who have an elite sports background. The purpose of this study is to examine recruiters’ viewpoints on how they find a job applicant’s experience in elite sports and what type of generic skills they associate with elite athletes. Moreover, the purpose is to clarify how recruiters feel that their own background influences their perspective as recruiters. There were eight recruitment consultants from an international company in the recruitment industry participating in the study. The study used qualitative research method and the data was collected using semi-structured theme interviews and analysed using a theory-based content analysis. The analysis was guided by the data as well as the hypothesis formed based on Mustonen (2016) whereby a sports background of a recruiter is felt to have an influence when recruiting elite athletes. Theoretical background was also conducted by previous research on present-day generic skills and elite athletes’ transition from sports into working life. Recruiters who are former athletes felt that they understand the demands and sacrifices of elite sports and value the skills gained through sports. Recruiters that did not have a sports background comprehended elite sports more often as a hobby or as an experience similar to collective activities, whereas recruiters with sports background saw elite sports as work experience. The recruiters had rather similar views on elite athletes’ generic skills, which highlighted good interpersonal skills, co-operative skills, commitment, and goal orientation, as in the earlier research. The study showed that elite sports experience is seen in varying ways depending on the recruiter, and it articulated the importance of the ability of job applicants with elite sports background to verbalize their generic skills during a recruitment process.
Subject: työelämätaidot
rekrytointi
huippu-urheilu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record