Käsitöiden harrastamisen erilaiset motiivit ja niiden mittaaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133733
Title: Käsitöiden harrastamisen erilaiset motiivit ja niiden mittaaminen
Alternative title: Different motives of craft hobby and how to measure them
Author: Alm, Mirva
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133733
http://hdl.handle.net/10138/334274
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Käsityönopettaja
Craft, design and technology Teacher
Lärare i slöjd, design och teknologi
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä käsityöharrastajien motivaatioon, sekä kehittää ja testata systeemiseen motivaatioajatteluun perustuva mittari. Mittarin 16 ulottuvuutta operationalisoitiin käsityökasvatuksen holistisen systeemiteorian (Lindfors, 1995) sekä motivaation teoreettisen integraation (Ford & Smith 2009) käsitteiden pohjalta. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten käsityöharrastajien motivaation luonnetta sekä mahdollisia eroja eri käsi-työharrastajaryhmien välillä. Tutkimuksen kohdejoukkona on Facebookissa toimivien käsityöaiheisten ryhmien jäsenet, joilta kysyttiin motivaation painottumista harrastamisen erilaisiin ulottuvuuksiin. Määrällinen aineisto (N=3409) kerättiin Facebook-ryhmistä tammikuussa 2020. Alustavassa tarkastelussa varmistettiin aineiston validiteetti sekä soveltuvuus tutkimukseen. Suorien jakaumien tarkastelun kautta luotiin yleiskuva harrastusmotivaatiosta. Jatkoanalyysejä varten muodostettiin teoriaperusteiset summamuuttujat, joiden korrelaatioita ja Cronbachin alfaa tarkastelemalla arvioitiin operationalisoinnin onnistumista. Motivaation eri ulottuvuuksien painottumista ryhmien välillä arvioitiin varianssianalyysin avulla. Kaikille harrastajaryhmille merkittävimmät yhteiset motivaatiotekijät olivat mielihyvä, pärjääminen ja ylpeys valinnoista. Varianssianalyysin perusteella harrastajaryhmien motivaation painottumisessa todettiin useita tilastollisesti merkitseviä eroja. Sähkö- ja metallitöiden harrastajat kokivat taitavuuden osoittamisen selvästi muita ryhmiä tärkeämmäksi. Puutöiden harrastajille puolestaan kehittyminen oli muita ryhmiä tärkeämpää. Keramiikan ja korutöiden osalta esille nousi luovuuden kokemisen merkityksellisyys. Neulonnan harrastajien keskuudessa korostui harrastuksen tärkeys elämässä sekä harrastuksen riippuvuus resursseista. Ompelun harrastajien keskuudessa painottuivat muun muassa käsityöharrastuksen ekologinen kestävyys, sosiaaliset tekijät sekä itse käsityötuote. Virkkauksen sekä kirjonnan ja kudonnan harrastajien kohdalla mikään motivaatiotekijä ei painottunutTiivistelmä - Referat – Abstract The aim of this study was to develop and test a survey instrument based on systemic motivational thinking. The 16-dimensional instrument was operationalized on the basis of Lindfors’s holistic system theory (Lindfors, 1995) and theoretical integration of motivation (Ford & Smith 2009). In addition, the goal of this study was to understand the motivation of the Finnish craft hobbyists and the differences between groups(!) The participants of the study were reached through craft-oriented Facebook groups and members were asked about different aspects of motivation. The quantitative data (N=3409) was collected from Facebook groups in January 2020. First, the data was tested for validity and suitability for the further tests. An overview of the motivation was carried out with descriptive tests. For further testing the theory-based sum variables were created and operationalization was verified from correlation and Cronbach’s Alpha values. The dimensional differences between group means were examined through variance analysis. The conclusion was that the most important motivational factors for all craft hobby groups were pleasure, coping and pride for choices. The result of variance analysis revealed several statistically significant differences. Electric and metal hobbyists regarded skillfulness as an important factor. For woodcraft hobbyists, self-development had a high significance. For ceramic and jewelry hobbyists the creative experience was emphasized. Among knitters the significance of the craft hobby in life generally was rated high as well as the importance of material resources. Sewists rated highly ecological sustainability and social factors as well as the meaning of the craft products itself. Crochet or weaving and embroidery hobbyists did not have any specific motivational factor to stand out.
Subject: Motivaatio
käsityö
käsityöharrastaminen
sosiaalinen media
holistinen systeemiteoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Alm_Mirva_tutkielma_2021.pdf 1.402Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record