Vankilahenkilökunnan kehittämistoimijuus kehittämisinterventiossa : kehittämistoimijuuden muodot ja niiden ilmentyminen muutospajamenetelmässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133731
Title: Vankilahenkilökunnan kehittämistoimijuus kehittämisinterventiossa : kehittämistoimijuuden muodot ja niiden ilmentyminen muutospajamenetelmässä
Alternative title: Prison staff´s transformative agency : the forms of transformative agency and their expressions in change workshop
Author: Vesio, Miila
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133731
http://hdl.handle.net/10138/334283
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on kuvata vankilahenkilökunnan kehittämistoimijuutta. Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää organisaatioiden työntekijöiden osaamisen kehittämistä ja oman ammatillisen identiteetin laajentamista. Työn toimintatapoja joudutaan muokkaamaan, jotta työnteolla saavutetaan organisaatioille asetettuja yhteiskunnallisia tulostavoitteita. Tässä tutkielmassa vankilahenkilökunta kehitti työtänsä kehittävän työntutkimuksen menetelmällä. Vankilahenkilökunta ilmensi kehittämistoimijuutta kehittäessään työtään. Tutkielma toteutettiin laadullisella otteella. Tässä tutkielmassa käytettiin valmista aineistoa, joka oli tuotettu Työterveyslaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen Toimivat lähityökäytännöt -hankkeen aikana vuosina 2013–2016. Hankkeessa käytettiin muutospajamenetelmää työn kehittämisinterventiona vankiloiden henkilökunnille. Hankkeeseen osallistui kolme suomalaista vankilaa ja niissä vaihtelevasti henkilökunnan edustajia. Muutospajatapaamisia järjestettiin kullekin vankilalle viisi, jotka äänitettiin. Keskusteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti ja abduktiivisen päättelyn mukaisesti. Vankilahenkilökunta ilmensi seitsemää kehittämistoimijuuden muotoa: vastustavaa, kritisoivaa, selvittävää, toimia toteuttavaa, tekoihin sitoutuvaa, visioivaa ja ongelmaan pureutuvaa. Ongelmaan pureutuva oli uusi löydetty muoto, joka kuvaa sellaista puhetapaa, jossa lähdetään selvittämään ja syventymään häiriön, konfliktin tai ongelman juuriin. Ongelmaan pureutuvaa kehittämistoimijuutta tulisi kehittävässä työntutkimuksessa tutkia jatkossa enemmän. Kaikki kehittämistoimijuuden muodot esiintyivät viidensissä lähityöpajoissa, mutta tekoihin sitoutuvaa ja toimia toteuttavaa ei esiintynyt ensimmäisissä lähityöpajoissa. Eniten vankilahenkilökunta ilmensi kritisoivaa kehittämistoimijuutta, ja vähiten toimia toteuttavaa.The aim of the Master´s Thesis was to examine and describe prison staff´s transformative agency. The working life is constantly changing and pushing staff for developing know-how and expanding professional identity. The models of work need to be changed so that work meet society´s demands. In this thesis, Developmental work research offered a method which gave an opportunity for prison staff to develop their work models and practices. When staff developed their work, they embodied transformative agency. This thesis was carried out with qualitative research extract. The ready-made data was used in this thesis which was collected by Finnish Institution of Occupational Health in Interactive Work project in 2013–2016. Data was collected using a modification of Change Laboratory in where the staff developed their work. Three Finnish prisons took a part of this project and their staff members. Five Change Laboratory sessions were arranged for each prison and their staff, and those sessions were recorded. The discussion data was analysed with content analysis method. The analysis was made with data-based analysis and with abductive reasoning. Prison staff embodied seven different forms of transformative agency: resisting, criticising, explicating, envisioning, committing to actions, taking actions, and tackling a problem. Tackling a problem is a new form of transformative agency which reflects a sorting way of talking about the roots of disturbances, conflicts, and problems. In developmental work research it is important to examine this more. Each form of transformative agency was found in fifth workshops but committing to actions and taking actions were not found in first workshops. Most embodied form of transformative agency was criticising and least embodied was taking actions.
Subject: kehittämistoimijuus
vankilahenkilökunta
kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria
kehittävä työntutkimus
muutoslaboratorio
muutospaja
ekspansiivinen kehitys
työntekijälähtöinen kehittäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vesio_Miila_tutkielma_2021.pdf 730.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record