Ilmastonmuutos peruskoulun 5. ja 6. luokan ympäristöopin oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133710
Title: Ilmastonmuutos peruskoulun 5. ja 6. luokan ympäristöopin oppikirjoissa
Alternative title: Climate change in primary school 5th and 6th grade environmental studies textbooks
Author: Karjalainen, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133710
http://hdl.handle.net/10138/334285
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatuspsykologia) + erityisopettajan suuntautumisopinnot
Class teacher (educational psychology) + Specialisation studies leading to the qualification of special education teacher
Klasslärare (pedagogisk psykologi) + inriktningsalternativet specialpedagogik
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata, millaista tietoa peruskoulun 5. ja 6. luokan ympäristöopin oppikirjat ja opettajan oppaat sisältävät ilmastonmuutoksesta. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaisia keinoja kirjoista löytyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista ympäristöongelmista, joka vaatii kiireellisiä toimia. Ilmastokasvatuksen tavoitteena on ohjata oppilaita kohti kestävämpää elämätapaa ja etsiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ilmastokasvatuksen toteuttaminen on kouluissa varsin rajallista. Opettajat tarvitsevat laadukkaita ja monipuolisia materiaaleja ilmastonmuutoksen käsittelyyn. Oppikirjoilla on keskeinen asema kouluissa ja ne muodostavat rungon, jonka varaan oppiminen usein rakentuu. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan oppikirjojen ja opettajan oppaiden sisältämää tietoa ilmastonmuutoksesta. Tutkimuksen aineisto muodostui peruskoulussa 5. ja 6. luokalla käytössä olevista ympäristöopin oppikirjoista ja opettajan oppaista. Aineisto koostui 6 oppikirjasta ja 6 opettajan oppaasta. Aineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tulosten mukaan oppikirjat eroavat selvästi toisistaan tiedon määrän suhteen. Osa kirjoista käsittelee ilmastonmuutosta huomattavasti enemmän kuin toiset. Oppikirjat ja oppaat käsittelevät ilmastonmuutosta syiden ja seurauksien kautta. Suurimmiksi syiksi ilmastonmuutokselle nimetään ihminen sekä teollisuus. Seurauksia kuvattiin esimerkiksi jäiden sulamisen ja merenpinnan nousun kautta. Hillitsemistoimiksi kirjoista nousi esiin uusiutuvien energialähteiden käyttö sekä energian säästäminen yleisesti. Ilmastonmuutoksen hillintä näkyi erityisesti oppikirjojen ja oppaiden tehtävissä, jotka korostivat oppilaiden omaa toimintaa esimerkiksi videon tuottamisen tai kampanjoinnin keinoin. Oppikirjojen yksi suurimmista puutteista oli se, että ne eivät käsittele juuri lainkaan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä keinoja.The aim of the study was to describe climate change in primary school 5th and 6th grade environmental studies textbooks and teacher guides. In addition, the aim was to find out what ways do they provide to mitigate and adapt to climate change. Climate change is one of the biggest environmental problem that requires urgent action. The aim of climate education is to guide students towards more sustainable lifestyle and to find ways to mitigate and adapt to climate change. Previous studies have shown that climate education in schools is quite limited. Teachers need more high-quality and diverse materials related to climate change. Textbooks play a key role in schools and are the framework on which learning is often built. This study examines information on climate change in textbooks and teacher guides. Research material in this study consisted of 5th and 6th grade environmental studies books. The material consisted of 6 textbooks and 6 teacher guides. The material was analyzed using theory-guided content analysis. According to the results, the textbooks clearly differ in the amount of information. Some of the books deal with climate change much more than others. Textbooks and teacher guides address climate change through causes and consequences. The biggest causes of climate change are human action and industry. The consequences were described, for example, through melting ice and rising sea levels. The mitigation measures were the use of renewable energy sources and energy saving in general. Climate change mitigation was particularly evident in assignments that emphasized students own actions through, for example, video production or campaigning. One of the biggest shortcomings of the books was that they do not provide enough ways of mitigating climate change.
Subject: Ilmastonmuutos
ilmastokasvatus
ympäristöoppi
oppikirjat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record