”Aldrig mer för första gången” : en kvantitativ studie om förstavårdarstudenters upplevelser om tillfredställelse och självförtroende i simuleringsundervisning

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133739
Title: ”Aldrig mer för första gången” : en kvantitativ studie om förstavårdarstudenters upplevelser om tillfredställelse och självförtroende i simuleringsundervisning
Alternative title: ”Never again for the first time” : a quantitative study of paramedic students experiences of satisfaction and self-confidence in simulation education
Author: Similä, Hannes
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133739
http://hdl.handle.net/10138/334289
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Allmän- och vuxenpedagogik
General and Adult Education (in Swedish)
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Paramedics meet critically injured patients and deliver advanced pre-hospital care. The profession requires comprehensive knowledge and education. A worry for patient safety and an increase in the popularity of learner-centered education has increased the use of simulation in paramedic education. Simulation enables students to safely practice on, for example, acute situations and teamwork. Despite that simulation is nowadays widely used in education of paramedics, and is viewed as an effective method for learning, there are few studies conducted in Finland of how students experience simulation. In previous international studies, it is shown that a higher satisfaction leads to an increase in engagement, learning, competence and finally better care for patients. Higher self-confidence can enhance critical thinking skills, leadershipskills and identification of knowledge gaps. The aim of this study is to explore and describe how paramedic students in a university of applied sciences experience satisfaction and self-confidence concerning simulation. Previousstudies of satisfaction and self-confidence and the model conducted by National League for Nursing and Pamela Jeffries is used as theoretical background for this study. The data was gathered via an electronic survey which was distributed to the paramedic students, a total of N = 92. The survey was answered by N = 29. A quantitative, descriptive method was used for this study and all group comparisons were measured with nonparametric tests. The results show that paramedic students are generally very satisfied with simulation. They also perceive high self-confidence. Some students experience disadvantages with fidelity in simulation and some experience levels of stress, but these do not have a negative effect on the overall level of satisfaction and self-confidence. The inexperienced students were more satisfied with the teacher than the experienced students. Work experience was significant with levels of satisfaction with debriefing. Debriefing seems to be an important factor which leads to students being satisfied with simulation.Förstavårdare möter kritiskt insjuknade patienter och inleder avancerad vård utanför sjukhuset. Arbetet kräver därför mångsidig klinisk kunskap och utbildning. En oro för patientsäkerheten och en ökning av studentcentrerade lärometoders popularitet har lett till att simulering blivit en allmän utbildningsmetod i förstavårdarutbildningen. Genom simulering kan studenter på ett tryggt sätt träna på t.ex. akuta kliniska problem och teamarbete. Trots att simulering används flitigt inom förstavårdatutbildningen och den anses vara en effektiv utbildningsmetod för lärande, finns det lite inhemsk forskning om hur studenter upplever simuleringen. I tidigare internationell forskning framkommer det att en hög tillfredställelse i simulering kan öka studenters engagemang, effektivera lärande och i slutändan leda till förhöjda kompetenser och en bättre vård. Ett gott självförtroende leder till en förbättring i kritiskt tänkande, ledarskap och identifikation av kunskapsluckor. Undersökningens syfte är att utforska och beskriva hur förstavårdarstudenter vid en yrkeshögskola upplever tillfredsställelse och självförtroende vad gäller simulering. Som teoretisk bakgrund används tidigare forskning om studenters tillfredställelse samt självförtroende och ramverket som skapats av National League for Nursing och Pamela Jeffries. Materialet samlades in med en elektronisk enkät som skickades ut till Arcadas förstavårdarstudenter, totalt N = 92. Enkäten besvarades av N = 29. Avhandlingen gjordes som en kvantitativ, deskriptiv studie och alla gruppjämförelser gjordes med non-parametriska test. I resultaten framkom det att förstavårdarstudenterna generellt upplever en hög tillfredsställelse med simulering. De har även ett högt självförtroende. En del av studenterna upplever nackdelar med simuleringens realism och vissa upplever känslor av stress men dessa har inte en negativ inverkan på den generella nivån av tillfredsställelse eller självförtroende. Oerfarna studenter var mer tillfredsställda med läraren än erfarna studenter. Arbetserfarenhet var signifikant för tillfredsställelse med debriefing. Debriefingen verkar vara en viktig faktor för att studenterna är tillfredsställda med simuleringen.
Subject: simulering
förstavårdarstudenter
tillfredsställelse
självförtroende


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Simila_Hannes_Pro_Gradu_2021.pdf 1.389Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record